banner zse

Etm.cz - elektrotechnika on-line

Neděle
9. 08. 2020
rss_logo facebook_logo youtube_logo
Domů Problematika aktivních hromosvodů, příprava zkoušek RT podle nových norem

Problematika aktivních hromosvodů, příprava zkoušek RT podle nových norem

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 13
NejhoršíNejlepší 
Úterý, 30. říjen 2012

00Problematika aktivních hromosvodů je v otázce šetření ÚNMZ a jednotlivých ministerstev, omezím se proto jen na informativní body k této oblasti.

a) V současné době se připravuje informativní příloha k ČSN EN 32605-3 ed. 2, která bude řešit i hromosvody typu ESE

b) Jediná norma v rámci Evropy, která řeší ESE hromosvody je francouzská norma NF C 17-102 z července 1995 + 7 změn. Tato norma bude zruše­na, včetně změn a národních ekvivalentů (např. slovenská STN 34 1391) k 30. září 2012. Norma bude nahrazena normou NF C 17-102 ze září 2011 a dále např. slovenskou STN 34 1391:2012. Žádná další evropská norma tuto problematiku neřeší.

c) Dále je nutno postupovat podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technic­kých požadavcích na stavby. Zde je uvedeno v § 3:

k) normovou hodnotou konkrétní technický požadavek, zejména limit­ní hodnota, návrhová metoda, národně stanovené parametry, technic­ké vlastnosti stavebních konstrukcí a technických zařízení, obsažený v příslušné české technické normě, jehož dodržení se považuje za spl­nění požadavků konkrétního ustanovení této vyhlášky.

A v § 36:

§ 36 (1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zaříze­ních tam, kde by blesk mohl způsobit

a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat,

b) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách, zejména v elektrárně, plynárně, vodárně, budově pro spojová zařízení a nádraží,

c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů,

d) škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných hodnotách, zejmé­na v obrazárně, knihovně, archivu, muzeu, budově, která je kulturní památkou,

e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být před bleskem chráněny,

f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v dů­sledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže.

§ 36 (2) Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby.

§ 36 (3) Pro uzemnění systému ochrany před bleskem se u staveb zřizu­je přednostně základový zemnič.

d) Dále je nutné se držet doporučení výrobce jednotlivých komponent bleskosvodu a vydaných certifikátů od autorizovaných zkušebních pracovišť. Bohužel, žádné jiné požadavky nelze z titulu legislativy vynu­covat.

e) Po sestavení bleskosvodu (dokončení jeho montáže) vzniká vyhrazené elektrické zařízení a vztahuje se na něj vyhláška č. 73/2010 Sb. o stano­vení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních).

Podle § 6b (1) Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle výše uvedeného zákona. Jsou to technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová“. Vyhrazená elektrická technická zařízení jsou rozpracována vyhláškou číslo 73/2010 Sb., kde je uvedeno, za jakých podmínek je možné vyhrazené elektrické zařízení uvést do provozu. Vyhláška uvádí v § 2 (1) že vyhrazenými elektrickými technickými zařízeními jsou zařízení a pod písmenem b) je uvedeno: určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

V současné době je připraveno druhé aktualizované vydání učebních textů pro revizní techniky.

V těchto novelizovaných učebních textech naleznete podklady k jed­notlivým otázkám, tak jak jsou v současné době používány, i s odkazy na platnost použitých norem. Publikace není opět vytvořena tak, aby nepotřebovala práci s celou normou. Tato služba je běžně k objednání na www.unmz.cz.

Podrobnější informace o platnosti otázek budou vždy v patřičném předstihu uveřejňovány na stránkách www.ticr.cz.

V prvních dvou kapitolách jsou nastíněny okruhy zkoušené látky a typy problémů v příkladech, které se v praxi vyskytují. Při vlastní zkoušce není účelem citovat jednotlivé články norem a předvádět výkonnost kal­kulačky, ale předvést, že obsahu rozumíte a že dokážete sestavit náhradní schéma a postup jednotlivých výpočtů. V příkladech uvedené hodnoty jsou přizpůsobeny snadným výpočtům a mohou se samozřejmě v jed­notlivých zadáních lišit, stejně jako může být u stejného schématu situo­vána porucha do jiného místa.

Ing. Josef Vozobule

 

 

Přehled nových článků

tepla podlaha deti online seminar
mepax 300x300
brady 300x300

EKOLAMP

cez banner 300x300
banner_eltech

zbrojovka

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky