Etm.cz - elektrotechnika on-line

Pátek
27. 04. 2018
rss_logo facebook_logo youtube_logo
Domů


Ohlédnutí za 1. seminářem o GDPR Tisk Email

Přijďte na 2. seminář týkající se GDPR neboli Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nové legislativy EU, která vstoupí v platnost 25. května 2018.

GDPRZveme vás na v pořadí již druhý seminář z cyklu GDPR Česko, kterou pořádá firma ETM LONDON LTD. 22. února 2018 v kongresovém centru Interhotelu Olympik v Praze. Nenechejte si ujít jedinečnou příležitost seznámit se s poznatky a zkušenostmi předních odborníků, kteří se věnují problematice ochrany osobních údajů již řadu let.

Když se ohlédneme zpět, abychom čtenářům osvětlili, co zaznělo na 1.semináři, který se uskutečnil 30.1.2018, můžeme jej hodnotit jako velmi úspěšný. A to jak co do počtu účastníků, tak do profesionální úrovně přednášejících, obsahu a celkově vysoké kvality přednášek.

Účastníci přivítali možnost vyslechnout si přednášku Ing. Milana Ševčíka z UOOU (Úřad pro ochranu osobních údajů), který posluchače zasvětil do obecného úvodu k problematice GDPR. Rovněž podal ucelený přehled vzniku zákonů a nařízení, které GDPR předcházely až po současnost. Pro velký ohlas je připravováno jeho další vystoupení i ve druhém semináři.    

Program příští přednášky Ing. Milana Ševčíka tvoří tato témata:

- základní pojmy dle zákona o GDPR - role statutárních zástupců

- jak se ochrana osobních údajů v novém provedení dotkne zaměstnanců

- GDPR a povinnosti plynoucí ze zákoníku práce (vedení evidence pracovních úrazů, nemocí z povolání, zdravotního stavu zaměstnance, jeho fotografie atd.)

Ucelené téma právní legislativy GDPR Česko, které patřilo do 1.semináře, společně objasnili návštěvníkům kursu paní Mgr. Lenka Suchánková LL.M, partnerka AK Pierstone, a Mgr. Dominik Vítek z téže advokátní kanceláře. V jejich přednášce bylo GDPR zasazeno do kontextu širší právní úpravy uchovávaných dat a legislativního vývoje GDPR za poslední řadu let. Zmíněn byl i adaptační zákon zakotvující GDPR do českého právního řádu.

Během této části kurzu si jeho návštěvníci mohli osvojit pojmy jako např. dozorový orgán, získali informace o tom, co jsou to anonymizované osobní údaje a proč nejsou tak striktně regulovány. Rovněž byli seznámeni s přesnou definicí osobních údajů a s tím, jaké sankce a správní pokuty plynou z nedodržení GDPR. 

Oba právníci vysvětlili i to, jakým způsobem se veškeré legislativní změny dotknou subjektů údajů. Byla zmíněna informační povinnost vůči těmto subjektům, objasněna zákonnost zpracování osobních dat, zřetelně zaznělo, že každé zpracování musí mít svůj právní titul. Stranou nezůstaly ani zásady a právní důvody zpracování těchto dat a jejich minimalizace.

Velká část této přednášky byla také věnována změnám v interních procesech, záznamům o činnostech zpracování osobních údajů, vlastnímu vyhodnocení dopadů zpracování na ochranu údajů nebo notifikacím neoprávněného přístupu k osobním údajům.

Jsme si jistí, že tento výčet probíraných témat dosti výstižně charakterizuje široký záběr výše zmíněných lektorů, stejně jako jejich vysoké odborné znalosti. Ještě doplňujeme, že v rámci 2. semináře vystoupí pan Mgr. Dominik Vítek s přenáškou na téma: „Nové povinnosti správců a zpracovatelů podle GDPR“. 

Problematice s názvem „Kybernetická bezpečnost ve firmách dle GDPR“ se věnoval Mgr. Pavel Štros, PhD. ze společnosti Datasys, držitel certifikátu CISA (Certified Informational Systems Auditor). V úvodu svého vystoupení se věnoval mechanismům určeným k zajištění ochrany osobních údajů a posouzení souladu s GDPR, zejména ve vztahu k článku 32, odstavec 1, který správcům a zpracovatelům stanoví povinnost zajistit zabezpečení zpracování osobních údajů. Přednášející zdůraznil povinnost těchto subjektů zajistit úroveň zabezpečení odpovídající riziku, a to s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na tato opatření odpovídající jejich povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování. Přednáška zahrnovala také informace o systému řízení informační bezpečnosti dle ČSN ISO 27001 nebo dle ZKB.

O dopadech GDPR na systém pro správu dokumentů DMS/ECM hovořil Radoslav Onger ze společnosti UNIPROG SOLUTIONS, a.s.. Také on zmínil vazbu GDPR na Zákon o kybernetické bezpečnosti (181/2014 Sb.)

V závěru prvního semináře Václav Nesvadba ze společnosti Faster CZ zaměřil pozornost posluchačů na vztah GDPR a povinnost uchovávání osobních údajů ve firmách a organizacích z oblasti IT i non-IT. Vysvětlil, proč je třeba, aby správce přijal náležitá technická a organizační opatření a byl schopen doložit, že zpracování osobních dat je prováděno v souladu s Obecným nařízením. Jak zdůraznil, toto nařízení je technologicky neutrální a adekvátně této formulaci lze tedy zvolit přiměřené nástroje včetně přiřazení práv konkrétním uživatelům, řízení přístupu k aplikacím, k sítím aj. Účastníci semináře získali informace o možnostech důkladné ochrany stanic a mobilních zařízení, o způsobech ochrany dat před odcizením, poškozením a zničením. Lektor se nevyhnul ani otázkám zálohování či šifrování dat a současně upozornil na povinnost vést záznamy o činnostech zpracování.

Jsme přesvědčeni o tom, že všichni, kteří se o problematiku GDPR vážně zajímají, v tomto našem ohlédnutí našli pestrý výběr toho nejzajímavějšího, čeho se jim mohlo dostat od předních odborníků na oblast GDPR v České republice. Věříme, že tento stručný výčet může být dostatečně atraktivní upoutávka na naše další semináře.

Z ochutnávek příštího semináře jistě nelze opomenou přednášku pana ing. Aleše Špidly, prezidenta Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, který s námi rozebere možnosti eliminace kybernetických útoků, preventivní ochranu dat i odpovědnost za kybernetické incidenty. Těšit se můžete na i další přednášku z oblasti IT, která se bude týkat zabezpečení sítě z pohledu ochrany osobních údajů, autentizace, zajištění důvěrnosti a integrity dat při přenosu a provázanosti konfigurace síťových bezpečnostních řešení. Přednášejícím v tomto případě bude p.Martin Kotýk ze společnosti Datasys.

Podrobnější informace včetně přihlášek, formulářů, detailního programu a ceny 2. semináře najdete na webových stránkách www.etm.cz. Doufáme, že vaši pozornost upoutá i cenově výhodné akce 1 + 1. Své dotazy či podněty můžete směrovat také na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo nás kontaktovat telefonicky na čísle 778 008 250.

Budeme se těšit!

 


 
Všestranný pomocník pro přípravu projektové dokumentace Tisk Email
Všestranný pomocník pro přípravu projektové dokumentace Od září je k dispozici nová verze platformy systému EPLAN 2.7, která je klade důraz na mezioborovou spolupráci a konzistentní digitalizaci inženýrských procesů. Nová verze softwaru přináší uživatelům devatenáct jazykových verzí, množství vylepšených detailů a obousměrné propojení s automatizačními systémy – včetně TIA Portal od firmy Siemens a Melsoft IQ Works od Mitsubishi, které zaručují ještě větší efektivitu inženýrské práce. Všechny systémy platformy EPLAN jako softwary pro přípravu elektrotechnických schémat, návrh hydraulických a pneumatických obvodů, návrh rozváděčů používají jednotnou databázi a umožňují sdílet projektové informace v celém vývojovém procesu - od návrhu a konstruování přes výrobu až po údržbu. Srdcem každého softwaru je tzv. „jednotný zdroj dat“. EPLAN jako dodavatel tím dává svému systému pozici základního kamene pro konzistentní digitalizaci inženýrské práce a integraci s automatizačními technologiemi. Mezioborová spolupráce se čím dál častěji odehrává na mezinárodní úrovni, a proto je software k dispozici již v devatenácti jazykových mutacích. Nově přibyla turecká a rumunská jazyková verze. To dále prohlubuje všestrannost podpory jazykových verzí platformy. Tvorba opakovaně použitelných šablon K četným vylepšením došlo také v jednotlivých oblastech, na něž se platforma zaměřuje. Díky novým možnostem nastavení šablon elektrotechnických a fluidních schémat je nyní možné již připravené šablony ještě jednodušeji standardizovat a opětovně používat. Následně mohou šablony také sloužit pro přechod do EPLAN Cogineer – našeho nového rozšiřujícího modulu pro automatizované zpracování schémat.
 
Která odvětví průmyslu jou nejnáročnšjí na vodu ? Tisk Email
Která odvětví průmyslu jsou nejnáročnější na vodu? undefinedVoda není jen životadárná tekutina, ale také klíčová surovina, bez níž se ve své výrobě neobejde žádná firma.To s sebou přináší vysoké nároky na péči o ni.„A důležitý není jen primární efekt – tedy množství vody, které se uspoří. Neméně důležitá je také její kvalita pro daný průmyslový proces nebo pro určitou technologii. Používání nevhodné vody páchá obrovské škody, které jsou zpočátku skryté,“ říká Miroslav Maňásek ze společnosti Aquarex Waterprofit, jež se specializuje na poradenství a řešení v oblasti dodávek vody pro průmysl. Která průmyslová odvětví mají specifické požadavky na množství a kvalitu čiré kapaliny? Potravinářský průmysl Na kilogram hovězího masa je třeba přes 15 tisíc litrů vody, čokoláda „spotřebuje“ ještě asi o dva tisíce litrů více, jeden šálek čaje rovná se 27 litrům… Údaje, které zveřejnil britský list TheGuardian, vypovídají o obrovských nárocích na množství vody při výrobě potravin. „Zejména oplachové vody se vyplýtvá velké množství. Pokud do výrobních procesů zapojíme její úpravu, filtraci a další technologie, můžeme spotřebu hodně omezit,“ říká Miroslav Maňásek.Potravinářství navíc patří, společně s farmaceutickým či elektrotechnickým průmyslem, k oborům, pro které je rovněž zcela zásadní správná kvalita vody. Specifické požadavky mají pivovary, většina z nich proto disponuje vlastními zdroji vody a zaměřuje na ně velkou pozornost. Výroba piva je kromě toho extrémně náročná také na množství vody. Papírenský průmysl Velké papírny pro svou činnost potřebují ještě více vody než pivovary, z tohoto pohledu je papírenský průmysl na vrcholu pomyslného žebříčku. Voda je zapotřebí zejména pro praní, filtraci, bělení či tvarování, na jeden kilogram papíru se spotřebuje 300 litrů. Papírenský komplex ve Štětí, největší svého druhu v Česku, proto využívá jako zdroj vodu z Labe. Chemický průmysl Také polohu velkých chemiček často určují vodní toky, chemický průmysl je dalším odvětvím s výraznými nároky na spotřebu vody. Využívá se jak pro samotnou výrobu produktů, tak k chlazení nebo praní plynů. Vzniká tak velké množství odpadní vody, která často bývá vhodná k recyklaci. Dle publikace Voda a průmysl vydané v rámci projektu EnviMod byl chemický průmysl v EU identifikován jako odvětví s nejvyšším potenciálem úspor vody – více než 50 %. Energetický průmysl Obrovské množství vody se odpaří při jejím chlazení ve speciálních věžích. „V některých případech pomůže změna technologie chlazení,“ uvádí Miroslav Maňásek, podle kterého jsou pro management vody v energetice zásadní především efektivita nakládání s ní a využívání tekutiny v odpovídající kvalitě.
 
TP-Link představuje nové Wi-Fi přístupové body pro vnitřní i venkovní prostory CAP1750 a CAP300-Outdoor Tisk Email

CAP300-Outdoor_01Společnost TP-Link, přední světový dodavatel bezdrátových síťových produktů pro domácnosti a malé firmy, představuje na českém trhu nové přístupové body s napájením přes datovou síť Ethernet. Oba mohou fungovat samostatně v režimu FAT AP, nebo v režimu FIT AP, kdy jsou řízeny bezdrátovým kontrolérem, typicky v rámci rozsáhlejší sítě s mnoha přístupovými body. Funkce Multi-SSID umožňuje vytvořit více bezdrátových sítí, přičemž u jednotlivých SSID lze nastavit šířku pásma a vytvořit tak sítě s odlišnými parametry pro různé typy klientů.

TP-Link CAP300-Outdoor je odolný venkovní Wi-Fi přístupový bod (access point) standardu IEEE 802.11n/g/b, který poskytuje připojení rychlostí až 300 Mbit/s. Napájení technologií PoE prostřednictvím ethernetového portu zjednodušuje a zlevňuje instalaci, kdy není nutné k přístupovému bodu vést elektrické vedení. Přístupový bod TP-Link CAP300-Outdoor lze upevnit na libovolnou zeď či stožár. Je konstruovaný pro celoroční umístění venku. Jeho ochranu před povětrnostními vlivy zajišťuje vodotěsné
a prachotěsné pouzdro z odolného materiálu. Zařízení je chráněno proti zásahu bleskem do 6 kV a elektrostatickým výbojem do 15 KV.

TP-Link CAP1750 je vnitřní dvoupásmový přístupový bod s maximální rychlostí 450 Mb/s v pásmu 2,4 GHz a 1300 Mb/s v pásmu 5 GHz určený k montáži na strop či stěnu. Podpora napájení přes Ethernet (PoE 802.3at) umožňuje pohodlnou instalaci s nízkými náklady. Přístupové body TP-Link CAP1750 jsou vybavené funkcí automatického přepínání pásma (tzv. band steering), která přesouvá připojená zařízení na rychlejší frekvenci 5 GHz. Funkce vyvažování zátěže zajišťuje spolehlivé připojení v prostředích s vysokou hustotou uživatelů.

 
Samsung posouvá mobilitu pracovníků po celém světě na novou úroveň a uvádí na trh tablet Galaxy Tab Active2 se zvýšenou odolností a s optimalizací pro firemní použití Tisk Email

Samsung Galaxy Tab Active2 je vybaven nejnovějšími inovativními funkcemi, nabízí design se zvýšenou odolností a přináší zdokonalené funkce pro použití ve firmách a konstrukční odolnost potřebnou pro nasazení v průmyslových provozech.

 

samsung_galaxy_tabSpolečnost Samsung Electronics představila nový tablet pro firemní použití Galaxy Tab Active2. Přístroj se vyznačuje zvýšenou odolností a nabízí nejnovější inovace od společnosti Samsung, které byly vyvinuty s ohledem na potřeby profesionálů působících ve firemním sektoru. Galaxy Tab Active2 pomáhá urychlit digitální transformaci průmyslových odvětví napříč klíčovými vertikálami včetně dopravních, bezpečnostních či výrobních systémů a nabízí širší škálu funkcí včetně integrovaných biometrických prvků, možnosti rozdělit obrazovku přístroje na více oken, podpory elektronického pera S Pen, které umožňují nasazení i v extrémně náročných prostředích a přispívají k výraznému zlepšení produktivity i flexibility pracovníků. V České republice se začne prodávat počátkem prosince a doporučená maloobchodní cena je stanovena na 11 999 Kč, u verze s LTE pak na 12 999 Kč.

 

„Samsung Galaxy Tab Active2 byl navržen na základě detailní zpětné vazby získané od uživatelů i partnerů, přičemž mimořádný důraz jsme kladli na vytvoření zcela nové kategorie tabletu určeného pro pracovníky působící ve firmách po celém světě,“ uvedl Suk-Jea Hahn, výkonný viceprezident globálního B2B týmu pro mobilní technologie společnosti Samsung Electronics. „Strategicky jsme se zaměřili na vybudování širšího partnerského ekosystému podporujícího rozšířené funkce na základě spolupráce s předními hráči v oboru, mezi něž patří společnosti IBM, ECOM Instruments, Gamber Johnson, Ram®Mounts, iKey, Otterbox či Koamtac. Jsme potěšeni, že prostřednictvím systému Maximo společnosti IBM můžeme na zařízeních Samsung poprvé nabídnout špičkové funkce pro správu aktiv, které usnadní pracovníkům působícím v terénu jejich každodenní život.“

 

Budujeme partnerský ekosystém s předními hráči v oboru

Tým Samsung Mobile se rozhodl prosazovat otevřenou spolupráci s partnery s cílem rozšířit škálu funkcí nabízených tabletem Galaxy Tab Active2 uživatelům, která nyní zahrnuje i možnost využít systém Maximo společnosti IBM, takže přístroj nyní podporuje i funkce pro správu aktiv a pracovních procesů. Spojením pokročilých možností správy aktiv nabízených řešením společnosti IBM s dalšími funkcemi podporovanými tabletem, mezi něž patří integrace biometrických prvků, podpora současného zobrazení více oken na obrazovce přístroje či možnost využít pero S Pen, získávají pracovníci možnost plnit své úkoly při kontrole i údržbě zařízení mnohem snáze bez ohledu na složitost prostředí, ve kterém pracují. 

 

„Díky této spolupráci nabízejí IBM Maximo a Samsung Mobile B2B řešení, jak vyhovět neustále se měnícím požadavkům kladeným ve firemním prostředí na mobilní zařízení určená pro průmyslové použití, a poskytují pracovníkům v terénu nové nástroje vyvinuté s ohledem na prostředí, ve kterém pracují, i úkoly, jež plní,“ uvedl Sanjay Brahmawar, generální ředitel zodpovědný za platformu Watson IoT Sales společnosti IBM. „Uživatelé budou moci přímo v terénu provádět klíčové analýzy a činnosti, jako je například aktualizace pracovních výkazů nebo počítání inventárních položek. To vše v intuitivním, uživatelsky přívětivém rozhraní na robustním a spolehlivém zařízení.“

 

Galaxy Tab Active2 je dále také díky partnerství se společnostmi Gamber Johnson a Ram®Mounts vybaven profesionálními možnostmi montáže do užitkových vozidel či vozidel policejních a jiných silových složek. Spolupráce s dalšími partnery přináší nové funkce, mezi které patří ochrana před explozí pro ropný, plynárenský a farmaceutický průmysl podporovaná společností ECOM Instruments, přenosné skenování čárových kódů Koamtac, pouzdra Otterbox a odolné přenosné klávesnice a klávesnice do vozidel iKey.

 
Honor slaví tři roky na našem trhu: Šestnáct modelů a několik prvenství Tisk Email

Honor_3C_listopad_2014Značka Honor slaví tři úspěšné roky na českém trhu. Za tu dobu se z nového výrobce telefonů a příslušenství posunula mezi oblíbené, respektované a úspěšně prodávané značky. Honor telefony jsou nabité nejnovějšími technologiemi a inovacemi. Značka uživatelům nabízí jak high-endy jako je Honor 9, tak telefony nižší a střední třídy. Za tři roky působení se Honor s úspěchem etabloval i na marketingovém poli.

Smartphony vynikající v poměru ceny a výkonu

29. října 2014 vstoupila značka Honor na náš trh s modelem Honor 6. Ten byl navržen zejména s ohledem na uživatele, kteří každodenně plně využívají všech výdobytků moderních komunikací, chtějí být neustále on-line a používají množství aplikací náročných na výkon. Jednalo se o vůbec první smartphone v Evropě vybavený infrastrukturou pro přenos dat v sítích 4G kategorie 6 integrovanou na čipu. Další věcí, kterou Honor 6 překvapil, byla cena. Pohybovala se mnohem níže než
u podobně vybavených telefonů konkurenčních značek. A u toho už Honor zůstal.

Honor se zaměřil především na potřeby mladší generace, vždy také vynikal v poměru ceny a výkonu. Nicméně to neznamená, že jeho smartphony nejsou vhodné pro širokou veřejnost. Zejména jeho vlajkové lodě našly své místo i u vysoce postavených manažerů, obchodníků nebo třeba u žen v domácnosti. Budgetové telefony jsou pak oblíbené nejen u dětí, ale také u seniorů.

 
Roboti Universal Robots pomohou zefektivnit logistické operace v rámci řešení SAPE Technology Tisk Email

Spolupráce nabídne zákazníkům vyšší přesnost vychystávání, úsporu vícenákladů

a vyšší celkovou efektivitu skladových operací

Společnost Universal Robots, globální dodavatel kolaborativních robotů, oznámila spolupráci se společností SAPE Technology s.r.o., dodavatele softwaru pro logistiku a výrobu, která dnes uvádí Gware, řešení pro automatizaci skladových procesů.  V rámci partnerství budou kolaborativní roboti Universal Robots integrální součástí nabídky modulárního systému, který umožní výrobním a logistickým podnikům zpřesnit a zefektivnit logistické operace. Řešení bylo oznámeno na konferencí Automatizace a digitalizace v JIT/JIS logistice a výměna konstrukčních dat CAD/CAx pořádané společnostmi SAPE Technology s.r.o. a Seeburger AG dnes v Mladé Boleslavi.

S ohledem na aktuální nedostatek pracovníků na trhu a snahu o další posílení inovativních řešení budou kolaborativní roboti Universal Robots pokrývat zejména opakovatelné a rutinní operace vychystávání. SAPE Technology si od nasazení robotů slibuje bezchybnost a schopnost 24hodinového provozu, což jsou důležité podmínky pro nasazení především ve výrobě a distribuci. 

Díky modulárnosti systému je možné řešení nasadit prakticky v jakémkoli typu odvětví. Od potravinářského průmyslu až po výrobu automobilů. Podnikům přinese vyšší přesnost logistických operací, lepší produktivitu a celkově vyšší efektivitu skladových procesů. Průměrná doba návratnosti nasazení robotů Universal Robots se odhaduje cca na 1 rok.

 


Přehled nových článků

Buďte stále v obraze:

Právě v prodeji

etm11-12_14

  Naše další portály:

  prorevize_logo_100px
  prostrojeapohony_logo_100px  proprojektanty_logo_100px
  proautomatizaci_logo_100px

   Chci odebírat novinky

   Reklama

   ebec