Prostory a zařízení zvláštního druhu

Tisk
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel redakce Etm   
Pondělí, 22. září 2008

prostory_titlHorkovzdušné sauny jsou považovány za suché provozy, nejsou-li skrápěny vodou a nemají-li uvnitř vlhké nebo mokré prostory. Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních případech elektrická zařízení na staveništích a demolicích se řídí ČSN 33 2000-7-704. V prostorech se zvýšeným nebezpečím může zapříčinit požár přehřátý vodič nebo jiskry elektrického oblouku při zkratu.

Sauny

Horkovzdušné sauny jsou považovány za suché provozy, nejsou-li skrápěny vodou a nemají-li uvnitř vlhké nebo mokré prostory. V horkovzdušných saunách rozlišujeme prostory 1, 2, 3 a 4 (obr. 1)

prostory_1
Obr. 1 Hranice zón v horkovzdušné sauně

V zóně 1 mohou být instalovány jen pevná elektrická zařízení určená pro saunu. Zařízení používaná v zóně 2 nemusí splňovat žádné zvláštní předpisy pro teplotní odolnost. Zařízení v zóně 3 musí snášet teploty do 125 °C. V zóně 4 mohou být instalovány svítidla a přístroje, které se v provozu při okolní teplotě 125 °C nebezpečně nezahřívají.

Kabely a vodiče v zařízeních sauny musí mít ochranou izolaci, ale nesmějí mít kovový plášť, ani nesmějí být uloženy v kovových trubkách. Vypínače, které nejsou přímo vestavěny v zařízeních sauny, jsou umístěny z venku mimo prostor sauny.

Staveniště

Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních případech elektrická zařízení na staveništích a demolicích se řídí ČSN 33 2000-7-704. Jedno staveniště smí být napájeno z několika napájecích zdrojů včetně zdrojů mobilních (elektrocentráren). Napájecími místy jsou staveništní rozváděče, prodlužovací přívody z nejvýše dvěma jištěnými proudovými chrániči do 30 mA, nebo náhradní zdroje energie.

Zařízení staveniště nesmí být napájeno přes prodlužovací přívody z domovních rozvodů.

Za napájecím místem staveniště je možné zřídit rozvodnou soustavu TN-S, TT nebo IT.

Při ochraně pomocí oddělovacího transformátoru smí být na každý oddělovací transformátor připojeno jen jedno elektrické ruční nářadí.

Staveništní rozváděč musí mít ochranu proti vnějším vlivům (stupeň krytí) třídy IP 43, musí být opatřen hlavním vypínačem, musí mít pohyblivá vedení minimálně v provedení H07RN-F a musí se v době mimo provoz vypínat.

Tab. 1 Stupně krytí a provedení zařízení pro použití na stavbách

Zařízení

 Stupeň krytí (provedení)

Vypínače

IP X4

Zásuvkové rozvody (2pólové)

IP X4 izolační krabice pro ztížené podmínky

Svítidla

IP X3

Ruční svítidla

IP X5

Elektrické nářadí

S ochrannou izolací

Prostory se zvýšeným požárním nebezpečím

V prostorech se zvýšeným nebezpečím může zapříčinit požár přehřátý vodič nebo jiskry elektrického oblouku při zkratu. Instalace proto musí odpovídat zvýšeným nárokům podle norem ČSN 33 2312 týkajících se hořlavých podkladů i podmínkám, které stanovuje příslušná část ČSN 33 2000. Dále musí být splněny požadavky na ochranu před účinky tepla podle ČSN 33 2000-4-42. K provozům se zvýšeným požárním nebezpečím patří např. stolárny, papírenské provozy, přádelny syntetických vláken a sklady hořlavých látek. Při projektování elektrických instalací je třeba brát v úvahu kromě norem i ostatní bezpečnostní předpisy.

V prostorech se zvýšeným požárním nebezpečím jsou přípustné trojfázové rozvodné soustavy TN-S, TT, jištěné pomocí RCD a soustava IT.

V okruzích, ve kterých může izolační chyba provázená poklesem odporu vést ke vzniku požáru, např. u vyhřívaných desek s plošnými ohřívacími tělesy, se používají RCS s I?n ? 300 mA. V plášti vedení nebo kabelu musí být veden ochranný (hlídací) vodič h (obr. 2). V soustavách TN-C-S a TN-S je ochranný vodič PE

prostory_2
Obr. 2 Hlídání izolačního stavu pomocí RCD a hlídacího vodiče

Jako ochranný vodič smí být použit:

  • Jeden z izolovaných vodičů vícevodičového vedení
  • Jeden z vodičů kabelu, který také obsahuje fázové vodiče a střední vodič
  • Koncentrický vodič (měděný oplet) kabelu

Zvláštní výhodou této ochrany je skutečnost, že RCD neposkytuje jen ochranu při nepřímém dotyku, ale také ochranu proti zkratu na zem, který odběrem proudu nezpustí jistič, ale může způsobit požár. Zkratový proud na kostru spojenou s ochranným vodičem do 300 mA ještě nezpůsobí požár a větší proud pak způsobí odpojení všech aktivních vodičů. Rozvody v soustavách TN jsou od posledního rozváděče před provozem ze zvýšeným požárním nebezpečím vedeny jako rozvody TN-S s pěti vodiči, tedy s ochranným vodičem (obr. 3). Předpis ochranného vodiče neplatí pouze pro vedení s měděnými vodiči průřezu přes 10 mm2, která provozem se zvýšeným požárním nebezpečím pouze nepřerušovaně procházejí a v tomto případě stačí vodič PEN, sdružující střední a ochranný vodič. Vodiče a kabely napájející elektrická zařízení v prostorech se zvýšeným požárním nebezpečím, nebo tímto prostorem procházejícím, musí být na svém začátku chráněné proti přetížení i proti zkratu.

prostory_3
Obr. 3 Nadproudové ochrany v prostorech se zvýšeným požárním nebezpečím.

Lišty rozvodu středního vodiče v rozvádečích musí být připojené ke svorkám pro nulový vodič (do průřezu 10 mm2 Cu) propojovacími (oddělovacími) můstky, které se odstraní při měření impedance odchozích vodičů proti zemi, aby nebylo nutné odpojovat ze svorek nulový vodič (obr. 4)

prostory_4
Obr. 4 Uspořádání svorek v uváděči pro prostory se zvýšeným požárním nebezpečím

Soustavy IT mají kontrolu izolačního stavu. Při první izolační chybě mezi fází a kostrou je signalizována opticky nebo akusticky chyba. Při zkratu další fáze na kostru musí jističe nejpozději do 5 s odpojit zařízení.

V prostorech se zvýšeným požárním nebezpečím nesmějí být pevné rozvody uloženy nekrytě. Pohyblivé přívody musí být kabely v těžkém provedení. Instalační přístroje jako zásuvky a spínače musí mít provedení se stupněm krytí alespoň IP 5X. Motory, které jsou automaticky řízeny nebo nejsou pod trvalým dohledem, musí být chráněny pomocí motorového jističe nebo nadproudového relé s ručním zapínáním.

Literatura:
Klauz Tkotz a kolektiv, Příručka pro elektrotechnika, EUROPA – SOBOTÁLES cz.