Postrehy súdneho znalca z praxe - Smrť mladého elektrikára na VN

Tisk
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Mgr. Martin Herman, elektrotechnik špecialista   
Sobota, 18. duben 2009

soud_herma_titlV jednej akciovej spoločnosti pracovala skupina údržbárov na oprave elektrickej inštalácie pričom pracovník stál v podrepe na gumenom dopravníku v blízkosti násypníka a krycej konštrukcie na technologickej časti hlavného dopravníka smerom od starej drviarne do mlynice suroviny. Dopravník prechádzal tunelom vo vodorovnej polohe o dĺžke 125 m, vedľa dopravníka sa nachádza komunikačná cesta pre obsluhu a dopravník bol zabezpečený po celej dĺžke dopravnej cesty – lankovým bezpečnostným zariadením (pre núdzové zastavenie dopravníka). Pracovná skupina pod vedením „parťáka“ vykonávala práce na prvej smene a pokračovala aj v druhej smene, nakoľko nestihla požadované práce ukončiť v dopoludňajšej smene. 
Zabezpečenie pracoviska nebolo v súlade s ustanovením základného Zákona BOZP, v znení vykonávacích vyhlášok, pretože vypnutý stav dopravníka, bol „zabezpečený“ len akýmsi náhradným spôsobom t.j. mechanickým vložením dosky do lankového bezpečnostného zariadenia, čím sa dosiahlo vypnutie koncového spínača VP 21233H65. Týmto úkonom mal byť zabezpečený vypnutý stav celého dopravníka, na ktorom pracovník – údržbár stál (resp. bol v podrepe) a vykonával opravu.

Čo sa vlastne stalo ?

Plánovaná oprava pracovnej skupiny pod vedením „parťáka“, bola  riadnej prejednaná na operatívnej porade vedúceho výroby dva dni pred úrazom, s popisom miesta opravy t.j. technologická časť dopravníka 241.31  PTS/CEMUS,  miesto: elektrická inštalácia v blízkosti násypníka a krycej konštrukcie, oprava bola vykonávaná na elektrickej inštalácií tesne nad dopravníkom. V stanovený deň vykonania prác pracovná skupina nestihla ukončiť práce v I. smene a práce pokračovali bez prerušenia aj v II. smene. Zo strany riadiaceho pracovníka pracovnej skupiny došlo k vydaniu ústneho pokynu pre dispečing aby zabezpečili pracovisko t.j. beznapäťový stav dopravníka, ako aj blokovanie spustenia dopravníka na celý pracovný deň. Tento príkaz žiaľ nebol zaznamenaný do „Knihy prevádzkových hlásení surovinovej mlynice ...“, (prevádzková kniha operátora velínu surovinovej mlynice). Vypnutý stav opravovaného dopravníka nebol teda zaistený požadovaným spôsobom t.j. vypnutím hl. vypínača na ovládacej plástovej skrini 241.31M1MS a nebol ani vypnutý stav uzamknutý, ale celé vypnutie spočívalo len zatiahnutím bezpečnostného lankového zariadenia – vloženie dosky takým spôsobom, že nastalo vypnutie koncového spínača VP21233H65. Toto vypnutie bolo signalizované vo velíne surovinovej mlynice na počítači ako „červené miesto“ (červený terčík), t.j. miesto poruchy, ktoré blokuje ďalší chod výroby. 
Pracovná skupina bez prerušenia vykonávala práce aj popoludní v ďalšej smene a k ukončeniu prác im chýbala už len nejaká polhodinka. Do ďalšej smeny však nastúpil oddýchnutý operačný pracovník velínu (mlynár), ktorý chcel začať prevádzkovať technologické zariadenie navážania suroviny ale operačnom monitore velína surovinovej mlynice sa objavil červený terčík, t.j. porucha,  ktorá bránila k spusteniu hlavného dopravníka. Následne „mlynár“ poslal pochôdzkára na poruchový úsek aby zistil skutkový stav na mieste a podal hlásenie. Pochôdzkár  sa vybral na obhliadku miesta poruchy a bezmyšlienkovite odstránil dosku, ktorá blokovala lankový bezpečnostný systém vo vzdialenosti cca. 3 m od koncového spínača. Vzápätí sa mu zazdalo akoby počul nejaké hlasy za svojím chrbtom a  po obzretí zazrel v tuneli tiene ľudí. Pokiaľ vo svojom vedomí prehodnocoval nové zistené skutočnosti na mieste poruchy, „mlynár“ medzitým už stačil spustiť do chodu technologické zariadenie včítane hlavného dopravníka na surovinu, t.j. uviedol el. zariadenie pod el. napätie. Po tomto úkone, ktorý predbehol podanie hlásenia pochôdzkára o situácií na mieste, následne došlo k úrazu so smrteľným následkom „parťáka“, ktorý stál (kľačal, alebo bol v podrepe) na gumovom dopravníku a vykonával záverečné práce opravy na elektrickej inštalácií. Núdzové zastavenie dopravníka vykonal pracovník pracovnej  skupiny zatiahnutím lankového bezpečnostného zariadenia (núdzové zastavenie stroja) v oneskorenom  časovom limite (cca. do 7 sekúnd) od spustenia dopravníka, tento čas však stačil na to, aby zomlelo „parťáka“ v drtiči.

Čo povedať na záver tohto prípadu?

1.    Technické zabezpečenie:

  • chýbala akustická a optická výstražná signalizácia pred spustením dopravníka. podľa príslušných banských predpisov

2.    Organizačné zabezpečenie:

  • vypnutie dopravníka nebolo zabezpečené spôsobom ako ustanovuje zákon a vnútorné bezpečnostné predpisy organizácie (zlyhal kontrolný systém zo strany vedúceho pracovníka)
  • operačný pracovník velínu „mlynár“ predčasne spustil dopravník do prevádzky , nepočkal na výsledok zistenia pochôdzkára
  • z hľadiska organizácie práce a evidovania a plánovania opráv nebola žiadna zmienka v Knihe prevádzkových hlásení  surovinovej mlynice a nastupujúca druhá smena neprevzala ani ústnu informácie od prvej smeny, že sú vykonávané práce na hlavnom dopravníku.
  • pochôdzkár po zistení , alebo tušení, že sa asi  pracuje na dopravníku , mal okamžite zatiahnuť lankový bezpečnostný systém , a pred odstránením dosky z okruhu  bezpečnostného zariadenia mal hlasite zakričať smerom do tunela napr. : „pozor dopravník sa zapína !!!“
  • a iné...

3.    Elektrotechnické  zabezpečenie:

  • po vydaní ústneho  príkazu majstra na dispečing na zabezpečenie beznapäťového stavu hl. dopravníka t.j. vypnutia od el. energie,  nebola spätne vykonaná kontrola či toto el. zariadenie bolo skutočne takto zabezpečené.

Zo skutočného stavu, ktorý bol zistený na mieste,  vyplynulo konštatovanie, že boli hrubo porušené základné bezpečnostné predpisy pri práci  a opäť zlyhal ľudský faktor.