Nová norma pro revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy - PNE 33 0000-3 ed.3 – 1. část

Tisk
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Václav Macháček, ČENES   
Čtvrtek, 07. květen 2009
normy_distribuce_titlZákon č. 458/2000Sb. (energetický zákon v platném znění) ukládá držitelům licence v §11 odst.1 kromě dalšího zajistit, aby k výkonu licencované činnosti (v tomto případě na přenos elektřiny a distribuci elektřiny) byla používána technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami. Jinými slovy řečeno, elektrická zařízení přenosové a distribuční soustavy musí být zhotovována, provozována a udržována ve stavu, který odpovídá technickým normám a právním předpisům. S tímto cílem bylo zpracováno už první vydání PNE 33 0000-3, které nabylo účinnost v druhé polovině roku 2000.

Poznámka:
Pro účely zákona 458/2000 Sb. a pro působnost normy  PNE 33 0000-3 se rozumí
-  přenosovou soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV  a vybraných vedení a zařízení 110 kV, sloužících pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území České republiky a propojení s elektrizačními soustavami sousedních států, včetně systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky; přenosová soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu,
-  distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV nebo 35 kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky; distribuční  soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu.


Účel normy

Poslední – již třetí vydání podnikové normy energetiky pro rozvod elektrické energie PNE 33 0000-3 Revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy nabylo účinnost od 1.1.2009, vydaná norma zcela nahrazuje druhé vydání normy z ledna 2005.
Nová norma navazuje na základní ustanovení ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6, týkající se terminologie, základních požadavků na bezpečnost a spolehlivost, požadavků na provádění výchozích revizí a vyhodnocování výchozích revizí. Podle platného znění    čl. 3.2 - ČSN 33 1500 a i ustanovení v ČSN 33 2000-6 čl. 62.2.2, norma řeší  kontroly stávajících rozvodných zařízení podle Řádu preventivní údržby (ŘPÚ) provozovatelů distribučních soustav  a  provozovatele přenosové soustavy – ČEPS.
Norma byla odsouhlasena dále uvedenými energetickými organizacemi od kterých lze předpokládat, že budou důsledně vyžadovat od spolupracujících organizací dodržování požadavků stanovených normou. Jedná se o:
 • ČEPS, a.s.
 • ČEZ Distribuce, a.s.
 • PRE Distribuce, a.s.
 • E.ON Distribuce, a.s.
 • E.ON Česká republika, a.s.
 • ZSE Bratislava, a.s.
Třetí vydání normy se tudíž vztahuje na výchozí revize nových elektrických rozvodných zařízení distribuční a přenosové soustavy a provádění pravidelné kontroly stávajících rozvodných zařízení podle ŘPÚ. Norma stanovuje základní podmínky a postupy pro ověřování elektrických rozvodných zařízení distribuční a přenosové soustavy z hlediska jejich bezpečnosti a spolehlivosti. Tyto požadavky jsou splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá příslušným ustanovením této normy, ustanovením ostatních souvisících technických norem a právním předpisům.
Podle ŘPÚ je postupováno při činnostech na technických zařízení, které je ve vlastnictví provozovatelů distribučních soustav nebo ČEPS a které tyto společnosti na základě smluvních vztahů (smlouva, dohoda o provozu apod.) provozují a v případě cizích zařízení na základě smlouvy udržují.. Dále norma stanovuje požadavek na provedení revize upravených částí odběrných zařízení vyvolaných rekonstrukcí distribučních vedení nn (domovní přívody) a umožňuje provádění mimořádných revizí podle ČSN 33 1500.

Poznámka:
Kontroly stávajících elektrických zařízení jsou prováděny podle předpisů a norem platných v době uvedení rozvodného zařízení do provozu.


Termíny a definice

Pro vydanou normu byla použita terminologie podle platných norem, zejména ČSN 33 0050-601,  ČSN 33 0050-604, ČSN 33 2000-6,  ČSN 33 1500 (ve smyslu přílohy Názvy a definice této normy), PNE 33 0000-1 ed.4 a PNE 33 0000-2 ed.3.

Pro účely nové PNE byly zavedeny pojmy:
Mimořádná revize -  je revize prováděná podle provozních potřeb. Provádí ji revizní technik ve smyslu této normy podle ČSN 33 1500. Je to revize, která není ani výchozí ani pravidelná, která je však prováděná na základě mimořádného  požadavku, např. právního předpisu, technické normy, požadavku orgánu státní správy nebo majitele zařízení.
Pravidelná kontrola - činnost prováděná na elektrickém rozvodném zařízení, při které se zjišťuje technický stav rozvodných zařízení prohlídkou, zkouškou a měřením (je prováděna ve lhůtách a v rozsahu stanoveném v Řádu preventivní údržby).
Spolehlivost elektrického rozvodného zařízení -  stav elektrického rozvodného zařízení, který splňuje požadavky příslušných předpisů a technických norem pro daný druh rozvodných zařízení a zajišťuje jeho provozuschopnost.
Rekonstrukce -  úplná nebo částečná obnova (přestavba) elektrického zařízení.


Z hlediska posuzování podmínek ochrany před úrazem elektrickým proudem je v normě připomenuta hranice mezi rozvodným zařízením distribuční soustavy a odběrným elektrickým zařízením definovaná v PNE 33 0000-1 ed.4  takto:

Hranice ochrany -  bod v elektrickém zařízení, kde začíná odběrné elektrické zařízení, určené pro konečnou spotřebu elektřiny. Ochrana před úrazem elektrickým proudem za hranicí ochrany (v odběrném zařízení odběratele) musí být zajištěna podle ČSN 33 2000-4-41.

Obsah a zaměření normy

Obsah PNE 33 0000-3 ed.3 je rozdělen do šesti základních kapitol:
 • Předmluva
 • Revize a kontroly
 • Výchozí revize
 • Pravidelné kontroly a revize
 • Kvalifikace pracovníků
 • Záznamy
K revizím a kontrolám prováděným dle PNE náležejí všechna opatření v normě  uvedená, kterými se zjišťuje, zda provedení elektrických zařízení odpovídá stanoveným požadavkům. Proto je v následujícím textu náplň jednotlivých kapitol normy blíže rozvedena.

V úvodní  kapitole  Předmluva jsou uvedeny citované a souvisící normy a souvisící předpisy, vymezení platnosti normy a již zmíněné termíny a definice.

Všeobecná část kapitoly Revize a kontroly upřesňuje rozsah revize jako činnost zahrnující prohlídku, zkoušení a měření a zaznamenání výsledků prohlídky a zkoušení.
Dále stanovuje nezbytný rozsah podkladů k provedení výchozí revize a k provádění pravidelných kontrol a definuje revizní úkony.
Prohlídka - je vědomé prohlédnutí elektrického zařízení za účelem zjištění jeho řádného stavu. Je předpokladem pro zkoušení a měření.
Zkoušení - je činnost prováděná na elektrickém zařízení, kterou se má prokázat  účinnost ochranných a signálních zařízení a některých měřicích zařízení za účelem zjištění správné funkce zařízení.
Měření - je zjišťování hodnot nutných pro posouzení účinnosti ochranného zařízení pomocí vhodných měřících přístrojů, nedají-li se zjišťovat prohlídkou nebo zkoušením.


V další části kapitoly jsou zdůrazněny a upřesněny cíle prováděné prohlídky, účel zkoušení a měření zařízení, zaměřený na zajištění bezpečnosti použitých zařízení.

Kapitola Výchozí revize ve svém úvodu zdůrazňuje, že každé elektrické zařízení musí být během výstavby a/nebo po dokončení výstavby, dříve než je uživatel uvede do trvalého provozu, prohlédnuto a vyzkoušeno v rámci výchozí revize. Úkony prováděné při této revizní činnosti - prohlídky, zkoušky a měření zařízení, jsou v kapitole podrobně rozvedeny podle použitého druhu ochrany v dále uvedeném členění.

Ochrany živých částí:
 • ochrana polohou;
 • ochrana zábranou;
 • ochrana přepážkami nebo kryty;
 • ochrana živých částí izolací;
 • ochrana doplňkovou izolací.
normy_distribuce_1
Obr. 1 Venkovní vedení distribučního rozvodu 0,4/0,23 kV 
provedené izolovanými vodiči