Podnět EŽS Brno a SejM k prošetření práce SÚ a AI k zpracovávání projektové dokumentace vyhrazených

Tisk
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Milan Bureš, Mistr společenstva EŽS Brno a Jiří Reich, Předseda SEJM   
Pátek, 13. srpen 2010
EZS_ombudsmanDne 20. 7. 2010 podalo Elektrotechnické živnostenské společenstvo v Brně (EŽS Brno) a Sekce elektrotechniků jižní Moravy při Regionální hospodářské komoře Brno veřejnému ochránci práv, ombudsmanovi, žádost a podnět k prošetření práce stavebních úřadů (SÚ) a autorizovaných inspektorů (AI) ustanovených podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., hlava III., § 143 - 151 a vyhlášky č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech jako nejvyšších kontrolních úřadů státu k zpracovávání projektové dokumentace (PD) vyhrazených elektrických technických zařízení (VETZ). Řádně a odborně zpracovaná PD VETZ je základním předpokladem pro zajištění minimalizace škodných a životních rizik jak na majetku státu tak i osobního majetku občanů ČR a života i zdraví osob.

Elektrotechnici obou výše uvedených organizací se trvale a dlouhodobě v každodenní praxi setkávají s nekompetentním a mnohdy až laxním přístupem některých SÚ k přístupu kontroly úplnosti a věcné, rámcové správnosti a obsahové náležitosti PD VETZ.

Nedostatky zjišťované zejména v oblasti nevyžadování řádné PD VETZ obecně, zejména u některých typů budov v majetku státu, rodinných a bytových domů, rekonstrukcí elektroinstalace ve stávajících objektech a k rekonstrukcím staveb, kde je do VETZ (vč. bleskosvodu) zasahováno zcela zásadně stavebními pracemi (změna dispozice, nově navržená střecha atd.).

Podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) je VETZ stavba (dílčí stavba objektu). Při samotném stavebním řízení na SÚ ovšem při změnách staveb není v mnoha případech vyžadována PD VETZ a při kolaudaci dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), tak jak to vyžaduje stavební zákon. Objekty jsou po schválení a kolaudačním řízením uvedeny do trvalého provozu a VETZ je proti zákonně provozováno do konce své životnosti (odstranění stavby) bez dokumentace k VETZ.

Vydaná vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby není v praxi respektována a SÚ jako nejvyšším kontrolním státním orgánem není vyžadováno její dodržování.

Ke stavebnímu řízení nebývá často PD VETZ ani předložena anebo je zpracována v rozsahu neodpovídajícím dnešní legislativě vyhláška č. 499/2006 o technické dokumentaci staveb. Pracovníci SÚ jsou z pohledu elektrotechnické kvalifikace laici viz vyhláška č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice a tak obtížně rozeznávají případné nedostatky PD, z pohledu VETZ.Příkladů, kdy dva projektanti navrhnou stejnou (obdobnou) stavbu, avšak každý v jiném rozsahu, a ze strany SÚ není připomínek. Stavby jsou kolaudovány a to i v případech, kdy nejsou dodrženy všechny platné požadavky legislativy, kterých je celá řada.

V praxi také bývají často mnohé i rozdílné stavby kolaudovány rovnocenně - bez připomínek k PD VETZ. Jedná se například i o nouzové a protipanické osvětlení, použití kabelů z pohledu požární bezpečnosti, nouzové vypnutí atd. tedy o řešení nouzových stavů v budovách, které mohou nastat kdykoliv bez varování. Pak je velmi ztížena evakuace osob z budov a naopak podporováno šíření požáru po kabelech, což je velmi nebezpečné zejména u výškových budov.

Vzhledem k integraci českých norem do norem nadřazené evropské normalizační struktury jsou elektrotechnici neustále nuceni, tlakem trhu, se vzdělávat a periodicky obnovovat informace, podle nově vydávané i periodicky aktualizované legislativy (Nařízení Rady EU, Nařízení vlády ČR, Zákony a vyhlášky ČR, ČSN-EN, ČSN). To je samozřejmě velmi časově a finančně náročné (zde by bylo velkým přínosem pro zajištění bezpečných a spolehlivých elektroinstalací a bleskosvodů, pokud byste mohl svou velkou mocí pomoci prosadit bezplatné poskytování norem elektrotechnikům například prostřednictvím internetu, tak jak je tomu například ve Velké Británii).

Když pak, tyto náročně získané poznatky o požadavcích legislativy, odborníci chtějí zavádět do reálné praxe, často narážejí na odpor investorů. Proto ten odborník, který investorům nevyhoví a PD „neošidí" je mnohdy nahrazen často i nekompetentními (vyhl. č. 50/1978 Sb.) pracovníky, kteří ať již z neznalosti nebo finančního prospěchu tyto zakázky zpracují, podle požadavků investorů bez ohledu na legislativu. Je paradoxem, že v současné době nemá projektant VETZ oporu ve státní správě (při kolaudaci max. hasič vznáší požadavky na požární bezpečnost a hygiena na osvětlení), tedy není striktně zajištěno odborné zkontrolování jak projektové přípravy, kterou by mohl zkontrolovat například Elektrotechnický odborný dozor (ETOD) tak stavby samotné při kolaudaci. Ani případy tragické v tomto směru nic pozitivního nepřinesly.

Byli bychom rádi, pokud by nám Váš úřad mohl pomoci, zařadit do legislativy spojené s prácí SÚ VETZ jako důležitou stavební profesi, která může být při nedostatečné kontrole ETOD, životně nebezpečná osobám úrazem elektřinou nebo způsobit dílčí nebo dokonce likvidační škody na majetku, tak jak již bylo uvedeno.

U oboru plynofikace je již toto zavedeno a SÚ požadují ke každé stavbě nebo její změně, ve které jsou instalovány rozvody technických paliv (například zemního plynu), dokonalou PD ve stupni jak stavení povolení tak realizačním například s rozkreslením detailu od přípojky až po ventil ke spotřebiči (sporáku kotli, atd.). Tímto směrem by také měla být směřována kontrolní práce SÚ i v oboru VETZ,

K úřadu ombudsmana byly vzneseny následující podměty:

  1. K prošetření práce SÚ ohledně kontroly předkládané výkresové elektrotechnické dokumentace pro stavební povolení z hlediska autorizace dle zákona č. 360/1992 neboť elektrotechnickému společenstvu jsou známy případy, kdy PD VETZ předkládanou SÚ zpracuje pracovník se vzděláním neelektrotechnického směru bez osvědčení vydaného v souladu s vyhláškou č.50/1978 Sb., tedy bez potřebného doloženého elektrotechnického vzdělání a kvalifikace.
  2. K prošetření odborné kvalifikace pracovníků SÚ vzhledem k odborné kontrole a úplnosti zpracované PD VETZ. Tuto kontrolu na SÚ kontroluje ve většině případů pouze stavební inženýr nebo technik (z pohledu elektrotechnické vyhlášky č.50/1978 Sb.) laik a často se tak stává, že obsah PD VETZ není v souladu se stavební dokumentací dle vyhlášky č. č.499/2006 Sb.

Závěrem dodáváme, že bez kvalitní PD nelze VETZ řádně realizovat, provozovat, udržovat a kontrolovat podle požadavků jak národní tak i nadnárodní legislativy.

(redakčně upraveno)

Vyřizuje: Martin Olbrecht, člen EŽS Brno

Vyjádřete svůj názor na tuto problematiko v komentáři pod článek.