Způsob stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, dodávce, přenosu nebo distribuci elektřiny - 2. část

Tisk
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Václva Macháček, ČENES   
Středa, 01. únor 2012

legislativa_1_titlPoračování článku o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, dodávce, přenosu nebo distribuci elektřiny. Dnem 1. dubna 2011 nabyla účinnost vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny.

Způsob stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, dodávce, přenosu nebo distribuci elektřiny

Tato problematika byla do vydání vyhlášky č. 82/2011 Sb. předmětem vyhlášky č. 51/2006 Sb. Základem výpočtu pro stanovení náhrady škody při dodávce, přenosu nebo distribuci elektřiny je způsob stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru elektřiny. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy po zjištění neoprávněného odběru elektřiny stanovuje náhradu škody podle změřených nebo jinak zjištěných a prokazatelných údajů o spotřebě elektřiny, které se týkají neoprávněného odběru elektřiny. O výši náhrady škody může mezi příslušným provozovatelem soustavy a zákazníkem dojít k dohodě. V ostatních případech se pro výpočet náhrady škody použije postup, který vyplývá z § 9 platné vyhlášky a který je obsahově uveden dále.

a. Při neoprávněném odběru elektřiny určí množství skutečně neoprávněně odebrané elektřiny provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy na základě změřených nebo jinak zjištěných prokazatelných údajů o neoprávněném odběru elektřiny.

b. V případech, kdy nelze zjistit množství skutečně neoprávněně odebrané elektřiny podle odstavce a., stanoví provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy množství neoprávněně odebrané elektřiny pro stanovení výše náhrady škody výpočtem podle dále uvedených odstavců c.h.

c. U neoprávněného odběru elektřiny ze sítě zvlášť vysokého napětí, velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí se pro stanovení elektrického příkonu použije hodnota rezervovaného příkonu sjednaná ve smlouvě o připojení; pokud nelze použít tuto hodnotu rezervovaného příkonu, hodnotou elektrického příkonu je součet jmenovitých výkonů všech využívaných transformátorů v dotčeném odběrném místě.

d. U neoprávněného odběru elektřiny ze sítě nízkého napětí se pro stanovení technicky dosažitelného elektrického příkonu hodnota jmenovitého napětí 230 V vynásobí počtem fází, z nichž se neoprávněný odběr elektřiny uskutečnil a takto vypočítaná hodnota se vynásobí:

 • jmenovitým proudem hlavního jističem před elektroměrem, nebo
 • jmenovitým proudem jištění umístěného v hlavní domovní pojistkové skříni nebo v hlavní domovní kabelové skříni sníženým o jednu úroveň typové řady jmenovitých proudových hodnot, v případě neoprávněného připojení před hlavním jističem, nebo
 • jmenovitým proudem, odpovídajícím průřezu nejslabšího vodiče, umožňující neoprávněný odběr elektřiny, a to pouze v případě, že není možné stanovit hodnotu elektrického příkonu podle některého z předchozích způsobů.

e. Výše technicky dosažitelné spotřeby elektřiny za den, při neoprávněném odběru elektřiny, se vypočítá tak, že se výše elektrického příkonu vypočítaná podle odstavce c. nebo d. vynásobí dobou využití 24 hodin a použije se hodnota účiníku rovna jedné.

f. Hodnota technicky dosažitelné spotřeby elektřiny za dobu trvání neoprávněného odběru se stanoví tak, že výše technicky dosažitelné spotřeby elektřiny za den, vypočítaná podle odstavce e., se vynásobí počtem dnů, po které neoprávněný odběr trval. Pokud provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy nezjistí dobu trvání neoprávněného odběru elektřiny, má se za to, že neoprávněný odběr elektřiny trval:

 • od předposledního pravidelného odečtu provedeného za účelem zúčtování spotřeby elektřiny, maximálně však 24 měsíců, u odběru elektřiny ze sítě nízkého napětí; samoodečet spotřeby elektřiny není v takovém případě považován za pravidelný odečet,
 • 24 měsíců u odběru elektřiny ze sítí zvlášť vysokého napětí, velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí.

g. V případě, že došlo k neoprávněnému zásahu do elektroměru, se od spotřeby elektřiny vypočítané podle odstavce f. odečte spotřeba elektřiny naměřená provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy.

h. Množství neoprávněně odebrané elektřiny pro účely výpočtu náhrady škody za neoprávněný odběr se vypočte jako rozdíl mezi hodnotou technicky dosažitelné spotřeby elektřiny za dobu trvání neoprávněného odběru elektřiny, stanoveného podle odstavce f. a hodnotou zjištěnou podle odstavce g. v případě neoprávněného zásahu do elektroměru vynásobený:

 • součinitelem 0,2 pro odběry elektřiny ze sítí nízkého napětí,
 • součinitelem 0,5 pro odběry elektřiny ze sítí zvlášť vysokého napětí, velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí.

i. Výše náhrady škody se stanoví oceněním množství neoprávněně odebrané elektřiny zjištěné podle odstavce a. nebo vypočtené podle odstavce h. cenami podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, platného v době zjištění neoprávněného odběru elektřiny, přičemž cena neoprávněně odebrané elektřiny je složena z:

 • ceny za silovou elektřinu, která se ocení pevnou cenou stanovenou pro zúčtování odchylky za dodávku kladné regulační energie,
 • ceny za distribuci elektřiny; v síti nízkého napětí v sazbě C 02d nebo D 02d podle kategorie odběru elektřiny,
 • ceny za systémové služby,
 • ceny za podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů,
 • ceny za činnost zúčtování operátora trhu,
 • daně z přidané hodnoty a daně z elektřiny.

j. Výši náhrady škody za neoprávněný odběr elektřiny lze rovněž stanovit písemnou dohodou mezi provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy a zákazníkem nebo osobou, která měla z neoprávněného odběru elektřiny prospěch, nebo se na takovém prospěchu podílela. Náhrada škody stanovená tímto způsobem nesmí být vyšší než náhrada vypočtená podle předchozích odstavců.

k. Pro stanovení výše náhrady škody při neoprávněné dodávce elektřiny do elektrizační soustavy, při neoprávněném přenosu elektřiny nebo při neoprávněné distribuci elektřiny se použije ustanovení odstavců a.i. obdobně. V případě neoprávněné dodávky elektřiny se pro ocenění ceny za silovou elektřinu použije pevná cena za dodávku záporné regulační energie.

l. Součástí náhrady škody vzniklé provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy je i právo na úhradu prokazatelných nezbytně nutných nákladů vynaložených na zjišťování neoprávněného odběru elektřiny, neoprávněné dodávky elektřiny, neoprávněného přenosu elektřiny nebo neoprávněné distribuce elektřiny, jejich přerušení a přezkoušení měřicího zařízení a případné znalecké posudky, které nejsou zahrnuty do regulovaných cen za přenos elektřiny nebo za distribuci elektřiny.

Přechodné ustanovení

Náhrada škody za neoprávněný odběr, dodávku, přenos nebo distribuci elektřiny, ke kterým došlo před nabytím účinnosti vyhlášky č. 82/2011 Sb. (to znamená do 31. 3. 2011 včetně), se posuzuje podle předpisů platných do této doby.