Sankce za neoznačení vyrobených rozvodnic a rozváděčů značkou CE - 2. část

Tisk
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Ing. František Zoul, Milan Bureš, Hans Jürgen Höfer, Jaroslav Miklík   
Úterý, 13. březen 2012

znacka_CE_1_titlI po uplynutí téměř 10 let od vydání Nařízení vlády č. 17/2003 – legislativního předpisu, ze kterého vyplývá povinnost označit elektroměrovou rozvodnici nebo rozváděč značkou CE. Označení CE na elektrickém zařízení vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. Pokračování.

Příloha 2

Nařízení vlády č. 17/2003 obsahuje základní požadavky na bezpečnost elektrických zařízení, kterou v revizní zprávě musí posoudit revizní technik elektro podle následujících kritérií:

1. Všeobecné požadavky
a) Základní technické charakteristiky, jejichž dodržování zajišťuje, aby elektrické zařízení bylo používáno bezpečně a v podmínkách, pro které bylo vyrobeno, musí být vyznačeny na elektrickém zařízení, anebo pokud to není možné, musí být uvedeny v průvodní dokumentaci.
b) Jméno a příjmení fyzické osoby nebo obchodní firma nebo název právnické osoby, která je výrobcem, značka popřípadě obchodní známka musí být zřetelně uvedena na výrobku, a není-li to možné, na jeho obalu.
c) Elektrické zařízení a jeho díly musí být vyrobeny tak, aby byla zajištěna bezpečná a správná montáž a připojení.
d) Elektrické zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby u něj, za předpokladu, že je používáno pro účely, ke kterým je určeno, a že je řádně udržováno, byla zajištěna ochrana před nebezpečími uvedenými v bodech 2 a 3.

2. Ochrana před nebezpečím, které může způsobit elektrické zařízení
Ve smyslu bodu 1 musí být technické provedení elektrického zařízení takové, aby bylo zajištěno, že:
a) osoby a domácí a hospodářská zvířata budou přiměřeně chráněny před nebezpečím zranění nebo jiného poškození, které by mohlo být způsobeno elektrickým proudem při dotyku živých nebo neživých částí,
b) nevzniknou nebezpečné teploty, nebezpečné oblouky nebo nebezpečná záření,
c) osoby, domácí a hospodářská zvířata a majetek budou přiměřeně chráněny před nebezpečími neelektrického charakteru, která mohou podle zkušenosti elektrická zařízení způsobovat,
d) izolace musí odpovídat předvídatelným podmínkám.

3. Ochrana před nebezpečími, která mohou vznikat působením vnějších vlivů na elektrické zařízení
Ve smyslu bodu 1 musí být technické provedení elektrického zařízení takové, aby:
a) Odolávalo předpokládaným mechanickým namáháním tak, že osoby, domácí a hospodářská zvířata ani majetek nebudou ohroženy,
b) odolávalo za předpokládaných podmínek okolního prostředí působení jiných než mechanických vlivů tak, že osoby, domácí a hospodářská zvířata ani majetek nebudou ohroženy,
c) při předvídatelných přetíženích neohrozilo žádným způsobem osoby, domácí a hospodářská zvířata ani majetek.
Kontrola těchto kritérií je v revizní zprávě neopomenutelná, neboť stojí v legislativní řadě výše než normový předpis ČSN 33 2000-6, podle kterého se revize realizují.

Správní delikty uvádí zákon č. 22/1997 Sb. v § 19, který má nadpis Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob.

1. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že:
a) zneužije označení CE nebo jiné stanovené označení, certifikát anebo jiný dokument podle tohoto zákona, nebo certifikát anebo jiný dokument podle tohoto zákona padělá nebo pozmění,
b) v rozporu s § 4 odst. 2 označí dokument značkou ČSN,
c) rozmnoží nebo rozšíří českou technickou normu nebo její část v rozporu s § 5 odst. 8,
d) provede činnost při posouzení shody, vyhrazenou pro účely tohoto zákona autorizované osobě, bez autorizace podle § 11 odst. 1, nebo
e) provede činnost při posouzení shody, vyhrazenou pro účely tohoto zákona akreditované osobě, bez osvědčení podle § 16 odst. 1.

2. Autorizovaná osoba se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 11 odst. 7 nebo § 11a odst. 2.

3. Výrobce, dovozce, zplnomocněný zástupce nebo distributor se dopustí správního deliktu tím, že uvede na trh nebo do provozu anebo distribuuje stanovené výrobky:
a) bez označení CE nebo jiného stanoveného označení nebo dokumentu stanoveného nařízením vlády,
b) s označením nebo dokumentem, které jsou v rozporu s § 13,
c) nesplní ochranné opatření vydané podle § 18a odst. 1, 3 nebo 4, nebo
d) nesplní povinnost uloženou orgánem dozoru podle § 18 odst. 2 písm. c) nebo d).

4. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako:
a) dovozce nesplní povinnost podle § 13 odst. 1 věty druhé,
b) distributor nesplní některou z povinností podle § 13 odst. 9,
c) výrobce nebo dovozce nesplní některou z povinností podle § 13 odst. 10,
d) výrobce, dovozce nebo distributor nesplní některou z povinností podle § 13 odst. 11,
e) výrobce, dovozce, distributor nebo zplnomocněný zástupce nesplní povinnost podle § 13 odst. 12,
f ) dovozce nebo distributor nesplní povinnost podle § 13 odst. 13.

Za správní delikt se uloží pokuta do:
a) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3,
b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), d) nebo e),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo
c) nebo odstavce 2,
d) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4.

Závěr

Cílem článku bylo seznámit širokou elektrotechnickou veřejnost se základními informacemi z legislativy a s možným, reálným nebezpečím udělení vysokých finančních postihů ve správním řízení při neoznačení rozvodnice nebo rozváděče značkou CE.

Z článku a nařízení vlády č. 17/2003, které neposkytuje výjimku neoznačit výrobek značkou CE pro rozváděče a rozvodnice, vyplývá, že každý výrobce rozváděče respektive revizní technik, který vystavil revizní zprávu na rozváděč bez označení CE, se vystavují nebezpečí zahájení správního řízení, které v případě, že prokáže naplnění skutkové podstaty správního deliktu, může uložit k úhradě pokutu až do výše uvedených maximálních částek.

Copyright www.infoenergie.cz © 2011