Základní povinnosti provozovatele elektrických zařízení NN ve vztahu k provádění revizí (1.část)

Tisk
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Neděle, 11. červenec 2021
shutterstock 16598363861.část 
autor: p.Rostislav Kubíček, revizní technik E2B, lektor živnostenského společenstva elektrotechniků 
 
Specifické vlastnosti elektrického proudu si vynucují, aby se elektrickému zařízení a práci na něm věnovala mimořádná pozornost. Přítomnost elektrického napětí nemůžeme svými smysly předem vnímat. 
Při poruše se může napětí objevit i na místech, kde to člověk nepředpokládá a prostřednictvím vodivých cest (vodivá konstrukce, plynovým nebo vodovodním potrubí, apod.) může být zavlečeno i do míst, kde se elektrické zařízení vůbec nevyskytuje. 
Proto zákonné předpisy a normy ukládají provozovateli elektrického zařízení povinnost zajistit bezpečnost práce na tomto zařízení.
Mezi tyto povinnosti zejména patří:
• uvádět do provozu jen ta zařízení, u kterých byl bezpečný stav ověřen výchozí revizí dle ČSN 33 1500, pokud se jedná o stanovené výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb. nebo zákona č. 90/2016 Sb., výrobky na které bylo vypracováno výrobcem nebo dovozcem ES nebo EU prohlášení o shodě a výrobky byly označeny značkou shody CE,
• zajistit pravidelné revize elektrických zařízení v rozsahu a termínech stanovených v příslušných
předpisech a technických normách,
• zajistit pravidelné revize elektrických instalací v rozsahu a termínech stanovených v ČSN 33 1500 případně v místním provozním bezpečnostním předpise - MPBP.
V případě, že pro pravidelné revize určitého typu zařízení platí samostatná norma, neplatí lhůty uvedené v ČSN 33 1500.
• zajistit pravidelné revize systému ochrany před bleskem dle ČSN 33 1500, souboru norem
ČSN EN 62305 a MPBP,
• zajistit pravidelné revize, kontroly a zkoušky elektrických nepřipevněných spotřebičů v rozsahu a termínech stanovených ČSN 33 1600 a v MPBP. U spotřebičů připevněných v termínech stanovených v 33 1500 a v MPBP,
• zajistit provádění revizí, kontrol, zkoušek strojů a strojních celků, technických zařízení, přístrojů a nářadí během jejich používání dle požadavků NV č. 378/2001 Sb. v rozsahu tohoto NV, příslušných předmětových norem a požadavků výrobce, v termínech stanovených MPBP, ČSN 331500, NV č. 378/2001 Sb. a výrobcem.
 Pozn.: Záznamy o revizích elektrického zařízení, ručního elektrického nářadí. elektrických spotřebičů včetně prodlužovacích šňůr patří v souladu s nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, do provozní dokumentace, která musí být, v souladu s tímto nařízením vlády a příslušných norem archivována po celou dobu provozu zařízení.
Provozovatel je povinen vést základní dokumentaci elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení, protokoly o určení prostředí, záznamy s výsledky provedených kontrol, a další dokumentaci jako např. zásady
pro údržbu elektrického zařízení, tj. provádění kontrol, měření, zkoušek a revizí,
zajistit dostatečnou a kvalifikovanou údržbu a opravy elektrického zařízení,
vybavit všechny pracovníky potřebnými ochrannými a pracovními pomůckami pro obsluhu elektrického zařízení a pro práci na elektrickém zařízení. 
                                              
Také je nutné provozy a zařízení podle protokolu určení prostředí vybavit 
ochrannými a pracovními pomůckami jako například:
izolační boty, galoše a rukavice,
ochrana očí nebo obličeje,
ochrana hlavy,
vhodný ochranný oděv,
izolační koberce, plošiny a žebříky,
izolační přenosné a pevné zábrany,
izolované a izolační nářadí,
ovládací tyče a táhla,
zámky, tabulky, značky,
zkoušečky napětí a systémy pro detekci napětí,
zařízení na vyhledávání kabelů,
uzemňovací a zkratovací soupravy,
přepážky praporky, výstražné tabulky apod.
 
shutterstock 1814772503SNIŽOVÁNÍ RIZIKA OHROŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM
Elektrická zařízení musí být uzpůsobena a provedena tak, aby při uvažovaném provozu a zacházení nebyla nebezpečná ani pro obsluhu ani pro okolí (jiné osoby nebo zvířata) ani nesmí být příčinou požáru nebo výbuchu. 
Elektrická zařízení musí být provedena podle platných elektrotechnických předpisů a norem a smějí být zřizována, vyráběna, rozšiřována a opravována jen oprávněnými a kvalifikovanými pracovníky. Také kontrolu, prohlídky a měření smějí provádět jen pověření pracovníci s požadovanou kvalifikací a odbornou způsobilostí.
Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků jmusí být dávána přednost snižování rizika technickým řešením, pracujícím nezávisle na správném jednání pracovníka (tzn. nepodmíněná ochrana). 
Spočívá zpravidla ve vhodné konstrukci a kvalitním provedení elektrického předmětu, odpovídajícímu pracovnímu prostředí, provoznímu napětí i kvalifikaci obsluhujícího pracovníka.
V některých případech nelze hospodářsky únosným nebo technicky řešitelným způsobem dostatečně zajistit bezpečnost pracovníků. 
V těchto případech jsou bezpečné způsoby a jednání pracovníků vázány bezpečnostními předpisy, provozními předpisy nebo návody k používání, jejichž znalost a důsledné dodržování zaručuje pracovníkovi bezpečné provedení příslušných úkonů na elektrickém zařízení.
 Jsou to zejména požadavky na zajištění pracoviště, na používání ochranných pomůcek, na dodržování určitého technologického postupu atd.
 V těchto případech je tedy bezpečnost pracovníků přímo závislá i na jejich správném jednání.
Pro informaci, sdělení příkazu, zákazu nebo výstrahy slouží různá bezpečnostní sdělení, jako např. bezpečnostní značky, nápisy, barvy, světelná nebo zvuková signalizace apod.
 
SNIŽOVÁNÍ RIZIKA OHROŽENÍ PRACOVNÍKA ELEKTRICKÝM PROUDEM SE U ELEKTRICKÝCH
 ZAŘÍZENÍ SE MŮŽE  DOSÁHNOUT:
• novými, kvalitními a odolnějšími elektrickými výrobky, konstrukčními prvky a materiály, které mají menší poruchovost, delší životnost a odolnost vůči vlivům pracovního prostředí a nepečlivého zacházení,
• úpravami, rekonstrukcemi a doplněním stávajících elektrických zařízení a změnou technických podmínek nebo předmětových nebo zřizovacích norem pro nová elektrická zařízení, stroje, přístroje, materiály a pomůcky,
• použitím účinnějších a spolehlivějších bezpečnostních a ochranných zařízení, zamezujících vzniku nebezpečného dotykového napětí nebo zajišťující okamžité odpojení napětí při vniknutí pracovníka do nebezpečného prostoru,
• řádnou údržbou jako nedílné součásti pravidelných revizí elektrických zařízení, strojů, nářadí, pomůcek a instalací,
• úpravou, změnou nebo doplněním bezpečnostních nebo provozních předpisů, technologických nebo pracovních postupů apod.,
• zavedením a používáním osobních ochranných nebo pracovních pomůcek,
• zlepšením pracovního prostředí pro obsluhu nebo práci na elektrickém zařízení (snížení hlučnosti, zlepšení osvětlení, ovzduší apod.),
• účelnou organizací práce a pořádkem na pracovišti včetně kontroly pracovníků, jak dodržují požadavky bezpečné práce.
ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ MOŽNÉHO OHROŽENÍ PRACOVNÍKA ELEKTRICKÝM PROUDEM JE NUTNÉ SLEDOVAT A PROVĚŘOVAT:
Zda jsou vadná nebo zjevně poškozená elektrická zařízení včas opravena nebo odstavována z provozu, nebo zda se s nimi dále pracuje v rozporu s požadavky bezpečnostních předpisů.
• Zda jsou elektrická zařízení vhodně volena, umístěna a zda jejich provedení odpovídá pracovnímu prostředí nebo naopak zda se v prostorách s nevyhovujícími elektrickými zařízeními neprovádí nebezpečné nebo neodpovídající práce (zejména při změnách výrobní technologie, v prostorách s nebezpečnými hořlavými látkami apod.).
• Zda jsou odstraňovány nebezpečné účinky statické elektřiny zejména v provozovnách, v nichž je nebezpečí požáru nebo výbuchu hořlavých plynů, par nebo prachu.
• Je-li s elektrickým zařízením zacházeno šetrně, zejména zda pohyblivé přívody nejsou vystaveny mechanickému poškozování a je-li nářadí či zařízení používáno jen pro účely, pro které je určil výrobce nebo montážní organizace.
• Zda nejsou v provozu opravovány a nedovoleně zesilovány pojistkové vložky, vyměňovány jistící prvky, přestavovány jističe a relé na jiné nevhodné proudové hodnoty.
• Zda na přístupových cestách k vypínačům, v rozvodnách, v blízkosti pojistek nebo rozvodnic nejsou uskladňovány nepotřebné předměty jako materiál, úklidové prostředky, hořlavé látky apod., které brání přístupu.
• Zda dveře rozvoden, rozvaděčů a rozvodnic jsou uzavřeny a zda elektrické zařízení je opatřeno potřebnými kryty.
• Jsou-li elektrická zařízení čištěna od nánosu prachu (zejména hořlavého), stěny od nánosu laku apod.
• Zda nepotřebná vedení nebo nepoužívané stroje či spotřebiče jsou odpojeny od napětí a zda nikde nevyčnívají vodiče s holými konci.
• Není-li v blízkosti venkovního vedení prováděna nebezpečná manipulace s dlouhými vodivými předměty nebo nejsou-li používány mechanizační prostředky, jejichž ramena by se mohla dostat do styku s elektrickým vedením pod napětím.
• Jsou-li pohyblivá vedení nebo prodlužovací přívody opatřeny řádnými a nepoškozenými koncovkami (vidlicemi a zásuvkami) a jsou-li chráněna před mechanickým poškozováním (přejížděním, šlapáním, uzlováním, odíráním apod.).
• Jsou-li v nutných případech použity normalizované rozbočky s ochrannými kolíky a nejsou-li přetěžovány připojením více spotřebičů s velkými příkony.
• Jsou-li pohyblivá vedení připojována k síti pomocí vidlic, nikoliv pouhým zasunutím obnažených vodičů do zásuvky.
• Dotýká-li se obsluhující osoba elektrických zařízení jen částí k tomu určených (přenášení nářadí za rukojeti, vytahování šňůry ze zásuvky jen za vidlici apod.).
• Nejsou-li snímány krycí a rozptylná skla osvětlovacích těles a používány větší žárovky, než pro které je osvětlovací těleso určeno.
• Jsou-li vyřazovány ruční lampy, které mají poškozené izolační rukojeti nebo jsou bez ochranných skel nebo ochranných košů s háčkem.
• Zda nedochází k oslňování pracovníků ani případnými odrazy od lesklých ploch a zda není příliš velký kontrast mezi světlem a tmou.
V případech, kdy budou zjištěny nedostatky, závady nebo nedodržování zásad bezpečnosti práce, je nutno zjednávat nápravu. 
Při zjištění zásadních nedostatků, kdy pracovník by byl bezprostředně ohrožován, je pro ochranu lidského života nutno požadovat okamžité zastavení nebo vyřazení nevyhovujícího zařízení z provozu.
 
Místní bezpečnostní předpisy a provozní směrnice provozovatele ukládají pracovníkům, aby např. při poškození izolace, zápachu po spálenině, kouři, neobvyklé hlučnosti zařízení, silném bručení, trhavém rozběhu, nadměrném oteplení některé části, jiskření apod. a zejména pak při zjištěném brnění od elektrického proudu vypnuli ihned dané zařízení od zdroje a předali ho k opravě.
Poškozená elektrická zařízení se nesmějí používat!!
Také při zjištění výskytu statické elektřiny u elektrických i neelektrických zařízení, projevující se např. elektrickými jiskrami, sršením nebo výboji mezi částmi zařízení nebo mezi pracovníky a zařízením, je nutno na tento jev upozornit provozovatele. 
Výskyt statické elektřiny je zvláště nebezpečný v prostorách s hořlavými látkami, kde může při elektrickém výboji dojít k iniciaci výbušné směsi.
Je tedy ve vlastním zájmu samotných pracovníků a v povinnostech provozovatele starat se o to, aby riziko ohrožení elektrickým proudem bylo co nejvíce omezeno.
 
                                                
shutterstock 1469712527REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ, INSTALACÍ A SYSTÉMŮ OCHRANY PŘED BLESKEM
Pro revizi elektrických zařízení platí ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení. 
Tato norma je jednou z nejdůležitějších elektrotechnických norem. Jejím účelem je především vyloučit a nebo podstatně omezit škody vznikající na lidských životech a zdraví, jakož i škody na majetku vznikající následkem špatného stavu elektrických zařízení.
Pro lhůty pravidelných revizí systémů ochrany před bleskem provedené podle souboru ČSN EN 62305 neplatí lhůty revizí uvedené v ČSN 33 1500, ale lhůty revizí a pokyny pro provádění revizí podle jmenovaného souboru norem a jsou závislé na systému ochrany před bleskem.
Elektrotechnické normy určují, čemu musí veškerá elektrická zařízení a systémy ochrany před bleskem, jakož i neelektrické zdroje statické elektřiny vyhovovat, aby mohly hospodárně a bezpečně sloužit. 
Aby veškerá uvedená zařízení tento požadavek splňovala, je nutno v předepsaných časových lhůtách provádět jejich kontroly a revize, které mohou odhalit především vzniklé nebezpečné poruchy a stavy.
Při revizi se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje, zda zařízení vyhovuje především se zřetelem na bezpečnost osob před úrazem a věcí před zničením nebo poškozením. Odstraňováním závad se zvýší bezpečnost provozu a zmenší se nebezpečí úrazu osob. 
Účelem revize elektrických zařízení je ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti. Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá příslušným ustanovením technických norem.
Nová elektrická zařízení je možno uvést do provozu jen tehdy, byla li provedena kontrola spotřebiče dle ČSN 331600 ed.2.a byl-li jejich stav z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí revizí, popř. ověřen a doložen dokladem v souladu s požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy např. NV č. 117/2016 Sb. - nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh, NV č.118/2016 Sb. – nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh, NV č. 176/2008 Sb. -  nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení, NV č. 116/2016 - nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh.
Nové elektrické předměty, stroje a zařízení uvedené na trh musí být označeny značkou CE, znamená to, že jsou ve shodě se všemi právními předpisy EU, které se na ně vztahují a jsou tedy bezpečné.
Ze své praxe vím že nejlepší je po koupi nového spotřebiče vystaviz po ověření dle ČSN 331600 ed.2 kartu spotřebiče,která,jak je již známé,provází spotřebič až do úplné likvidace.
Zkušenosti však ukazují, že je-li na výrobku jen označení CE, není to vždy  postačující, proto je dobré ověřit zda jsou na výrobku i značky některých akreditovaných zkušeben. 
Je vhodné ověřovat i příslušné doklady o tom, že tyto předměty odpovídají příslušným harmonizovaným technickým normám. 
                                              
Zmíněný postup je v souladu s ČSN 332000-6 čl. 6 ed.2.: Prohlídka musí být provedena, aby se potvrdilo, že trvale připojené elektrické předměty: - vyhovují bezpečnostním požadavkům 
příslušných norem pro zařízení (o tom je možno se přesvědčit přezkoumáním značení nebo certifikátů atd.).
 
 Podklady pro provádění výchozí revize jsou:
• dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení,
• protokoly o určení druhu prostředí, pokud nejsou součástí dokumentace,
• písemné doklady o provedení výchozích revizí částí elektrického zařízení,
• záznamy o kontrolách, zkouškách a měřeních provedených na elektrickém zařízení před jeho uvedením do provozu,
• doklady stanovené příslušným předpisem. ( například zákon č. 22/1997 Sb. zákon č. 90/2016 Sb. a technické předpisy vydané pro účely těchto zákonů)
Jak již bylo výše řečeno, provozovaná elektrická zařízení musí být pravidelně revidována a kontrolována a to ve lhůtách, které jsou dané revizními technickými normami, místním provozním bezpečnostním předpisem a případně dalšími předpisy.


V příštím díle: 

ČSN 33 1600 ed 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání 
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízení)