Domů O webu Katalog firem SpektraVision s.r.o.SpektraVision s.r.o.

Celkem shlédnuto: 882
Poslední aktualizace záznamu 2011-02-18 13:27:44
Nupaky 128
251 01 Nupaky, Praha - v?chod

Telefon: +420 608 600 647
http://www.spektravision.cz

Profil společnosti / firmy

Spole?nost SpektraVision s.r.o. je obchodn? a servisn? spole?nost, kter? se zam??uje na prodej m???c?, diagnostick? a speci?ln? techniky. Spole?nost vznikla na z?klad? mnohalet? a ?sp??n? spolupr?ce jej?ho zakladatele s renomovan?mi v?robci a stav? na dlouholet?ch zku?enostech z nasazen? nab?zen? techniky v mnoha oblastech pr?myslu, v?zkumu a v neposledn? ?ad? tak? z?chrann?ch a bezpe?nostn?ch slo?ek po cel?m sv?t?.


Nab?z?me techniku...
  • vysokorychlostn? digit?ln? kamery
  • analyz?tory kvality elektrick? energie
  • p??stroje pro pr?mysl a energetiku a v?zkumn? a vzd?l?vac? instituce
  • termokamery a monitorovac? prost?edky pro hasi?sk?, z?chrann? a bezpe?nostn? slo?ky

a tak? slu?by...

  • z?znam a anal?za rychl?ch d?j? (pr?mysl, crash testy, m?dia, reklama, sportovn? akce)
  • m??en? kvality v elektrick?ch nap?jec?ch s?t?ch (okam?it? i dlouhodob? anal?za)
  • bezkontaktn? m??en? teplot pomoc? termokamery (pr?mysl, stavebnictv? a dal?? odv?tv?)
  • poradenstv? a ?kolen? v termografii s oborov?m zam??en?m prov?d?n? certifikovan?mi pracovn?ky
  • servis a kalibrace speci?ln? m???c? techniky

?

C?lem spole?nosti SpektraVision je nab?zet nejen kvalitn? a profesion?ln? techniku, ale tak? slu?by s n? spojen?. Samoz?ejmost? je poradenstv? p?ed vlastn?m v?b?rem p??stroje s ohledem na po?adovan? parametry a typ aplikace, spolupr?ce na ?e?en? v?etn? p??padn? instalace a v neposledn? ?ad? za?kolen?. M??eme nab?dnout jak samotn? p??stroje, tak prov?d?n? slu?by ?i odzkou?en? p?ed vlastn?m po??zen?m. Ke ka?d?mu z?kazn?kovi m?me profesion?ln? a individu?ln? p??stup, abychom zajistili maxim?ln? po?adovan? efekt z po??zen? investice a spokojenost z?kazn?ka.

Proto v???me, ?e se i Vy stanete jedn?m z nich.


Zastupujeme ...

UNIPOWER AB (?v?dsko, www.eng.unipower.se)

je dlouholet?m tradi?n?m sv?tov?m v?robcem analyz?tor? kvality elektrick? energie a p??stroj? pro odhalov?n? a ?e?en? probl?m? v nap?jec?ch s?t?ch. P??stroje jsou koncep?n? u? n?kolik let nad?asov?, a to vzhledem k platform? bez jak?chkoli opera?n?ch syst?m? a to?iv?ch sou??stek. D?ky tomu zaji??uj? dlouholetou spolehlivost a tak zaji?t?nou n?vratnost vlo?en? investice. Firma UNIPOWER je nav?c dlouholet?m ?lenem organizac? pod?lej?c?ch se na tvorb? mezin?rodn?ch norem pro p??stroje a m??en? v nap?jec?ch s?t?ch a stoj? za zrodem mnoha inovativn?ch p??stup? v t?to oblasti.

FASTEC Imaging (USA, www.fastecimaging.com)

je p?edn?m sv?tov?m v?robcem p?enosn?ch i stacion?rn?ch vysokorychlostn?ch digit?ln?ch kamer pro pr?mysl, v?du a v?zkum, sport a mnoho dal??ch obor?. Hlavn? jejich p?ednost? je n?zk? cena, kter? spolu s vynikaj?c?mi technick?mi vlastnostmi umo??uje pou?it? t?chto kamer v cel? ?ad? obor? bez n?roku na v?t?? investice. Kamery jsou celosv?tov? obl?ben? i pro sv? velmi snadn? ovl?d?n? a rychlost nasazen?, kter? zejm?na v pr?myslu umo??uje rychl? odhalen? probl?mov?ch m?st a redukci provozn?ch ztr?t.

ISG Thermal Systems (UK, www.isgthermalsystems.co.uk)

je p?edn?m sv?tov?m v?robcem termokamer pro hasi?sk?, z?chrann? a bezpe?nostn? slo?ky, kter? d?ky sv?m unik?tn?m technick?m vlastnostem jako jsou rozli?en? (384x288 nebo 160x120 bod? + zoom) a patentovan? funkce ICE, umo??uj? sou?asn? zobrazen? ohn? a chladn?ho okol? bez saturace obrazu a ztr?ty detailu, kter? jsou p??zna?n? pro termokamery jin?ch v?robc?. Robustnost a sou?asn? velk? ergonomie spolu s pln? automatick?m re?imem, usnad?uj? a zrychluj? z?chran???m po cel?m sv?t? pr?ci p?i z?sahu, a tak pom?haj? sn??it rozsah ?kod p?i po??ru a zachra?ovat lidsk? ?ivoty.

?

?

Adresa
Nupaky 128
251 01, Nupaky, Praha - v?chod

IČ: 24769118
DIČ: CZ24769118


Kontakt
?t?p?n Svoboda
E-mail: E-mail nebyl uveden.
Telefon: +420 608 600 647
Internetové stránky
http://www.spektravision.czRSS Feeds
Amper
insio
testo
ABB
danfoss
dehn
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky