Domů

Zkoušky revizních techniků elektrických zařízení podle § 9 vyhlášky číslo 50/1978 Sb. v platném znění

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 5
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Ing. Josef Vozobule, gestor oboru EZ, Institut technické inspekce Praha   
Středa, 03. prosinec 2008

Při zkouškách RT EZ byl upraven rozsah látky a aktualizovány normy na stávající předpisovou základnu. Novelizace zákona 174/68 Sb. přenesla organizaci státního odborného dozoru do oblasti správního řízení.

Správní řízení nám do zkoušek přineslo některé úpravy jako je:

- žádost včetně všech dokladů musí být dodána předem – bez úplného spisu nelze zahájit správní řízení
- všechny úkony prováděné správním orgánem musí být dokumentovány průkazně (odesláno doporučeně, nebo do vlastních rukou, vše podepsáno žadatelem atd.)

Jak bude Institutem technické inspekce Praha postupováno při zkouškách:

1. Termíny ke zkouškám RT-EZ jsou vyhlašovány jednotlivými pobočkami podle počtu přijatých žádostí.

2. K vlastní zkoušce musí být předloženy tyto doklady:

a) žádost o provedení zkoušky (lze stáhnout ze stránek www.iti.cz)
b) osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
c) doklad o ukončeném vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom, výjimka atd.)
d) platný doklad o odborné způsobilosti (nejméně dle § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb.)
e) doklad o předepsané minimální praxi (dle stupně vzdělání a druhu požadovaného osvědčení v rozsahu vyhl. č. 50/1978 Sb.) – u přezkoušení není vyžadováno
f) doklad o předepsané zdravotní způsobilosti (práce na EZ + případně práce ve výškách) – doklad nesmí být v době konání zkoušky starší než 1 rok
g) vypracované revize na každý druh zařízení (u nových cvičné), pro které je osvědčení požadováno (nn, vn, vvn, hromosvody, objekty A příp. B)
h) u stávajících revizních techniků původně vydané osvědčení RT

Předložené doklady jsou v kopiích ukládány do spisu o zkoušce, který se ukládá v archivu ITI Praha.

Se žádostí musí být doloženy ve všech případech kopie dokladů c), d), f), u nových žadatelů dále doklad e) a u stávajících žadatelů o prodloužení platnosti doklad h). Bez předem dodaných výše zmíněných dokladů nelze „zahájit správní řízení“. Žadatel bude vyzván k doplnění žádosti a zkouška bude odsunuta na další termíny. Kontrola dokladů proti originálům bude provedena na místě zkoušky.

3. Rozsah zkoušené látky je závislý na tom, jaký druh osvědčení je žadatelem požadován. Vlastní zkouška je rozdělena do dvou samostatných částí a to písemné části a ústní části. Písemná část je společná pro nové i přezkušované žadatele. Součástí ústní části je pohovor nad provedenými revizemi (u nových cvičnými) apod. Pro zkoušku v rozsahu E4 jsou uplatňovány pouze neoznačené otázky (jedná se zhruba o polovinu otázek v obou testech), nelze proto při rozšiřování osvědčení brát na tuto zkoušku ohled. Viz www.iti.cz, nebo je uveden v příloze tohoto krátkého referátu.

4. Podle rozsahu požadované zkoušky odborné způsobilosti a druhu elektrického zařízení, pro které je zkouška požadována, je osvědčení o způsobilosti rozděleno do čtyř kategorií:

- E1 elektrická zařízení bez omezení napětí včetně hromosvodů
- E2 elektrická zařízení s napětím do 1000 V včetně hromosvodů
- E3 hromosvody
- E4 konkrétně vymezená elektrická zařízení

Kategorie objektů je, ve smyslu § 4 odst. 4 vyhl. č. 20/1979 Sb. v platném znění, písemně označena i rozsahem - druhem objektů, pro které je tento doklad vydáván a to:

- objekty třídy A – objekty bez nebezpečí výbuchu
- objekty třídy B – objekty s nebezpečím výbuchu

5. Písemná část zkoušky se skládá z testů, jejichž počet je dán rozsahem prováděné činnosti v těchto tématech.

a) zákony a vyhlášky vztahující se k vyhrazeným elektrickým zařízením
b) ochrany před úrazem elektrickým proudem
c) všeobecné požadavky na elektrická zařízení (obecný test)
d) elektrická zařízení pracovních strojů a rozváděčů
e) požadavky na provedení hromosvodní ochrany bez nebezpečí výbuchu
f) požadavky na provedení hromosvodní ochrany s nebezpečím výbuchu
g) elektrická zařízení v objektech s nebezpečím výbuchu
h) elektrická zařízení vysokého napětí (vn, vvn, zvn)

- pro rozsah E1 se využívá otázek a, b, c, d, e, h
- pro rozsah E2 se využívá otázek a, b, c, d, e
- pro rozsah E3 se využívá otázek a, e
- pro rozsah E4 se využívá otázek a, b ve zkráceném tvaru (mimo označené otázky), případně dalších v závislosti na požadovaném rozsahu
- pro rozsah doplněný o „B“ se podle druhu využívá testů f, g

Rozsahy jsou označovány narůstajícím způsobem, to znamená, že například rozsah E1 zahrnuje vše uvedené pod E2 až E4.

6. Na zpracování písemných testů každý o 15 otázkách je stanovena doba 20 minut, takže celková stanovená doba pro zpracování písemných testů je závislá na druhu prováděné zkoušky a z toho vyplývajícího počtu zadaných písemných testů. V každém testu je nutné vypracovat minimálně 12 správných odpovědí z 15ti zadaných otázek.

7. Po vyhovujícím vyhodnocení písemné části zkoušky následuje část ústní.

8. Při zkoušce je povoleno pracovat s normami s tím, že bude dodržen stanovený čas. Při vlastní ústní zkoušce již žadatel odpovídá bez norem. V současné době jsou vydávány ITI Praha učební texty, které zpracovávají ve zkráceném tvaru celý rozsah látky uvedené v testech. V době konání výstavy AMPÉR již snad budou v prodeji.

Ceny za výše citované úkony jsou dány sazebníkem poplatků stanovené ve vyhlášce MPSV č. 398/2001 Sb. v platném znění.

- prověření odborné způsobilosti osob k vydání nového osvědčení pro jeden druh, třídu, skupinu   2600 Kč
- prodloužení platnosti osvědčení po uplynutí doby platnosti pro jeden druh, třídu, skupinu   1200 Kč
- prověření odborné způsobilosti osob za účelem rozšíření rozsahu o jeden druh, třídu, skupinu nad rozsah základní (za každou skupinu)   540 Kč
- vydání nového osvědčení   100 Kč
- vydání změněného osvědčení (změna údajů)   50 Kč
- za vydání každé stránky opisu osvědčení   50 Kč
- činnost výše neuvedena za každou započatou hodinu   100 Kč
- cestovné dle zákona č. 119/92 Sb. (podle ujetých km)   ….. Kč

Jak lze vypočítat cenu např. u nových osvědčení RT-EZ?

- prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ v rozsahu E4/A    2600 Kč
- prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ v rozsahu E3/A    2600 Kč
- prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E4/A+B    3140 Kč
- prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E3/A+B    3140 Kč
- prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E4/A+E3/A    3140 Kč
- prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E2/A    3680 Kč
- prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E4/A+B+E3/A    3680 Kč
- prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E4/A+E3/A+B    3680 Kč
- prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E1/A    4220 Kč
- prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E2/A+B    4220 Kč
- prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E4/A+B+E3/A+B    4220 Kč
- prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E1/A+B    4760 Kč

U prodloužení platnosti je za základní považována částka 1200 Kč (nikoliv 2600 Kč). Konstrukce ceny je stejná jako u nových osvědčení.
Předcházející ceny lze snadno přepočítat tím, že od každé předcházející částky odečtete 1400 Kč.

V současné době je připravována změna této vyhlášky, ale bližší podrobnosti zatím neznám.

 
Micronix
Findernet.com
NOARK electric
Famatel
konference
blue panther
Schrack
danfoss
dehn
Sick sensor intelligence

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky