Domů


Sborník přednášek z konference FOTOVOLTAIKA 2024 Tisk Email
Zveřejněno: Sobota, 22. červen 2024

titulka sbornik

Zajímají Vás nové trendy a požadavky v oblasti Fotovoltaických elektráren?

Přinášíme Vám Sborník přednášek z konference FOTOVOLTAIKA 2024. Je určen jak pro ty, kteří se nemohli zúčastnit, tak i pro účastníky, kteří si chtějí uchovat co nejvíce detailních informací.

Mezi hlavní témata konference patřilo sdílení a využívání obnovitelných zdrojů energie, informace a vysvětlení pojmů jako komunitní energetika a její koncepty, energetická společenství, zákon LEX OZE I, LEX OZE II atd.

Byl vysvětlen proces od návrhu FVE elektrárny v PD až po její připojení. Došlo i na pravidla připojování FVE v bytových domech do sítě dodavatele elektrické energie.

Zajímavou částí byly zkoušky fotovoltaických systémů před uvedením do provozu podle ČSN EN 62446-1 + A1: 2023 – Požadavky na dokumentaci, měřicí postupy při revizi a vyhledávání závad včetně praktických ukázek měření.

Odbornou komunitou byla ceněna i přednáška z oblasti Revizí a kontrol elektrických pracovních strojů , Vyhodnocení měření, výpočty, kontrola písemných podkladů, vyhodnocení závad, sepsání revizní zprávy u el. pracovního stroje.

Ze všech těchto témat přinášíme podklady z prezentací na stech stranách v našem sborníku, který by rozhodně neměl chybět ve vaší odborné knihovně..

cena 350 Kč 

můžete zakoupit zde: www.elektrotechnici.cz/eshop/sborníky

 

 

 
Časopis PRO REVIZE Speciál FOTOVOLTAIKA Tisk Email
Zveřejněno: Sobota, 22. červen 2024

Pro revize special1Představujeme vám speciální vydání časopisu PRO REVIZE, které nabízí soubor vybraných článků zaměřených na fotovoltaické elektrárny. Tyto články byly postupně publikovány v časopisu PRO REVIZE během let 2022 a 2023.

Pořadí článků v tomto speciálním čísle je pečlivě zvoleno tak, aby vás postupně provedlo od teoretických znalostí o fotovoltaických elektrárnách, přes problematiku kontrol, zkoušek, měření, revizí a ochran fotovoltaických elektráren, až po závěrečný článek zaměřený na požární bezpečnost fotovoltaických elektráren.

Pevně doufáme, že vám toto speciální číslo přinese nové poznatky v oblasti fotovoltaiky nebo alespoň osvěží již získané znalosti.

Skladba článků ve speciálu

 • 0304-Základy fotovoltaického systému (GMC - ZÁKLADY FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU)
 • 0708-Kdy je FVE vyhrazenym elektrickym zarizenim (Ing. Dvořáček - KDY JE FVE VYHRAZENÝM ELEKTRICKÝM ZARÍZENÍM?)
 • 0102-2022 – Ostrovni elektrarny (OSTROVNÍ ELEKTRÁRNY)
 • 0506-Fotovoltaika v režimu ostrov-mikrozdroj (Chocholáček - FOTOVOLTAIKA V REŽIMU OSTROV – MIKROZDROJ)
 • 0304-Základné povinnosti k elektrickým inštaláciám pro obnoviteľné zdroje energie (OZE) prevádzka, údržba, revízie (Ing. Meravý - ZÁKLADNÉ POVINNOSTI K ELEKTRICKÝM INŠTALÁCIÁM PRE OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE (OZE) PREVÁDZKA, ÚDRŽBA, REVÍZIE)
 • PROREVIZE 3-4 (Kubíček - KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN A OSTROVNÍCH SYSTÉMŮ Z POHLEDU AKTUÁLNÍCH PLATNÝCH NOREM)
 • 0102-Kontrola a měření fotovoltaických systémů (FV) – nový přístroj Kyoritsu KEW 6024PV (Smetana - KONTROLA A MĚŘENÍ FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ (FV) - NOVÝ PŘÍSTROJ KYORITSU KEW­ 6024PV
 • 0304-Ochrana fotovoltaických zariadení pred bleskom a prepätím (Ing. Meravý - OCHRANA FOTOVOLTAICKÝCH ZARIADENÍ PRED BLESKOM A PREPÄTÍM)
 • 0708-I malá FVE do 50 kW je složité elektrické zařízení, přesto se objede bez požárně bezpečnostního řešení (Ing. Peterek - I „MALÁ“ FVE DO 50 KW JE SLOŽITÉ ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ, PŘESTO SE OBEJDE BEZ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ?)

cena 155 Kč 

 
Nová publikace Otázky a odpovědi ke zkouškám revizního technika na TIČR + program Revize test on-line Tisk Email
Zveřejněno: Pátek, 21. červen 2024

Otazky ke zkouskam 1Čeká vás přezkoušení na revizního technika? Připravujete se na zkoušky?

Objednejte si novou ucelenou publikaci, která vám pomůže s přípravou jak pro získání základní kvalifikace na NN a ochranu před údery blesku, tak i jednotlivá rozšíření na VN/VVN a nebezpečí výbuchu.

Otázky a odpovědi ke zkouškám revizního technika na TIČR v normách a legislativě popisuje na více jak dvou stech stránkách celkem 622 otázek a odpovědí včetně 80-ti vzorových testových otázek. Je rozdělena do tématických kapitol:

 • Legislativa
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 • Všeobecné požadavky na elektrická zařízení
 • Ochrana před údery blesku
 • Ochrana elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchi
 • Hromosvody v prostředí s nebezpečím výbuchi
 • Zařízení vn,vvn
 • Zkušební testy

Knihu vydává Živnostenské společenstvo elektrotechniků, spolek odborníků a revizních techniků, kteří si kladou za cíl zvyšovat vzdělání a informovanost kolegů v oboru, ve své edici Abeceda elektrotechnika.

Připravte se výborně a bez starostí na zkoušky u TIČR a k publikaci si přiobjednejte i on-line přístup k testovým otázkám do všech uvedených kapitol. Systém umožňuje i trénovat svou paměť pomocí náhodného výběru otázek a rychlé kontroly svých odpovědí.

Objednat  si můžete obě verze, jak  samostatně tištěnou publikaci, tak i rozšířenou verzi spolu s programem Revize test on-line 

Cena tištěné verze bez programu 1000,- 
Cena tištěné verze + program Revize test on-line 2000,- Kč 

 www.elektrotechnici.cz/eshop/publikace 

Ukázka: Otazky_ke_zkouskam-ukazka.pdf

 
Od projektové dokumentace po předání FVE dodavateli elektrické energie Tisk Email
Zveřejněno: Úterý, 21. květen 2024

AdobeStock 718770642Od projektové dokumentace po předání FVE dodavateli elektrické energie

Fotovoltaika se stala jedním z nejvýznamnějších fenoménů současnosti. Solární panely lze spatřit na střechách domů i na rozlehlých polích. Rozhodnutí o instalaci fotovoltaického systému musí být podloženo logickými úvahami a pečlivým plánováním. Tento článek se zaměřuje na proces od projektové dokumentace až po předání fotovoltaické elektrárny (FVE) dodavateli elektrické energie, s důrazem na technické a legislativní požadavky.

Výběr vhodného místa pro instalaci FVE

Prvním krokem při plánování instalace FVE je zhodnocení vhodnosti místa. Při výběru je klíčové mít k dispozici dostatečný prostor pro instalaci panelů, a to jak na střeše, tak na zemi. Důležitým faktorem je rovněž možnost připojení k distribuční síti. V některých lokalitách může distributor odmítnout připojení nové FVE, zejména z důvodu omezené kapacity.

Typické využití FVE

FVE se ideálně hodí pro energetická centra, teplárny, elektrárny, sklady ovoce a zeleniny, tedy místa s vysokou spotřebou elektrické energie. Zájem o instalaci FVE podporují také různé formy podpory, jako je zelený bonus a dotace, které významně zkracují dobu návratnosti investice.

Legislativní a technická dokumentace

Pro úspěšné spuštění FVE je nezbytné mít kompletní a správnou dokumentaci. Pro FVE o výkonu 50 kWp až 100 kWp je vždy nutné stavební povolení. Příprava projektové dokumentace zahrnuje:

 1. Informace o pozemku – výpis z katastru nemovitostí, potvrzující vlastnictví pozemku.
 2. Údaje z živnostenského rejstříku – informace o majiteli pozemku.
 3. Dokumentace pro stavební povolení – zahrnuje technickou zprávu, výkresy a půdorysy objektů souvisejících s FVE.
 4. Souhrnná technická zpráva – popis území stavby, celkový popis stavby, urbanistické řešení, charakteristika objektů, bezpečnost při užívání stavby, vnější vlivy, stavebně konstrukční řešení a požárně bezpečnostní řešení.

   Stavební a technická příprava

Po získání všech povolení a schválení dokumentace může začít samotná výstavba. Výběr dodavatelů probíhá prostřednictvím výběrového řízení, které musí být transparentní a odpovídat zadávací dokumentaci. Klíčovými součástmi FVE jsou:

 1. Konstrukce – musí být certifikovaná, s ohledem na povětrnostní podmínky a montážní požadavky.
 2. Panely – výběr panelů musí odpovídat výkonovým požadavkům a rozměrovým specifikacím konstrukce.
 3. Kabeláž – musí být UV odolná, vhodná pro venkovní instalace a správně chráněná proti požáru

  Celý příspěvek

  Od_projektove_dokumentace FVE po její předání dodavateli el.energie.pdf

      www.fotovoltaika2024.com


   

 

 
Co je komunitní energetika ? Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 12. květen 2024

AdobeStock 272458407Komunitní energetika napojená na energii ze slunce nebo z větru přináší řadu výhod, které tu nikdy nebyly. Napojení na obnovitelné zdroje energie snižuje závislost na fosilních palivech a zvyšuje energetickou suverenitu místních komunit. Navíc přináší ekonomické výhody pro všechny zapojené do tohoto systému. 

Projekty komunitní energetiky generují dvakrát až osmkrát vyšší místní příjmy než projekty realizované externími subjekty (jak ukázaly projekty solární a větrné energie). Vytvářejí pracovní místa a mohou pomoci vytvořit lokální trhy s energií, kde mají spotřebitelé možnost nakupovat energii za stabilní a spravedlivou cenu.

„Komunitní energetikou“ se rozumí společenství lidí, kteří spolupracují na energetických záležitostech. Komunitní energetika je široký pojem, může označovat kolektivní kampaně prosazující transformaci, kolektivní investice do solárních panelů, ale také vlastnictví společnosti dodávající energii nebo dokonce distribuční sítě

Existuje mnoho různých způsobů, jak definovat komunitní energetiku.Komunitní energetikou se rozumí jakýkoli projekt nebo iniciativa, v jejímž rámci se lidé formou vlastnictví nebo účinného vlivu podílejí na provozu obnovitelné energie nebo služeb souvisejících s energií. Za významné iniciativy komunitní energetiky také považujeme projekty zaměřené na energetickou účinnost, jež fungují tak, že se společenství podílí na společném snižování spotřeby energi

Mezi různé právní formy používané ke zřizování místních energetických společenství patří (kromě jiného) družstva, veřejné obchodní Družstvo Coopérnico z Portugalska je příkladem první možnosti. První družstevní dodavatel a výrobce v zemi vyzval občany z celé země, aby se stali členy družstva a kupovali jeho podíly. Výnosy z podílů byly poté použity k financování investic do obnovitelné energie, jako jsou solární fotovoltaické panely. Energie vyrobená z těchto panelů se dodává členům družstva i nečlenům. Společnost Community Power je první a jediný komunitní dodavatel elektřiny v Irsku. Vznikla ze skupiny, která vybudovala první irskou komunitní větrnou farmu v Templederry, a nyní je partnerem skupin komunitní energetiky usilujících ve svých lokalitách o rozvoj obnovitelné energie. Dodavatel nakupuje obnovitelnou energii od malých výrobců větrné a vodní energie a prodává ji svým odběratelům. 

Příklady z různých zemí ukazují, jak často existuje několik souběžných možností a jak se národní kontexty výrazně liší. Zásadní informací je to, že legislativní prostředí v jednotlivých zemích nabízejí dané skupině osob možnost úředně si zaregistrovat právní subjekt nezávislý na jednotlivcích, kteří jej tvoří, což umožňuje větš

Co je komunitní energetika

Chcete vědět o komunitní energetice více? 
Přijděte za námi


www.fotovoltaika2024.com


 
 
Co je komunitní energetika Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 12. květen 2024

Komunitní energetika od A do Z

 
Kdy a jakou přepěťovou ochranu použít. Detaily fungování přepěťových ochran.Ochrana FVE proti přepětí stejnosměrné sítě  do 1500VDC Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Úterý, 07. květen 2024
přepetoveochranyKdy a jakou přepěťovou ochranu použít. Detaily fungování přepěťových ochran.
Ochrana FVE proti přepětí stejnosměrné sítě  do 1500VDC
 
První přednášku na konferenci FOTOVOLTAIKA 2024 přednese pan Ing.Daniel Sidun, jednatel společnosti KIWA sk.
Ochrana před prepětím představuje soubor  technických opatření, které eliminují přepětí na hodnotu přípustnou v chráněné části elektrického rozvodu. Mezi tyto opatření patří zejména koncepce pospojování za účelem vyrovnání potenciálů, tj. galvanické pospojování všech neživých i živých částí. 
Dále ve své přednáce popisuje přepěťové ochrany typu SPD1, SPD 2, SPD 3
Navazuje  část věnovaná fotovoltaickým systémům do 1000V DC. Měnič v technické místnosti pro rodinné domy, kde  je dostatečná přeskoková vzdálenost  s > 0,5 m. Vyrovnání potenciálu a rozdělení energie přepěťového impulzu.
Následujie příklad použití ochran SPD v bytových jednotkách.
Důležitou věcí pro správné fungování  SPD je volba správného předjištění. 
F1 > F2
F2 je maximální hodnota předjištění  s charakteristikou gL/gG, udávanou  výrobcem přepěťových ochran. 

Zásady umístění přepěťových ochran v rozvaděčích

SPD se připojuje krátkými vodiči, kdy celková délka nemá být delší jak 0,5 m,
 Jestli délka připojovacích vodičů a + b je větší jako 0, 5 m indukčnost připojovacích vodičů způsobí úbytky napětí, které se připočítávají k ochranné hladině Up přepěťové ochrany. Při delších připojovacích vodičích  (a+b ≥ 0,5m) tak skutočná hodnota ochranné hladiny Up může překročit elektrickou pevnost impulzího výdržneho napět Uw zařízení a může dojít k poruše i kdyby zařízení bylo chráněné přepěťovou ochranou SPD správné dimenze. 
Zásady umísťování přepěťových ochran v rozváděčích
Instalační příklady zapojeni pro fotovoltaiku - AC část
Typické zapojení ochran SPD
Fotovoltaické systémy do 1000V DC. Měnič pod střechou  a v technické místnosti 
Malé fotovoltaické systémy do 1000V DC.
Výběr SPD - výpočet  jmenovitého napětí panelového pole ( stringu )
UCPV max  ≥ Uoc stc  . X .  KB
Na závěr  jsou probírány příklady výpočtů jmenovitého napětí panelového pole pro SPD

Tolik v krátkosti přehled obsahu dvouhodinové přednášky Ing. Siduna, každá účastník konference si tak může doplnit své vědomosti z oblasti přepěťových ochran , jejich fungování. 
A také i s ochrana FVE proti přepětí stejnosměrné sítě  do 1500VDC

Nyní pro zájemce, kteří zvažují svojí účast na konferenci Fotovoltaika 2024 jsme připravili krátkou ukázku 

Fotovoltaika_2024_Ing.Sidun__ukázka.pdf

www.fotovoltaika2024.com
 
 
 


Přehled nových článků

insio


insio


insio

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky