Domů


Od projektové dokumentace po předání FVE dodavateli elektrické energie Tisk Email
Zveřejněno: Úterý, 21. květen 2024

AdobeStock 718770642Od projektové dokumentace po předání FVE dodavateli elektrické energie

Fotovoltaika se stala jedním z nejvýznamnějších fenoménů současnosti. Solární panely lze spatřit na střechách domů i na rozlehlých polích. Rozhodnutí o instalaci fotovoltaického systému musí být podloženo logickými úvahami a pečlivým plánováním. Tento článek se zaměřuje na proces od projektové dokumentace až po předání fotovoltaické elektrárny (FVE) dodavateli elektrické energie, s důrazem na technické a legislativní požadavky.

Výběr vhodného místa pro instalaci FVE

Prvním krokem při plánování instalace FVE je zhodnocení vhodnosti místa. Při výběru je klíčové mít k dispozici dostatečný prostor pro instalaci panelů, a to jak na střeše, tak na zemi. Důležitým faktorem je rovněž možnost připojení k distribuční síti. V některých lokalitách může distributor odmítnout připojení nové FVE, zejména z důvodu omezené kapacity.

Typické využití FVE

FVE se ideálně hodí pro energetická centra, teplárny, elektrárny, sklady ovoce a zeleniny, tedy místa s vysokou spotřebou elektrické energie. Zájem o instalaci FVE podporují také různé formy podpory, jako je zelený bonus a dotace, které významně zkracují dobu návratnosti investice.

Legislativní a technická dokumentace

Pro úspěšné spuštění FVE je nezbytné mít kompletní a správnou dokumentaci. Pro FVE o výkonu 50 kWp až 100 kWp je vždy nutné stavební povolení. Příprava projektové dokumentace zahrnuje:

 1. Informace o pozemku – výpis z katastru nemovitostí, potvrzující vlastnictví pozemku.
 2. Údaje z živnostenského rejstříku – informace o majiteli pozemku.
 3. Dokumentace pro stavební povolení – zahrnuje technickou zprávu, výkresy a půdorysy objektů souvisejících s FVE.
 4. Souhrnná technická zpráva – popis území stavby, celkový popis stavby, urbanistické řešení, charakteristika objektů, bezpečnost při užívání stavby, vnější vlivy, stavebně konstrukční řešení a požárně bezpečnostní řešení.

   Stavební a technická příprava

Po získání všech povolení a schválení dokumentace může začít samotná výstavba. Výběr dodavatelů probíhá prostřednictvím výběrového řízení, které musí být transparentní a odpovídat zadávací dokumentaci. Klíčovými součástmi FVE jsou:

 1. Konstrukce – musí být certifikovaná, s ohledem na povětrnostní podmínky a montážní požadavky.
 2. Panely – výběr panelů musí odpovídat výkonovým požadavkům a rozměrovým specifikacím konstrukce.
 3. Kabeláž – musí být UV odolná, vhodná pro venkovní instalace a správně chráněná proti požáru

  Celý příspěvek

  Od_projektove_dokumentace FVE po její předání dodavateli el.energie.pdf

      www.fotovoltaika2024.com


   

 

 
Co je komunitní energetika ? Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 12. květen 2024

AdobeStock 272458407Komunitní energetika napojená na energii ze slunce nebo z větru přináší řadu výhod, které tu nikdy nebyly. Napojení na obnovitelné zdroje energie snižuje závislost na fosilních palivech a zvyšuje energetickou suverenitu místních komunit. Navíc přináší ekonomické výhody pro všechny zapojené do tohoto systému. 

Projekty komunitní energetiky generují dvakrát až osmkrát vyšší místní příjmy než projekty realizované externími subjekty (jak ukázaly projekty solární a větrné energie). Vytvářejí pracovní místa a mohou pomoci vytvořit lokální trhy s energií, kde mají spotřebitelé možnost nakupovat energii za stabilní a spravedlivou cenu.

„Komunitní energetikou“ se rozumí společenství lidí, kteří spolupracují na energetických záležitostech. Komunitní energetika je široký pojem, může označovat kolektivní kampaně prosazující transformaci, kolektivní investice do solárních panelů, ale také vlastnictví společnosti dodávající energii nebo dokonce distribuční sítě

Existuje mnoho různých způsobů, jak definovat komunitní energetiku.Komunitní energetikou se rozumí jakýkoli projekt nebo iniciativa, v jejímž rámci se lidé formou vlastnictví nebo účinného vlivu podílejí na provozu obnovitelné energie nebo služeb souvisejících s energií. Za významné iniciativy komunitní energetiky také považujeme projekty zaměřené na energetickou účinnost, jež fungují tak, že se společenství podílí na společném snižování spotřeby energi

Mezi různé právní formy používané ke zřizování místních energetických společenství patří (kromě jiného) družstva, veřejné obchodní Družstvo Coopérnico z Portugalska je příkladem první možnosti. První družstevní dodavatel a výrobce v zemi vyzval občany z celé země, aby se stali členy družstva a kupovali jeho podíly. Výnosy z podílů byly poté použity k financování investic do obnovitelné energie, jako jsou solární fotovoltaické panely. Energie vyrobená z těchto panelů se dodává členům družstva i nečlenům. Společnost Community Power je první a jediný komunitní dodavatel elektřiny v Irsku. Vznikla ze skupiny, která vybudovala první irskou komunitní větrnou farmu v Templederry, a nyní je partnerem skupin komunitní energetiky usilujících ve svých lokalitách o rozvoj obnovitelné energie. Dodavatel nakupuje obnovitelnou energii od malých výrobců větrné a vodní energie a prodává ji svým odběratelům. 

Příklady z různých zemí ukazují, jak často existuje několik souběžných možností a jak se národní kontexty výrazně liší. Zásadní informací je to, že legislativní prostředí v jednotlivých zemích nabízejí dané skupině osob možnost úředně si zaregistrovat právní subjekt nezávislý na jednotlivcích, kteří jej tvoří, což umožňuje větš

Co je komunitní energetika

Chcete vědět o komunitní energetice více? 
Přijděte za námi


www.fotovoltaika2024.com


 
 
Co je komunitní energetika Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 12. květen 2024

Komunitní energetika od A do Z

 
Kdy a jakou přepěťovou ochranu použít. Detaily fungování přepěťových ochran.Ochrana FVE proti přepětí stejnosměrné sítě  do 1500VDC Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Úterý, 07. květen 2024
přepetoveochranyKdy a jakou přepěťovou ochranu použít. Detaily fungování přepěťových ochran.
Ochrana FVE proti přepětí stejnosměrné sítě  do 1500VDC
 
První přednášku na konferenci FOTOVOLTAIKA 2024 přednese pan Ing.Daniel Sidun, jednatel společnosti KIWA sk.
Ochrana před prepětím představuje soubor  technických opatření, které eliminují přepětí na hodnotu přípustnou v chráněné části elektrického rozvodu. Mezi tyto opatření patří zejména koncepce pospojování za účelem vyrovnání potenciálů, tj. galvanické pospojování všech neživých i živých částí. 
Dále ve své přednáce popisuje přepěťové ochrany typu SPD1, SPD 2, SPD 3
Navazuje  část věnovaná fotovoltaickým systémům do 1000V DC. Měnič v technické místnosti pro rodinné domy, kde  je dostatečná přeskoková vzdálenost  s > 0,5 m. Vyrovnání potenciálu a rozdělení energie přepěťového impulzu.
Následujie příklad použití ochran SPD v bytových jednotkách.
Důležitou věcí pro správné fungování  SPD je volba správného předjištění. 
F1 > F2
F2 je maximální hodnota předjištění  s charakteristikou gL/gG, udávanou  výrobcem přepěťových ochran. 

Zásady umístění přepěťových ochran v rozvaděčích

SPD se připojuje krátkými vodiči, kdy celková délka nemá být delší jak 0,5 m,
 Jestli délka připojovacích vodičů a + b je větší jako 0, 5 m indukčnost připojovacích vodičů způsobí úbytky napětí, které se připočítávají k ochranné hladině Up přepěťové ochrany. Při delších připojovacích vodičích  (a+b ≥ 0,5m) tak skutočná hodnota ochranné hladiny Up může překročit elektrickou pevnost impulzího výdržneho napět Uw zařízení a může dojít k poruše i kdyby zařízení bylo chráněné přepěťovou ochranou SPD správné dimenze. 
Zásady umísťování přepěťových ochran v rozváděčích
Instalační příklady zapojeni pro fotovoltaiku - AC část
Typické zapojení ochran SPD
Fotovoltaické systémy do 1000V DC. Měnič pod střechou  a v technické místnosti 
Malé fotovoltaické systémy do 1000V DC.
Výběr SPD - výpočet  jmenovitého napětí panelového pole ( stringu )
UCPV max  ≥ Uoc stc  . X .  KB
Na závěr  jsou probírány příklady výpočtů jmenovitého napětí panelového pole pro SPD

Tolik v krátkosti přehled obsahu dvouhodinové přednášky Ing. Siduna, každá účastník konference si tak může doplnit své vědomosti z oblasti přepěťových ochran , jejich fungování. 
A také i s ochrana FVE proti přepětí stejnosměrné sítě  do 1500VDC

Nyní pro zájemce, kteří zvažují svojí účast na konferenci Fotovoltaika 2024 jsme připravili krátkou ukázku 

Fotovoltaika_2024_Ing.Sidun__ukázka.pdf

www.fotovoltaika2024.com
 
 
 
Fotovoltaika 2024 opět v Praze, s ERÚ a velkými slevami. Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 28. duben 2024

Konference fotovoltaika 2024

Obrázek fotovoltaikaKdyž jsme připravovali odborný program 2.ročníku konference Fotovoltaika 2024, dali jsme si velmi záležet, abychom  postihli veškerou důležitou oblast fofovoltaiky a také i vybrané otázky , na které se nás ptáte v diskusích. Mezi nejdůležitější patří revize a kontroly pracovních strojů. Proto i tuto přednášku najdete v programu. Nezapomněli jsme i na tolik diskutované zkoušky a přezkoušení revizních techniků na TIČR. Přední lektoři ŽSE, z.s., budou podrobně probírat záludnosti některých otázek a hledat na ně správné odpovědi. 
Tolik k části mimo fotovoltaiku.

A nyní co vše jsme připravili pro účastníky konference, kteří přijedou za námi právě proto aby se dověděli nejnovější poznatky, zkušenosti ,aplikace z oblastí fotovoltaiky. 

První téma je věnováno  přepěťovým ochranám  a ochranám fotovoltaických elektrátren proti přepětí do stejnosměrné sítě co 1500 V DC v podání Ing.Siduna 

Ti z vás, kteří se často ptáte na příčiny závad u FVE likvidovaných příslušníky HZS, najdete odpovědi ve vystoupení plukovníka Ing.Legnera, ředitele odboru IZS, PO HZS, GŘ Praha. Jeho přednáška bývá a nebude tomu jinak ani letos ,doplněna fotografiemi či videii za zásahů HZS. 

Přednáška Ing. Koupého nás seznámi se zkouškami fotovoltaických systémů před uvedením do provozu podle ČSN EN 62 446-1 + A1: 2023. 
O to zajímavější, že se bude kromě požadavků na dokumentaci, měřicím postupům při revizi a vyhledávání závad, věnovat  také i praktickým ukázkám měření. 

Druhý přednáškový den, začne obsáhlým vystoupením pana Ing.Kolaříka jednatele ze společnosti Ostrovní elektrárny, který  se ve dvouhodinové rozšířené přednášce bude věnovat hybridním a ostrovním systémům FVS s bateriemi FVE s měnoči Victron pro nákup a prodej energie na spotovém trhu. 

 
Revize prodlužovacího přívodu Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 2
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Pondělí, 25. březen 2024

AdobeStock 575459964okénko do newsletteru kontroly zásuvek a spotřebičů Z přednášky ing.Koupého z ILLKO Blansko vyjímáme

REVIZE PRODLUŽOVACÍHO PŘÍVODU

 PROHLÍDKA Při prohlídce je třeba se zaměřit na následující části prodlužovačky: · kontrola neporušenosti izolace kabelu i koncovek · kontrola okolí kontaktů pracovních vodičů ve vidlici i v zásuvkách, zda nenesou známky tepelného namáhání · mírným tahem se zkontroluje, zda je kabel pevně uchycen v koncovkách

MĚŘENÍ MĚŘENÍ – SPOJITOST PE
Ochranný vodič prodlužovacího přívodu nesmí mít vyšší odpor, než je stanoveno v kapitole 6.4.3 normy ČSN 33 1600 ed.2, tedy 0,2 Ω do 3 m délky plus 0,1 Ω na každé další 3 m délky; maximálně však 1 Ω při jakékoliv délce přívodu

 
Otázky a odpovědi ke zkouškám RT na TIČR aneb co také uslyšíte na konferenci VOLT 2024 Tisk Email
Zveřejněno: Pondělí, 25. březen 2024

AdobeStock 178519050 obrázek k revizímOtázky a odpovědi ke zkouškám RT na TIČR 

Poprvé na konferenci VOLT 2024 vystoupí trojice revizních techniků / z nichž pan Kubíček složil  úspěšně zkoušku na TIČR  před 14 dny /
aby téměř ve dvouhodinové přednášce probrali záludnosti vybraných otázek ke zkouškám RT na TIČR.Na tyto otázky dostanete správnou odpověď. Ukázku z přednášky uvádíme níže. První část je věnována otázkám, kde si můžete sami vyzkoušet svoje znalosti. 
Druhá část je ukázka otázek s již správnými odpověďmi. Věříme, že vás i tato část přednášky osloví a přijdete si poslechnout nejen otázky a opovědi, ze strany lektorů, ale také otevřete prostor pro vaši diskusi s lektory


Otazky_ke_zkouskam.pdf

 


Přehled nových článků

insio


insio


insio

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky