Domů

Poznatky z inspekční činnosti na elektrických zařízeních, přezkušování revizních techniků v roce 2009

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Ing. Josef Vozobule, Institut technické inspekce Praha   
Středa, 08. duben 2009
iti_zkouska_titlV letech 2008 a 2009 je připravována řada změn v oblasti vyhrazených technických zařízení. Jejich projednávání však naráží na mnoho rozdílných názorů státních představitelů a zúčastněných organizací. Jistě si uvědomujete, že v republice je elektrikářů o dva více jak obyvatel s naprosto odlišnými názory , a řešení problémů v politických sférách se obrací k daleko důležitějším problémům, než je řešení této naší drobné podřadné oblasti.

Přesto však byla provedena novela živnostenského zákona týkající se přesunu živnosti 205. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení do oblasti řemeslných živností a dále novelizace zákona č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace). Tato změna poměrně snadno umožňuje vstup cizích řemesel do naší republiky.

Daleko drastičtější bude pro elektrotechnickou veřejnost systém změny norem na úroveň norem EN nebo ISO. To ale nelze v krátkosti tohoto článku postihnout.

Opustíme ale v této chvíli oblast legislativní a budeme se věnovat stále diskutovaným zkouškám revizních techniků elektrických zařízení, které v roce 2009 a 2010 začnou být aktuální.

Odpovědi na nejčastější dotazy

Kdo je nový žadatel?
Každý, kdo dosud nebyl držitelem platného osvědčení odborné způsobilosti k činnostem na VTZ.

Kdo je žadatel, kterému končí platnost osvědčení?
Každý, kdo je držitelem platného osvědčení odborné způsobilosti a žádá o vykonání zkoušky na činnost, která dosud nebyla předmětem prověření odborné způsobilosti a nebyla ani předmětem již vydaného osvědčení.

Kdo je žadatel o rozšíření osvědčení?
Každý, kdo je držitelem platného osvědčení odborné způsobilosti a žádá o vykonání zkoušky na činnost, která dosud nebyla předmětem prověření odborné způsobilosti a nebyla ani předmětem již vydaného osvědčení.

Kdo je žadatel s omezeným, nebo odejmutým osvědčením?
Každý, komu bylo v souladu s právními předpisy ČR osvědčení omezeno nebo odejmuto.

Jak se přidělují testy novým uchazečům?
Vyberete si svůj obor a následně rozsah, který požadujete.
Testové otázky základního testu (zákony a vyhlášky) budou generovány ze souboru typu A a dále z vybraných odborných testů souboru B. Výběr je prováděn podle oboru a požadovaného rozsahu.

Jak se přidělují testy uchazečům pro případ rozšíření platného a případně o prodloužení celkové platnosti původního osvědčení?
Vyberete si svůj obor a následně rozsah, který požadujete.
Testové otázky základního testu (zákony a vyhlášky) budou generovány ze souboru typu A a dále z vybraných odborných testů souboru B v požadovaném rozsahu, o který žádáte osvědčení rozšířit.
Test A (zákony a vyhlášky) není nutné opakovat v případě, kdy je rozšíření prováděno do 12 měsíců od prvotní zkoušky. (toto pravidlo neplatí pro obor EZ u zjednodušených zkoušek kategorie E4).
V případě prodloužení celkového osvědčení spolu s rozšířením musí být zpracovány všechny testy.

Jak se přidělují testy uchazečům, kteří žádají o prodloužení platnosti původního osvědčení?
Vyberete si svůj obor a následně rozsah, který požadujete.
Testové otázky základního testu (zákony a vyhlášky) budou generovány ze souboru typu A a dále z vybraných odborných testů souboru B vždy k požadovanému rozsahu.

Existuje přístup k testovým otázkám, případně nějaké další studijní materiály?
Na www.iti.cz naleznete mimo jiných informací i kompletní znění otázek, které jsou zařazeny do souboru, z něhož jsou testy generovány náhodným výběrem. Pro zkoušky RT jsou zpracovány učební texty, které jsou aktualizovány na stránkách www.iti.cz .

Kde lze získat žádost ke zkoušce?
Vzory žádostí jsou uvedeny pro jednotlivé obory v elektronické podobě na internetové adrese www.iti.cz, nebo ji lze získat na kterékoli pobočce ITI Praha.

Kde lze žádost podat?
Žádost může žadatel podat na kterékoliv pobočce ITI Praha, u které chce v určeném termínu zkoušku vykonat.

Jak se vyhlašují termíny k prověření odborné způsobilosti?
Termíny k prověření odborné způsobilosti vyhlašují jednotlivé pobočky ITI Praha podle počtu přijatých žádostí, nejpozději však 1x za 3 měsíce. Termíny budou v průběhu roku 2009 zveřejňovány na internetu.

Jak se dozvím zda jsem byl zařazen do vyhlášeného termínu o prověření odborné způsobilosti?
Žadatel bude informován o termínu prověření řádné i opakované zkoušky písemně nejméně 15 dnů před jejím konáním pobočkou, kde podal žádost o přezkoušení. Informativně lze získat tyto termíny i telefonicky na pobočkách.

Jaké doklady či potvrzení si mám ke zkoušce přinést?
Na písemné pozvánce je uvedeno, jaké doklady žadatel před přezkoušením komisi předloží.
(obecně platí: doklad totožnosti k nahlédnutí, doklad o dosaženém vzdělání, doklad o zdravotní způsobilosti a potvrzení typu a délky praxe, další doklady jsou stanoveny konkrétními požadavky jednotlivých oborů)

Kdy se požadované doklady předkládají?
Doklady v kopiích se předkládají současně se žádostí o prověření odborné způsobilosti.
Ověření dokladů s originály se provede inspektory před samotným ověřením odborné způsobilosti.

Jaké se platí poplatky?
Institut technické inspekce Praha se při stanovování poplatků řídí vyhláškou č. 398/2001 Sb. o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení.

Kdy by měl žadatel poplatky uhradit?
Žadatel uhradí za prověření odborné způsobilosti stanovený poplatek před vykonáním zkoušky ve prospěch ITI Praha. Platba může být provedena v hotovosti před zahájením zkoušky, popřípadě bankovním převodem (žadatel o zkoušku předloží doklad o zaplacení před vykonáním zkoušky).

Kdy se prověření odborné způsobilosti provede?
Prověření odborné způsobilosti žadatele zkouškou se provede v určeném termínu. V případě, že se žadatel nedostaví ke zkoušce bez řádné omluvy, bude jeho žádost neplatná a je potřeba ji opětovně podat. V případě řádné omluvy neúčasti, stanoví ITI Praha žadateli náhradní termín zkoušky.“
Ke zkoušce se žadatel dostaví v určeném termínu  se všemi předepsanými doklady.
Poznámka: U žadatelů, kterým bylo odebráno, nebo omezeno osvědčení revizního technika právoplatným rozhodnutím dozorčích orgánů ČR se postupuje stejně jako při vydávání nového dokladu. Nová zkouška je přípustná v termínu stanoveném nejméně 60 dnů od nabytí účinnosti vydaného rozhodnutí o odnětí nebo omezení osvědčení RT.

Může být přítomen u prověření odborné způsobilosti např. zástupce zaměstnavatele?
Ano - zkouška je veřejná.

Jak je prověřována odborná způsobilost u revizních techniků elektrických zařízení?
a) základním testem ze zákonů a vyhlášek v rozsahu 15 otázek ze znalosti základních právních předpisů a technických norem v rozsahu potřebném pro prověřovanou činnost.
Dále testy v rozsahu 15 otázek z každého druhu, třídy nebo skupiny, podle rozsahu uvedeného v žádosti orientované na konkrétní odborné zaměření
b) prokázáním praktické připravenosti zejména tím, že prověřovaný předloží vypracované revizní zprávy (skutečné nebo cvičné) podle rozsahu osvědčení, vysvětlí přípravu a vlastní provedení revize a zpracování revizní zprávy a odpoví na doplňující otázky.
Dále u nových žadatelů, žadatelů o rozšíření a žadatelů s omezeným nebo odejmutým osvědčením prokázání teoretické připravenosti tím, že prověřovaný odpoví ústně na otázky z každého požadovaného druhu, třídy nebo skupiny.
c) podá vysvětlení k obsahu jím předložené revizní zprávy.

Co je obsahem zkoušky?
Ve všech oborech je zkouška vykonána formou písemných testů a ústní zkouškou. U revizních techniků je zkouška rozšířena o pohovor nad zpracovanou revizní zprávou.

Je nějaká úleva pro zkoušku revizního technika EZ rozsahu E4? (např. na nářadí a spotřebiče, EPS, EZS…)
U těchto zkoušek jsou uplatňovány pouze testy typu A z právních předpisů a z oblasti B pouze test z ochran před úrazem elektrickým proudem.
a) v testech pro tuto kategorii nejsou uplatňovány vyznačené otázky (přehled zveřejněn na www.iti.cz obor EZ)
b) dále se připravenost prokazuje tím, že prověřovaný odpoví ústně na otázky v rozsahu zmiňovaných norem.
Tyto zjednodušené testy (cca 50 % otázek) nelze brát při případném dalším rozšíření osvědčení za splněné pro kategorie E2, E1.

Jak je průběh zkoušky dokumentován?
O prověření odborné způsobilosti a dosažených výsledcích se pořizuje zápis, ze kterého musí vyplývat, které otázky byly položeny, jak byly jednotlivé otázky klasifikovány, jaké bylo hodnocení členů zkušební komise a jaké je konečné hodnocení zkušební komise. Seznámení se zápisem potvrzuje uchazeč svým podpisem.
Přílohu k zápisu tvoří testy a hodnocené revizní zprávy, vše se ukládá v archivu ITI Praha.

Jak je složena zkušební komise pro ověření odborné způsobilosti?
Zkušební komise je minimálně dvoučlenná. Její členové jsou inspektoři oborů VTZ, stanoveni ředitelem ITI Praha nebo technickým náměstkem.

Co když u zkoušky neuspěji, nebo nesouhlasím s výsledkem zkoušky?
V případě, že žadatel nesouhlasí s výsledkem hodnocení zkoušky, může žádat u ředitele Institutu technické inspekce Praha o opravu odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření (řídí se ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Jakým způsobem je nutné při nesouhlasu postupovat?
Pokud žadatel u zkoušky neuspěje, potvrdí tento závěr na protokolu o zkoušce svým podpisem. V případě, že uchazeč se závěry komise nesouhlasí, požádá o vydání písemného stanoviska o průběhu a závěrech zkoušky pro možnost uplatnění opravných prostředků podle správního řádu.

Je možné se případně obrátit na soud?
Ano, zákon číslo 174/68 Sb. umožňuje i soudní přezkum ověření odborné způsobilosti (zákon 500/2004 Sb.).

Jakým způsobem obdržím osvědčení o úspěšném absolvování zkoušky?
Na základě úspěšného vykonání zkoušky bude žadateli vydáno osvědčení a zasláno žadateli poštou doporučeně do vlastních rukou, popřípadě, je-li to jeho přání, si ho v dohodnutém termínu sám na pobočce vyzvedne.

Kde mohou zkoušky RT probíhat?
Všechny zkoušky RT budou v roce 2009 probíhat na pobočkách ITI Praha.
Ve výjimečných případech je možno provést zkoušky mimo prostory ITI Praha a to pouze na základě odůvodněné písemné žádosti, schválené TN ITI Praha. Žádost musí mimo jiné obsahovat způsob zajištění úhrady dopravy a případného ubytování inspektorů ITI Praha. TN zajistí v těchto případech nezávislou kontrolu průběhu zkoušek.

ZADÁNÍ TESTOVÝCH OTÁZEK

Generování zkušebních testů počítačem.
Písemné testy jsou jednotlivě generovány počítačem tak, že stanovený počet 15 ti otázek v každém testu je náhodně vybrán ze souboru otázek. Při náhodném generování se uplatňuje zásada výběru otázek ze souboru a nastavení různého uspořádání pořadí odpovědí.

Zadání testů k vypracování.
Každý uchazeč obdrží od zkušební komise základní test, který obsahuje 15 otázek z obecné problematiky a další testy po 15 otázkách podle požadovaného rozsahu (odborností) uvedených v přihlášce k přezkoušení tj. na každý druh třídu nebo skupinu jeden test.

Časové omezení při zpracování písemných testů.
Pro každý test s počtem patnácti otázek je vyhrazen nepřekročitelný čas v délce 20 minut na označení odpovědí a v průběhu jeho zpracování je možné používat normy ČSN. Ostatní pomůcky a materiály nejsou povoleny.

Celkové hodnocení testů při prověření odborné způsobilosti u revizních techniků zdvihacích, tlakových, elektrických a plynových vyhrazených technických zařízení.
Celkové hodnocení „VYHOVĚL“ při prověření odborné způsobilosti u revizních techniků zdvihacích, tlakových, elektrických plynových vyhrazených technických zařízení a osvědčení bude vydáno žadateli, pokud splní následující ukazatele:
- Základní test: minimálně 12 správných odpovědí z 15 otázek
- Odborný test (každý): minimálně 12 správných odpovědí z 15 otázek


Celkové hodnocení testů při prověření odborné způsobilosti u zkušebních orgánů, topičů kotlů a montérů plynových zařízení.
Celkové hodnocení „VYHOVĚL“ při prověření odborné způsobilosti u zkušebních orgánů, topičů kotlů a montérů plynových zařízení a osvědčení bude vydáno žadateli, pokud splní následující ukazatele:
- Základní test: minimálně 12 správných odpovědí z 15 otázek
- Odborný test (každý): minimálně 12 správných odpovědí z 15 otázek

CELKOVÉ HODNOCENÍ ZKOUŠKY

Celkové hodnocení při prověření odborné způsobilosti u revizních techniků zdvihacích, tlakových, elektrických a plynových vyhrazených technických zařízení

 1. V testové části musí být dosaženo hodnocení „VYHOVĚL“
 2. Znalosti praktické připravenosti zhodnotila komise jako vyhovující
 3. U ústní části musí uchazeč odpovědět alespoň na jednu ze dvou zadaných otázek z každého požadovaného druhu, třídy, nebo skupiny.
 4. Při pohovoru nad revizní zprávou dosáhne hodnocení „VYHOVĚL“

Celkové hodnocení při prověření odborné způsobilosti u zkušebních orgánů, topičů kotlů a montérů plynových zařízení

 1. V testové části musí být dosaženo hodnocení „VYHOVĚL“
 2. Žadatel odpoví ústně alespoň na jednu ze dvou zadaných otázek z každého požadovaného druhu, třídy, nebo skupiny.

Celkové hodnocení
Vyhodnocení může být pouze v rozsahu VYHOVĚL – NEVYHOVĚL.

Ceny za výše citované úkony jsou dány sazebníkem poplatků uveřejněném ve vyhlášce MPSV č. 398/2001 Sb. v platném znění.

 • prověření odborné způsobilosti osob k vydání nového osvědčení
 • pro jeden druh, třídu, skupinu 2600 Kč
 • prodloužení platnosti osvědčení po uplynutí doby platnosti
 • pro jeden druh, třídu, skupinu 1200 Kč
 • prověření odborné způsobilosti osob za účelem rozšíření rozsahu
 • o jeden druh, třídu, skupinu nad rozsah základní (za každou skupinu) 540 Kč
 • vydání nového osvědčení 100 Kč
 • vydání změněného osvědčení (změna údajů) 50 Kč
 • za vydání každé stránky opisu osvědčení 50 Kč
 • činnost výše neuvedena za každou započatou hodinu 100 Kč
 • cestovné dle zákona č. 119/92 Sb. (podle ujetých km) ….. Kč
 • např. u nových osvědčení RT-EZ
 • prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ v rozsahu E4/A 2600 Kč
 • prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ v rozsahu E3/A 2600 Kč
 • prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E4/A+B 3140 Kč
 • prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E3/A+B 3140 Kč
 • prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E4/A+E3/A 3140 Kč
 • prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E2/A 3680 Kč
 • prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E4/A+B+E3/A 3680 Kč
 • prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E4/A+E3/A+B 3680 Kč
 • prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E1/A 4220 Kč
 • prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E2/A+B 4220 Kč
 • prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E4/A+B+E3/A+B 4220 Kč
 • prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E1/A+B 4760 Kč
 • U prodloužení platnosti je za základní považována částka 1200 Kč (nikoliv 2600 Kč). Předcházející ceny lze snadno přepočítat tím, že od každé předcházející částky odečtete 1400 Kč.
 • V současné době je připravována změna této vyhlášky, která proběhne zřejmě v letošním roce, ale podrobnosti zatím neznám.


 
distrelec
insio
testo
ABB
danfoss
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky