Domů

Bezpečnost elektrických zařízení - 1.díl

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Jiří Vlček   
Čtvrtek, 18. srpen 2011

vlcek_1_titlČlánek odráží zkušenosti ze zkoušek bezpečností elektrických zařízení. Vychází z praxe při zkouškách především na spotřebičích pro domácnost, na měřicích, řídicích a laboratorních zařízeních, na zařízeních informační technologie, svítidlech, rozvaděčích a podobně. Seznamuje s požadavky norem, nikoliv však vyčerpávajícím způsobem. Především se ale snaží podat informaci o nejčastějších chybách v konstrukci elektrických spotřebičů z hlediska elektrické bezpečnosti.

Bezpečnost elektrických spotřebičů obecně

Bezpečnost elektrických spotřebičů je obecně souhrnem požadavků na elektrická zařízení, které jsou zaměřeny na ochranu osob a majetku před možnými riziky, vyplývajícími z používání elektrických zařízení. Tyto požadavky obecně stanovuje Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. Toto nařízení se vztahuje na elektrická zařízení nízkého napětí, tedy na zařízení, určená v podstatě pro použití v rozsahu jmenovitých napětí od 50 V do 1 000 V pro střídavý proud a jmenovitých napětí od 75 V do 1 500 V pro stejnosměrný proud.

Obecně se dají požadavky na elektrickou bezpečnost shrnout do několika základních oblastí, zaměřených na snížení pravděpodobnosti poranění uživatele a vzniku jakýchkoliv škod. Každé elektrické zařízení musí být konstruováno tak, aby nebylo příčinou především:

 • úrazu elektrickým proudem;
 • nebezpečí souvisejícího s energií;
 • požáru;
 • nebezpečí souvisejícího s teplotou;
 • mechanického nebezpečí;
 • nebezpečí ze záření;
 • chemického nebezpečí.

1. Úraz elektrickým proudem

Možná nebezpečí a opatření k jejich omezení shrnuje tabulka 1.

Tabulka 1: Úraz elektrickým proudem
vlcek_1_1

2. Nebezpečí související s energií

Zranění nebo požár může být způsobeno zkratem mezi sousedními póly napájecího zdroje, schopného dodávat velké proudy, nebo obvodů s velkou kapacitou a může způsobit:

 • popálení;
 • hoření oblouku;
 • rozstříknutí roztaveného kovu.

Z tohoto hlediska mohou být nebezpečné také obvody s bezpečným dotykovým napětím. Příklady opatření k omezení takového nebezpečí zahrnují:

 • oddělení;
 • stínění;
 • prostředky bezpečnostního blokování.

3. Požár

Nebezpečí požáru může vyplývat z nadměrných teplot jak při normální činnosti, tak z důvodu přetížení, poruchy součástky, průrazu izolace nebo uvolnění spoje. Oheň, vzniklý uvnitř zařízení, se nemá rozšířit mimo nejbližší okolí zdroje požáru, ani nemá způsobit poškození okolí zařízení.

Příklady opatření k omezení tohoto nebezpečí zahrnují:

 • zajištění nadproudové ochrany;
 • použití konstrukčních materiálů, které mají vhodné vlastnosti hořlavosti pro příslušné použití;
 • výběr částí, součástek a spotřebního materiálu tak, aby se vyloučila vysoká teplota, která může vyvolat zapálení;
 • omezení množství použitého hořlavého materiálu;
 • odstínění nebo oddělení hořlavých materiálů od pravděpodobných zdrojů zapálení;
 • použití krytů nebo přepážek k omezení šíření ohně uvnitř zařízení;
 • použití vhodných materiálů na kryty, které omezí pravděpodobnost rozšíření ohně mimo zařízení.

4. Nebezpečí související s teplotou

Zrnění může být způsobeno vysokou teplotou při normální činnosti, znamenající:

 • popálení při styku s horkými přístupnými částmi;
 • zhoršení izolace a součástek zajišťujících bezpečnost;
 • zapálení hořlavých kapalin.

Příklady opatření omezujících toto nebezpečí jsou:

 • provést kroky k vyloučení vysokých teplot u přístupných částí;
 • vyloučit teploty nad bodem vznícení hořlavých kapalin;
 • použít varovné označení pro uživatele tam, kde je nezbytný přístup k horkým částem.

5. Mechanická nebezpečí

Zranění může být způsobeno:

 • ostrými hranami nebo rohy;
 • pohyblivými částmi, které jsou potenciálně schopné způsobit zranění;
 • nestabilitou zařízení;
 • letícími částmi při implozi obrazovek a explozi vysokotlakých lamp.

Příklady opatření k omezení tohoto nebezpečí zahrnují:

 • zaoblení ostrých hran a rohů;
 • zábrany;
 • prostředky bezpečnostního blokování;
 • zajištění dostatečné stability u volně stojících zařízení;
 • výběr obrazovek a vysokotlakých lamp z typů, které jsou odolné proti implozi respektive explozi, umístění označení, které varuje uživatele tam, kde je nevyhnutelný přístup.

6. Záření

Úraz uživatelů a servisních techniků může být důsledkem některých forem záření, vyzařovaného zařízením. Příkladem jsou zvuková (akustická), radiofrekvenční, infračervená, ultrafialová a ionizující záření a vysoce intenzívní viditelné a koherentní světlo (lasery).

Příklady opatření k omezení těchto nebezpečí zahrnují:

 • omezení energetické úrovně potenciálních zdrojů záření;
 • zastínění zdrojů záření;
 • vybavení bezpečnostním blokováním;
 • vybavení varovným značením pro uživatele tam, kde je vystavení nebezpečnému záření nevyhnutelné.

7. Chemická nebezpečí

Úraz může být způsoben stykem s některými chemikáliemi, nebo vdechnutím jejich výparů a dýmů.

Příklady opatření k omezení těchto nebezpečí zahrnují:

 • vyloučení použití konstrukčních a spotřebních materiálů, u nichž je pravděpodobné, že způsobí zranění při styku nebo vdechnutí za podmínek předepsaného a normálního použití;
 • vyloučení podmínek, které by mohly způsobit vytékání nebo odpařování;
 • opatření označením, varujícím uživatele před nebezpečím.

... pokračování příště.

 
distrelec
insio
testo
ABB
danfoss
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky