Domů

Způsob stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, dodávce, přenosu nebo distribuci elektřiny - 1. část

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Václva Macháček, ČENES   
Úterý, 31. leden 2012

legislativa_1_titlDnem 1. dubna 2011 nabyla účinnost vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny. Nabytím účinnosti vyhlášky byly současně zrušeny i § 13 až 15 vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, které se stanovením výše škody při neoprávněném odběru elektřiny pro účely její náhrady dosud zabývaly.

Současně byl vydanou vyhláškou zrušen v § 16 odst. 1 a 3, upravující podmínky dodávky elektřiny v případě poruchy na odběrném a měřícím zařízení a v případě odmítnutí přístupu k měřícímu zařízení.

Jelikož stále platí stará pravda a faktum, že neznalost zákona neomlouvá, a vzhledem k tomu, že se jedná o problematiku vycházející ze zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění (poslední novela zákona vydána pod číslem 211/2011 Sb.) a o problematiku nově rozvedenou  na zákon navazující vyhláškou č. 82/2011 Sb., jeví se účelné přiblížit i čtenářům Elektrotechnického magazínu ustanovení uvedených legislativních předpisů, týkající se neoprávněného odběru, dodávky, přenosu nebo distribuce elektřiny a návazně způsobu stanovení náhrady škody při jejich zjištění.

Poznámka:
Vyhláška č. 82/2011 Sb., která nahradila vyhlášku č. 218/2001 Sb. ve znění vyhlášek č. 450/2003 Sb. a 326/2005 Sb., o podrobnostech měření elektřiny a předávání technických údajů, řeší (kromě způsobu stanovení náhrady škody) zejména způsoby měření elektřiny, umístění měřicích zařízení, podmínky měření elektřiny a instalaci měřicího zařízení, předávání výsledků měření elektřiny a jejich uchovávání a další podrobnosti vztahující se k měření elektřiny.

Co je považováno za neoprávněný odběr elektřiny

Neoprávněným odběrem elektřiny z elektrizační soustavy, který zákon č. 458/2000 Sb. v § 51 odst. 2 zakazuje je:

a) odběr bez uzavřené smlouvy, jejímž předmětem by byla dodávka elektřiny,

b) odběr při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností nebo platebních povinností, vyplývajících z náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem elektřiny, které nebyly splněny ani po upozornění,

c) odběr bez měřicího zařízení, pokud odběr bez měřicího zařízení nebyl smluvně sjednán,

d) připojení nebo odběr z té části zařízení, kterou prochází neměřená elektřina,

e) odběr měřicím zařízením,

  • které prokazatelně nezaznamenalo odběr nebo zaznamenalo odběr nesprávně ke škodě výrobce elektřiny, obchodníka s elektřinou, provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo do jeho součásti či příslušenství, nebo byly v měřicím zařízení provedeny takové zásahy, které údaje o skutečné spotřebě změnily,
  • které nebylo připojeno provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy,
  • které prokazatelně vykazuje chyby spotřeby ve prospěch zákazníka a na kterém bylo buď porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci, nebo byl prokázán zásah do měřicího zařízení,

f ) odběr v přímé souvislosti s neoprávněným zásahem na přímém vedení či na zařízení distribuční nebo přenosové soustavy,

g) odběr elektřiny bez smlouvy o zúčtování odchylek nebo smlouvy, jejímž předmětem je přenesení odpovědnosti za odchylku na subjekt zúčtování.

Co je neoprávněná dodávka elektřiny

Neoprávněnou dodávkou elektřiny do elektrizační soustavy, kterou zákon č. 458/2000 Sb. zakazuje v § 52 odst. 3 je:

a) dodávka bez uzavřené smlouvy o dodávce elektřiny nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou o dodávce elektřiny,

b) dodávka bez měřicího zařízení, pokud dodávka bez měřicího zařízení nebyla smluvně sjednána,

c) dodávka do té části zařízení, kterou prochází neměřená elektřina,

d) dodávka měřená měřicím zařízením,

  • které prokazatelně nezaznamenalo dodávku nebo zaznamenalo dodávku nesprávně v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřícího zařízení nebo do jeho součásti či příslušenství, nebo byly v měřicím zařízení provedeny takové zásahy, které údaje o skutečné dodávce změnily,
  • které nebylo připojeno provozovatelem přenosové soustavy nebo příslušným provozovatelem distribuční soustavy nebo nesplňuje podmínky obsažené v Pravidlech provozování přenosové soustavy nebo Pravidlech provozování příslušné distribuční soustavy,
  • na kterém bylo porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci,

e) dodávka v přímé souvislosti s neoprávněným zásahem na přímém vedení či na zařízení distribuční soustavy nebo na zařízení přenosové soustavy.

Při neoprávněné dodávce elektřiny do elektrizační soustavy je výrobce povinen uhradit vzniklou škodu.

Co je neoprávněný přenos a neoprávněná distribuce elektřiny

Neoprávněným přenosem a neoprávněnou distribucí elektřiny je:

a) doprava elektřiny uskutečňovaná v rozporu s podmínkami obsaženými v Pravidlech provozování přenosové soustavy nebo v Pravidlech provozování distribuční soustavy,

b) doprava elektřiny uskutečňovaná v rozporu s dispečerským řádem,

c) doprava elektřiny vznikající v souvislosti s neoprávněnou dodávkou nebo neoprávněným odběrem elektřiny, d) doprava elektřiny bez uzavřené smlouvy o přenosu nebo distribuci elektřiny, nebo v rozporu s touto smlouvou,

e) doprava elektřiny v případě neuhrazení podílu na oprávněných nákladech na připojení.

Neoprávněný přenos a neoprávněná distribuce elektřiny se dle § 53 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb. zakazují.

 
Micronix
Findernet.com
NOARK electric
Famatel
konference
blue panther
Schrack
danfoss
dehn
Sick sensor intelligence

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky