Domů

Sankce za neoznačení vyrobených rozvodnic a rozváděčů značkou CE - 1. část

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Ing. František Zoul, Milan Bureš, Hans Jürgen Höfer, Jaroslav Miklík   
Pondělí, 12. březen 2012

znacka_CE_1_titlI po uplynutí téměř 10 let od vydání Nařízení vlády č. 17/2003 – legislativního předpisu, ze kterého vyplývá povinnost označit elektroměrovou rozvodnici nebo rozváděč značkou CE. Označení CE na elektrickém zařízení vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup.

Jestliže však jeden nebo několik právních předpisů po přechodnou dobu připouští, aby výrobce zvolil, kterými ustanoveními se bude řídit, pak označení CE vyjadřuje shodu pouze s těmi právními předpisy nebo jejich ustanoveními, které výrobce použil. V tomto případě musí být v dokumentaci, upozorněních nebo návodech, požadovaných dotyčnými právními předpisy a přiložených k příslušným výrobkům, uvedeny údaje o odpovídajících právních předpisech Evropských společenství nebo jejich ustanoveních, které výrobce použil. Ppovinnost zajistit všechny nezbytné kroky, které s tím souvisí, lze na mnoha stavbách, na počátku druhého desetiletí 21 století stále spatřit elektromontéry, kteří vyrábí (skládají) elektrické rozvodnice a rozváděče „na míru“ a často „na koleně“ z typizovaných výrobků (rozváděčové nebo rozvodnicové skříně, přístroje, stroje, svorky a další elektrické a mechanické díly).

Výroba rozvodnic a rozváděčů, nejen v budovách občanské výstavby, se často realizuje po paměti, bez projektové dokumentace a situačních schémat zapojení.

Jen málokterý elektrotechnik si však uvědomuje reálné nebezpečí ve formě pokuty ve výši 50 000 000 Kč, které číhá na legislativy neznalého elektrotechnika – výrobce takové „pirátské“ rozvodnice či rozváděče.

Nařízení vlády č. 17/2003 ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí v rozsahu jmenovitých napětí od 50 V do 1 000 V pro střídavý proud (AC) a jmenovitých napětí od 75 V do 1 500 V (DC) pro stejnosměrný proud, s výjimkou následujících zařízení a jevů:
1. Elektrická zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu,
2. elektrická zařízení určená pro radiologii a lékařské účely,
3. elektrické součásti pro nákladní a osobní výtahy,
4. elektroměry,
5. vidlice a zásuvky pro domovní použití,
6. zařízení pro napájení elektrických ohradníků,
7. rádiové a elektromagnetické rušení,
8. specializovaná elektrická zařízení pro použití na plavidlech, v letadlech a na drahách, která vyhovují bezpečnostním ustanovením stanoveným mezinárodními organizacemi, v nichž je Česká republika plnoprávným členem.
Poznámka: o rozvodnicích a rozváděčích tato výjimka nehovoří.

V paragrafu 3 v odstavci 1 jednoznačně stanovuje:
Elektrické zařízení lze uvést na trh pouze poté, co je posouzena jeho shoda s požadavky uvedenými v § 2 odst. 1 postupem vnitřní kontroly výroby podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a výrobce nebo zplnomocněný zástupce je opatří označením CE a vydá ES prohlášení o shodě.

Podle odstavce 2 paragrafu 3 je stanoveno, že ES prohlášení o shodě musí obsahovat:
a) Identifikační údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo),
b) identifikační údaje o podepsané osobě oprávněné jednat jménem výrobce nebo zplnomocněného zástupce,
c) popis elektrického zařízení,
d) odkaz na harmonizované normy,
e) odkazy na specifikace, s nimiž je prohlašována shoda, pokud byly použity,
f ) poslední dvojčíslí roku, v němž bylo elektrické zařízení opatřeno označením CE.

Čtvrtý paragraf Nařízení vlády č. 17/2003 obsahuje odkaz na grafickou podobu označení CE a v odstavci 2 a 3 definuje místo pro umístění značky CE následovně:
Označení CE se umisťuje přímo na elektrické zařízení nebo, pokud to není možné, na jeho obal, návod k použití nebo záruční list tak, aby toto označení bylo viditelné, snadno čitelné a nesmazatelné. Elektrické zařízení nesmí být opatřeno označením, které by mohlo kohokoliv uvádět v omyl, pokud jde o označení CE. Přitom na elektrickém zařízení, jeho obalu, návodu k použití nebo záručním listu může být umístěno i jiné označení než označení CE, ale nesmí tím být snížena viditelnost, popřípadě čitelnost označení CE.

...pokračování příště

Copyright www.infoenergie.cz © 2011

 
Micronix
Findernet.com
NOARK electric
Famatel
konference
blue panther
Schrack
danfoss
dehn
Sick sensor intelligence

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky