Domů Vnější vlivy z pohledu normy ČSN 332000-5-51 ed.3

Vnější vlivy z pohledu normy ČSN 332000-5-51 ed.3

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Sobota, 22. květen 2021

shutterstock upravenáProtokol určení vnějších vlivů patří bezesporu k důležitým dokumentům a je řádným podkladem  pro odpovídající návrh projektové dokumentace zhotovení a revizi elektroinstalace,a tvoří důležitý podklad v rámci stavebního zákona 183/2006 sbírky ,a zákona o dokumentaci staveb 499/2006 sbírky.
 Při výchozích, pravidelných a mimořádných revizích se vychází z požadavků na elektroinstalaci vyplývající z dokumentu o určení vnějších vlivů v době provedení této elektroinstalace.

Kolem protokolu určení vnějších vlivů toho bylo řečeno již mnoho .
Dle platné legislativy se vnějšími vlivy a ukazateli kolem protokolu určení vnějších vlivů zabývá  norma  ČSN 332000-5-51 ed.3 v kapitole 512.2.
Na každé zařízení působí na jeho okolí a naopak.
Protokol určení vnějších vlivů slouží tomu aby byly zajištěny základní podmínky pro bezpečnost osob,zvířat a majetku při provozní bezpečnosti  elektrického zařízení.Elektrické zařízení musí být vybráno a instalováno v souladu s požadavky které jsou definovány v příslušném místu odpovídajícím.

Elektrické zařízení musí vyhovovat obecným požadavkům
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, nebo dalších, zaměřených na určité typy vnějších vlivů, viz. ČSN 33 2000-4-482 Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení Část 4: Bezpečnost – Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím.
Dovolím si něco málo sdělit z této normy.

Problematika určování vnějších vlivů:
-Musí být určovány jednoznačně
Určují se ve všech prostorech ve kterých je provozováno  elektrické zařízení,a kde se z jakéhokoliv hlediska musí řešit ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny,popřípadě před statickými výboji.
Vnější vlivy (nebo jejich části) není nutno určovat v prostorech, pro které jsou tyto stanoveny jednoznačně technickou normou, nebo jiným předpisem.
To se týká v prostorech koupelen a bazénů ,které jsou určeny jinou technickou normou (ČSN 332000-7-701- ed.2.)

shutterstock 719090284 upravenáPodrobnější rámcové požadavky k některým vnějším vlivům
Norma ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 nepřevzala některá rámcová ustanovení z ČSN 33 2000-3 k BE2N2 a BE3N1.
Tyto prostory řeší řada norem ČSN EN 60079 ( Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru), který je určen všeobecně pro elektrická zařízení do výbušných atmosfér.
BE2N2 - Nebezpečí požáru hořlavých prachů - Za vrstvu schopnou šířit požár se považuje vrstva 1 mm a vyšší. K tomu, aby tento vliv se nezměnil na BE3N1 se doporučuje do protokolu uvést jako opatření, že bude vypracován místní provozní bezpečnostní předpis, v němž bude předepsáno pravidelné čištění a odstraňování prachu tak, aby nemohlo dojít k takovému nahromadění prachu, které by mohlo v případě zvíření způsobit vznik vnějšího vlivu BE3N1.
V těchto prostorech se doporučuje aby provozovatel zařízení v místním provozním bezpečnostním předpisu určil ještě nezávislou kontrolu prováděného čištění.
BE3N1 - Nebezpečí výbuchu hořlavých prachů - Výběr a instalace elektrického zařízení pro prostory s hořlavým prachem je též v ČSN EN 60079-14 ed. 4.

Samozřejmě protokol určení vnějších vlivů se musí určovat složenou komisí.
Složení komise pro vypracování protokolu o určení vnějších vlivů

Komisi pro určení vnějších vlivů svolává na podnět projektanta oboru elektro hlavní inženýr projektu.
Ten také zajišťuje vypracování seznamu účastníků komise a podpis protokolu po jeho vypracování.
Projektant oboru elektro je neopomenutelným účastníkem komise pro vypracování protokolu o určení vnějších vlivů při vypracování projektu oboru elektro.
Komisi pro určení vnějších vlivů tvoří především projektanti a specialisté oboru:
•    elektro,
•    stavebního,
•    požární ochrany,
•    technologie,
•    bezpečnosti práce,
•    vzduchotechniky, chlazení, klimatizace, topení,
•    měření a regulace.

shutterstock 445814014Účastníkem komise pro vypracování protokolu o určení vnějších vlivů je i specialista, který se osobně (fyzicky) nezúčastnil jednání komise, ale své požadavky předložil písemnou formou.
Takový účastník musí z hlediska jím vnášených požadavků svým podpisem dodatečně schválit protokol o určení vnějších vlivů.
Nastanou-li změny v projektu (stavebním, technologickém apod.) nebo v užívání objektu, musí se všichni účastníci komise zpracovávající původní protokol vyjádřit, zda je nutné protokol měnit či nahradit.
Projektant oboru elektro rovněž posoudí, zda není vzhledem ke změně nutné přizvat další specialisty.


Třídění vnějších vlivů:
Příloha NA 512.2.0 (norma ČSN 332000-5-51 ed.3):
Každý stupeň je kódován dvěma písmeny velké abecedy a číslicí.
První písmeno označuje všeobecnou kategorii vnějšího vlivu:
A-Vnější činitel prostředí:
B:Využití
C:Konstrukce budovy

Lhůty pravidelných revizí ve vztahu k určeným vnějším vlivům:
 
Lhůty pravidelných revizí elektrických instalací určené podle ČSN 33 1500:1990 s doplněním vyskytujících se vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3:2009 jsou uvedeny v tab. 6.
Je potřeba brát v úvahu vzájemná závislost teploty vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu a absolutní vlhkosti vzduchu.
obr.skupina revizni technici elektrickych zarizeniLhůty pravidelných revizí uvedené v tab. 6 platí za předpokladu, že nejde o elektrické instalace nízkého napětí pro zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech, pro které jsou tyto lhůty pravidelných revizí stanoveny v samostatných částech (oddílech) části 7 souboru ČSN 33 2000.
 
Je- li v příslušné části 7 souboru ČSN 33 2000 odlišný údaj o lhůtě provádění pravidelné revize lišící se od údaje v
ČSN 33 1500 a této TNI, platí údaj uvedený v části 7 souboru ČSN 33 2000.
                                         
Lhůty pravidelných revizí zařízení ochrany před bleskem provedené v souladu s požadavky souboru ČSN EN 62305 se řídí požadavky tohoto souboru norem.


Autor: p.Rostislav Kubíček, revizní technik elektrických zařízení, E2A,E2B
           lektor Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s. viz www.elektrotechnici.cz


Podrobněji se bude pan Kubíček zaobírat ucelenou problemtaikou Vnějších vlivů z pohledu normy ČSN 332000-5-51 ed.3 na
on-line semináři, který se uskuteční dne 10.6.2021 od 10.00 - 12.45 hod

Obsah
10.00 – 10.45 Vnější vlivy z pohledu normy ČSN 332000-5-51 ed.3
Třídění vnějších vlivů.
Označování vnějších vlivů
Dokumentace o určení vnější vlivů
Způsob uvádění vnějších vlivů v protokolu
Složení komise pro vypracování protokolu o určení vnějších vlivů
Lhůty pravidelných revizí ve vztahu k určeným vnějším vlivům
Ochrana před škodlivým vzájemným působením
přednáší : p.Rostislav Kubíček, revizní technik E2A,E2B
                  lektor Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s.,

11.00 – 11.45  Závazné normy, sponzorské přístupy
prodej/distribuce norem - způsoby distribuce, ceny, ČSN online
ochrana autorských práv - proč nejsou normy dostupné zdarma,
za jakých podmínek je možné používat části norem
přednáší Ing. Ivana Kolínská ,vedoucí oddělení péče o zákazníky
               Česká agentura pro standardizaci

12.00 – 12.45 Vnější vlivy v normách
 přednáší: Ing. Jiří Hrazdil , Technické normy, vyhlášky a zákony

Cena: 500,- Kč
Členové ŽSE,z.s. 250,- Kč

přihlásit se můžete zde:

https://www.elektrotechnici.cz/eshop/5-seminare/98-on-line-seminar-vnejsi-vlivy-z-pohledu-normy-csn-332000-5-51-ed-3-zavazne-normy-sponzorske-pristupy-prace-reviznich-techniku-s-normami-a-tni-26-5-2021

 


 

 

Přehled nových článků

Amper
insio
testo
ABB
danfoss
dehn
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky