Domů Prozatímní zařízení dle norem ČSN 341090 ed.2

Prozatímní zařízení dle norem ČSN 341090 ed.2

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Úterý, 01. červen 2021

shutterstock 659517739Prozatímní zařízení patří bezesporu k rizikovým  s ohledem na nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Jako prozatímní zařízení lze považovat zařízení dočasného charakteru ,kde v době provádění stavby převážně slouží provozním,sociálním,a správním účelům dodavatelů staveb a které jsou zpravidla po ukončení stavby zrušeny.
Co se týče prozatímních zařízení,je potřeba brát do úvahy normy ČSN 332000-7-711 ed.2,ČSN 33200-7-740 ed.2,a ČSN EN 50110-1 ed.3,a samozřejmě i normu pro prozatímní zařízení ČSN 341090 ed.2.
Uvedu několik informací z poslední citované normy(ČSN 341090 ed.2):
Norma ČSN 341090 ed.2 byla vydána ve druhé edici v listopadu 2011.


Rozsah platnosti normy:
Tato norma platí pro prozatímní zařízení:
-na staveništích a demolicích
-v průmyslových a výrobních závodech
-na výstavách a kulturních akcích
-na dočasných stavbách  a stáncích
-pro natáčení filmů a pořadů

Uvedeme si několik definic z normy:

Staveniště(článek 3.2 normy)
Prostor určený projektem organizace výstavby jednoho nebo ´více objektů ,které tvoří stavbu.
Patří sem i skládky materiálu,zemin,pokud slouží pro stavbu

Základní ustanovení:
-Prozatímní elektrické zařízení se zřizuje u krátkodobých nebo účelových zařízení,musí být po tu dobu zajištěna ochrana osob a zařízení.
Po zřízení -nahrazení definitivním zařízením musí být prozatímní zařízení odstraněno(podle článku 4.1 normy ).

-Za bezpečný stav zařízení od jeho zřízení po odstranění odpovídá dle
ČSN EN 50110-1 ed.3 osoba odpovědná za elektrické zařízení
(dle článku 4.2 normy).

Prozatímní zařízení musí být navrženo a provedeno tak,aby svým provozem neovlivňovalo provoz sdělovacích a komunikačních zařízení (dle článu 4.3 normy).
Co se týče montáže elektrického zařízení,smí je provádět jen osoby s odpovídající kvalifikací (dle článku 4.4 normy).

Pokud se zařízení stane provozně bezúčelné,musí provozovatel na svoje náklady zajistit jeho úplné odstranění (článek 4.5 normy).

Prozatímní el.zařízení musí splňovat tato následující opatření
(podle článku 4.6 normy):
-Hlavní vypínač musí být označený tabulkou a uzamykatelný ve vypnuté poloze
-V době mimo provoz musí být zařízení vypnuto,pokud neohrozí bezpečnost osob nebo provozu
Kde je zakázáno prozatímní zařízení zřizovat (podle článku 4.7 normy):
-V domácnostech a zemědělských objektech
-v prostředí s nebezpečím výbuchu,požáru a snadno zápalných látek
Pro každé prozatímní elektrické zařízení je nutné vypracovat  protokol určení vnějších vlivů z z toho vyplývající provedení tohoto zařízení(podle článku 4.8 normy).
Prostory s vanou nebo sprchou nelze řešit jako prozatímní el.zařízení,pokud se nejedná o nouzová zařízení (podle článku 4.9 normy).

Prozatímní elektrická zařízení na staveništi:
(podle článku 5 normy)
-Pro prozatímní el.zařízení na stavbách a staveništích platí ustanovení dle norem pro staveniště ČSN 332000-7-704 ed.2(dle článku 5.1.1.normy)
-Elektrická zařízení nesmí být přístupná veřejnosti(dle článku 5.1.2.normy)
Jsou -li označeny bezpečnostními tabulkami ze všech stran možného přístupu, považuje se opatření za vyhovující.
Zařízení VN musí  být opatřena výstražnou tabulkou.
-Elektroinstalace v hlavních stavenišťních objektech se za prozatímní zařízení nepočítají a musí být provedena dle platných ČSN(dle článku 5.1.3.normy)
Prozatímní elektrická zařízení musí být pod stálým dohledem pověřené osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.
Tím se rozumí pečlivá kontrola celého zařízení za provozu a okamžitá náprava zjištěných závad (článek 5.3 normy).
Četnost kontrol s ohledem na vnější vlivy stanoví provozovatel v místním bezpečnostním předpisu(článek 5.4 normy

Připojení na veřejnou síť nebo lokální síť distributora:
-Způsob připojení k síti musí být dojednán příslušným provozovatelem distribuční nebo lokální sítě před jeho připojením.
-připojení k síti provádí příslušný provozovatel sítě(článek 5.5.1)
-Před připojením elektrického zařízení na veřejnou nebo lokální síť musí být provedena výchozí revize podle ČSN 331500 a ČSN 332000-6 ed.2(článek 5.5.2).
Nevyhovující prozatímní el.zařízení nesmí být uvedeno do provozu(článek 5.5.3).
Vypínání v době mimo provoz:
Prozatímní el.zařízení musí být v doně kdy je mimo provoz vypnuté,pokud jeho vypnutí neohrozí bezpečnost osob nebo provozu (článek 5.6.1)
El.zařízení v objektech se zvýšeným rizikem požáru musí být odpojitelná spínačem umístěným  vně objektu (článek 5.6.2)
Pojízdné pracovní stroje připojené pohyblivým přívodem musí být při přemisťování nebo posunu odpojeny(článek 5.6.3)
Rovněž elektrické spotřebiče které jsou připojeny na zásuvkový obvod staveniště musí být v době pracovního klidu odpojeny (článek 5.6.4).
Rozvodnice musí být uzamčeny nebo uzavřeny tak,aby k jejich otevření bylo nutno použít nářadí.


Hlavní vypínač musí být vždy přístupný a vhodně označený.
V případě jištění celého elektrického zařízení a jednotlivých obvodů musí být provedeno v souladu s normou ČSN 332000-4-43 ed.2
(článek 5.7.1 normy ČSN 341090 ed.2))
Pokud se pohybují na staveništi osoby ,musí být prokazatelně seznámeny s riziky,které mohou vzniknout při neopatrném zacházení s elektrickým zařízením.
Musí být seznámeny s umístěním hlavního vypínače,aby v případě nebezpečí mohli zařízení spolehlivě vypnout (článek 5.8.1).
Osoba odpovědná za elektrické zařízení odpovídá za to,že hlavní vypínač bude za provozu volně přístupný ,funkční a uzamykatelný ve vypnuté poloze(článek 5.8.2).
Poškozené nebo vadné zařízení se musí bezodkladně odpojit aby nemohlo dojít ke zpětnému zapnutí .
Závady smí odstraňovat pouze osoba pověřená s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací(článek 5.8.3).

Prozatímní zařízení se musí zřizovat se zřetelem na vnější vlivy,ke stupni nebezpečí působení a podle prostředí kde je používáno (článek 5.9.1)..
Vodiče,spojovací materiál se musí používat odpovídající ke druhu prostředí (článek 5.9.2).
Vodiče a ostatní součásti elektrického zařízení musí být chráněny před mechanickým poškozením(článek 5.9.3).
Při použití pro napájení prozatímního zařízení soustrojí,je nutno respektovat při návrhu a realizaci normu ČSN 332000-5-551 ed.2(článek 5.9.4)
Pro ochranu před úrazem elektrickým, proudem platí všeobecně norma ČSN 332000-4-41 ed.3 a pro zařízení VN ČSN 333201 a oborové normy (článek 5.21)

Jak je to s osvětlením na prozatímním zařízení ?
Průměrné hodnoty osvětlení  vnitřních prostor jsou uvedeny v ČSN EN 12464-1 a vnějších prostor v ČSN EN 12464 -2 (článek 5.22.1).
Co se týče osvětlení u překážek,výkopů ,osvětlení se provádí dle normy
 ČSN 332000-7-715 ed.2 (článek 5.22.2) .
Svítidla musí odpovídat ČSN 332000-4-559 (článek 5.22.3).
Co se týče venkovního osvětlení pracoviště prozatímního zařízení,musí odpovídat normě ČSN 332000-7-714 ed.2,a ČSN EN 12464 -2.
Spotřebiče musí být přezkušovány dle ČSN 331600 ed.2
Skříně elektroměrových rozváděčů a rozvodnic musí odpovídat ČSN EN60439-4(článek 5.26.1)
Pro ochranu před účiny atmosférické elektřiny je nutno i prozatímní  stavby opatřit hromosvody podle souboru norem ČSN EN 62305 .
Kovové konstrukce,velké nádrže  musí být pospojovány.
Prozatímní zařízení v průmyslových objektech:
Prozatímní elektrická zařízení v průmyslových objektech je dovoleno zřizovat jediině v případech nezbytné nutnosti (přemístění strojů,prozatímní napájení strojů ..
článek 6.1)
Prozatímní elektrická zařízení může zřizovat pouze osoba  s příslušnou  elektrotechnickou kvalifikací.
Nedoporučuje se zřizovat prozatímní elektrická zařízení v prostorách mokrých,s nebezpečím požáru nebo výbuchu (článek 6.3).
                                                    
Prozatímní elektrické zařízení mohou být  zřízena s písemným souhlasem osoby odpovědné za elektrické zařízení a to nejvýše na ½ roku.
Za dodržení této podmínky odpovídá osoba odpovědná za elektrické zařízení
(článek 6.4).
Zřízené prozatímní zařízení musí být pod pravidelným dohledem pověřené osobys příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.
Pro každé prozatímní elektrické  zařízení musí být vypracovánmístní provozní předpis,s jehož obsahem musí být pracovníci seznámeni (článek 6.5).
Zřízené prozatímní zařízení musí mít svůj hlavní vypínač,kterým lze celé zařízení spolehlivě vypnout.
Označení hlavního vypínače:červenou barvou na žlutém podkladě (článek 6.6).

Prozatímní zařízení na poutích a zábavných podnicích:
Rozvodná zařízení musí být provedena podle normy ČSN 332000-7-711 ed.2
a ČSN 332000-7-740 ed.2(článek 7.1)
Je- li jištění rozvodného zařízení na místě přístupném veřejnosti,je nutno ho umístit alespoň 2,5m nad zemí.
Elektroměrová rozvodnice na hořlavém podkladu-musí uložení vyhovovat
ČSN 332312 ed.2.

Autor: p.Rostislav Kubíček, RT E2A, E2B
          lektor, Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s.  

 

Přehled nových článků

Amper
insio
testo
ABB
danfoss
dehn
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky