Domů Základní povinnosti provozovatele elektrických zařízení NN ve vztahu k provádění revizí (2.část)

Základní povinnosti provozovatele elektrických zařízení NN ve vztahu k provádění revizí (2.část)

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Čtvrtek, 22. červenec 2021
ČSN 33 1600 ed.2 REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ BĚHEM POUŽÍVÁNÍ

shutterstock 6790690572.část 
autor: p.Rostislav Kubíček, revizní technik E2A, E2B, lektor živnostenského společenstva elektrotechniků 

 
Účelem normy je stanovit požadavky na revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání, odlišné od požadavků ČSN 33 1500.
Norma řeší bezpečnost elektrických spotřebičů včetně elektrického ručního nářadí ve smyslu minimálních požadavků podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. s přihlédnutím k příslušným harmonizovaným evropským normám.
Norma stanovuje způsob, rozsah a postup revizí a kontrol nepřipevněných elektrických spotřebičů během jejich používání a jejich revizí po opravách.
Norma platí pouze pro:
• elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely,
• elektrické spotřebiče v průmyslu,
• elektrické spotřebiče ve veřejných prostorách a objektech,
• elektrické spotřebiče v prostorách a objektech pro administrativní činnosti,
• elektrická nepřipevněná svítidla,
• elektrická zařízení informační techniky,
• přístroje spotřební elektroniky,
• přístroje používané v laboratořích,
• prodlužovací a odpojitelné přívody,
• elektrické ruční nářadí,
• ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru.
Norma se nevztahuje na elektrické spotřebiče napájené bezpečným napětím ze zdrojů SELV a PELV, které se nepřipojují k síti nn a elektrické spotřebiče podléhající zvláštním předpisům, to znamená na:
• elektrické spotřebiče, které jsou součástí pevného rozvodu,
• zdravotnické elektrické přístroje,
• elektrická technická zařízení používaná při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a při pracích s těmito činnostmi souvisejících,
• elektrická zařízení do prostorů s nebezpečím výbuchu
• strojní zařízení, svářečky.
  
Norma určuje lhůty pravidelných revizí, tyto však mohou být na základě analýzy rizik stanoveny odlišně.
Lhůty pravidelných revizí připevněných elektrických spotřebičů jsou stejné jako lhůty revizí elektrických instalací a řídí se lhůtami uvedenými v ČSN 33 1500,změny Z1-Z4  požadavky výrobců, MPBP a dalšími souvisejícími předpisy.
Revize dle ČSN 33 1600 ed.2 může provádět revizní technik s oprávněním E4X podle vyhlášky č.73/2010 Sb., který vykonal zkoušku dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. §9.
Prohlídky při kontrole elektrického spotřebiče mohou provádět pracovníci poučení dle § 4 vyhl. č. 50/78 Sb.
Při prohlídce se elektrický spotřebič důkladně prohlédne zevně:
• kryty, držadla, ovládací prvky apod. nesmějí být poškozeny tak, aby byla snížena ochrana před úrazem elektrickým proudem,
• pohyblivé přívody nesmí mýt poškozenou, zpuchřelou nebo nadměrně ztvrdlou izolaci, u vstupu do spotřebiče musí být opatřen ochrannou návlačkou a musí být zajištěn proti vytržení, vidlice, nástrčka a pohyblivá zásuvka nebo přívodka nesmí být poškozené,
• pevně připojený pohyblivý přívod u elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů třídy ochrany II a III musí být neoddělitelně spojen s vidlicí, u spotřebičů třídy ochrany II a III musí být pohyblivý přívod neoddělitelně spojen s vidlicí,
• větrací otvory nesmějí být zaprášené nebo zakryté,
• evidenční či jiné označení umožňující jednoznačnou identifikaci spotřebiče nesmí chybět ani být poškozeno tak, že to identifikaci spotřebiče znemožňuje.
Při zjištění závad musí být spotřebič nebo pohyblivý přívod vyřazen z činnosti a předán k opravě.
 
SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ PŘEDPISY:
• Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků - ukládá především výrobcům povinnost uvádět na trh ( do provozu) pouze bezpečné výrobky.
• Zákon č. 22/1997 Sb. a jeho prováděcí předpisy, o technických požadavcích na výrobky - ukládá požadavky na
výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví, nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem.
• Zákon č. 90/2016 Sb. a jeho prováděcí předpisy o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh - tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a upravuje postup státních orgánů při ochraně trhu před výrobky, které by mohly ohrozit život, zdraví, majetek nebo životní prostředí nebo jiný veřejný zájem.
• Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanovují základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení - stále ještě platná vyhláška s určitými omezeními zejména v souvislosti s nařízením vlády č. 378/2001 Sb. pro bezpečný provoz technických zařízení předepisuje, že stroje a technická zařízení mohou být uvedeny do provozu, jen tehdy odpovídají-li příslušným  předpisům a po vykonání předepsaných kontrol zkoušek a revizí. Pro tento příspěvek je důležitá hlavně jedenáctá část - Elektrická zařízení
                                              
shutterstock 1414061564• Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízení) - tato vyhláška stanoví vyhrazená elektrická zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a bližší podmínky jejich bezpečnosti. Vyhláška se nevztahuje na zdravotnické prostředky podle zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů.
Zařízením dle této vyhlášky jsou:
- zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické
 energie a elektrické instalace,
- zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.
• Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce - ukládá práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců k zajištění bezpečnosti při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.( zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  - tento zákon zpracovává příslušné předpisy Evropského společenství a upravuje návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. (Směrnice Rady 89/655/EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při používání pracovního zařízení při práci.) - toto NV navazuje na zákoník práce.
• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhl. č. 98/1982 Sb.
• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a o výkonu státního požárního dozoru
• Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů ( energetický zákon).
• MPBP - místní provozní bezpečnostní předpis určený pro obsluhu elektrických zařízení musí stanovit na základě stanovení rizik a požadavků výrobců základní požadavky pro tuto činnost. Vypracování MPBP by mělo vycházet z ustanovení souvisejících zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a dalších předpisů a technických norem. MPBP nesmí být s těmito předpisy v rozporu. 
Některé související technické normy:
• ČSN 33 2000-1 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska
• ČSN 33 2000-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy
• ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeníchČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení
• ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize
• ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
• Soubor norem ČSN EN 62305-1, -2, -3, -4  Ochrana před bleskem
 
 Je také potřeba si něco říct o lhůtách revizí spotřebičů skupinách spotřebičů a volbě prodlužovacích přívodů:
Lhůty pravidelných revizí elektrických spotřebičů a nářadí
a důležité  doplňující informace:
V listopadu 2009 vyšla nová norma ČSN 33 1600 ed. 2, která obsahuje požadavky na revize a kontroly během používání elektrických spotřebičů, mezi něž je zahrnuto také elektrické ruční nářadí. Tato norma s účinností od 31. 12. 2010 plně nahrazuje stávající normy:
 ČSN 33 1600:1994 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání
 ČSN 33 1610:2005 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání
Byly upraveny lhůty revizí a kontrol, metody měření byly přivedeny na současnou úroveň techniky.
ČSN 33 1600 ed. 2 stanovuje způsob, rozsah a postup:
 revizí a kontrol nepřipevněných elektrických spotřebičů během jejich používání,
 revizí nepřipevněných elektrických spotřebičů po opravách.
ČSN 33 1600 ed. 2 platí pouze pro:
 elektrické spotřebiče typu spotřebičů pro domácnost a podobné účely,
 elektrické spotřebiče v průmyslu a řemeslné činnosti ve nitřních i venkovních prostorách,
 elektrické spotřebiče ve veřejných prostorách a objektech (školy, zdravotnické objekty, hotely, ubytovny, kempy apod.),
 elektrické spotřebiče v prostorách a objektech pro administrativní činnosti,
 elektrická nepřipevněná svítidla,
 elektrická zařízení informační techniky,
 přístroje spotřební elektroniky,
 přístroje používané v laboratořích,
 prodlužovaní a odpojitelné přívody
 elektrické ruční nářadí,
 ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru.
ČSN 33 1600 ed. 2 se nevztahuje na elektrické spotřebiče na napětí SELV nebo PELV, které se nepřipojují k síti nn a elektrické spotřebiče podléhající zvláštním předpisům, tzn.:
 elektrické spotřebiče, které jsou součástí pevného rozvodu,
 zdravotnické elektrické přístroje,
 elektrická technická zařízení používaná při hornické činnosti a činnosti prováděné 
 hornickým způsobem a při pracích s těmito činnostmi souvisejících,
 elektrická zařízení do prostorů s nebezpečím výbuchu,
 strojní zařízení, svářečky.
                                             
Souhrn nejdůležitějších změn
 Za elektrický spotřebič je považováno i elektrické ruční nářadí (kategorizováno jako spotřebič držený v ruce). Doposud se provádělo podle samostatné normy (ČSN 33 1600:1994) ve lhůtách od 2 do 12ti měsíců. U nářadí používaných více než 250 hodin se doporučuje upravit periodicitu v místním bezpečnostním předpise.
 Byl zrušen váhový limit 18 kg pro zařazení do kategorie elektrických strojů, revidovaných podle ČSN 33 1500. Podle ČSN 33 1500 jsou nyní  revidovány pouze spotřebiče připevněné k podkladu.
 Pro odpojitelné přívody elektrických spotřebičů (počítače, monitory) platí periodicita revize jako pro spotřebiče, s kterými jsou používány. Předchozí norma předepisovala 12ti měsíční lhůty.
 Odpojitelné přívody obsahující ochranný vodič jsou nyní považovány za spotřebiče třídy ochrany I (v předchozí normě byly zařazeny v třídě II)
 Lhůty revizí spotřebičů používaných při administrativní činnosti jsou sníženy z 36ti na 24 měsíců.
                                             
shutterstock 712538764Pro Provozovatele elektrických nářadí dochází k zásadní změně. Prodloužení lhůt revizí, které stará norma určovala podle používání nářadí a to od 2 měsíců do 1 roku. Podle nové normy jsou elektrická ruční nářadí považována za elektrické spotřebiče držené v ruce, s periodicitou revize 12 měsíců (třída ochrany II) nebo 6 měsíců (třída ochrany I).
                                 
Rozdělení elektrických spotřebičů podle užívání
Skupina A: Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímo uživateli
Skupina B: Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.)
Skupina C: Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
Skupina D: Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové 
                     kavárny atp.)
Skupina E: Spotřebiče používané při administrativní činnosti
                                  
                                           
Tabulka:
 
Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných elektrických 
spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2
Skupina
elektrických
spotřebičů Nepřipevněné spotřebiče a nářadí
držené v ruce Ostatní
nepřipevněné
spotřebiče
A Před vydáním provozovateli nebo uživateli
a dále podle skupiny jejich užívání
B Třídy I 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíců
Třídy II a III 1x za 6 měsíců
C Třídy I 1x za 6 měsíců 1x za 24 měsíců
Třídy II a III 1x za 12 měsíců
D Třídy I Třídy II a III 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
E Třídy I Třídy II a III 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
 
Za spotřebič se považuje i elektrické ruční nářadí.
POZNÁMKY
1. První pravidelná revize se provádí nejpozději ve lhůtě dané tabulkou od uvedení do provozu.
2. V případě velmi častého používání elektrického ručního nářadí (s nářadím se pracuje například delší dobu než 250 provozních hodin za rok), je vhodné kratší lhůty pravidelných revizí stanovit místním provozním bezpečnostním předpisem.
3. Lhůty kontrol a revizí se uplatňují také u elektrických spotřebičů i v případě jejich dlouhodobého pronájmu.
4. Kontroly a revize se vztahují i na prodlužovací a odpojitelné přívody. V případě, že přívod obsahuje ochranný vodič, ověřuje se jeho celistvost a odpor a aplikují se lhůty pro spotřebiče třídy ochrany I.
                                    
5. Pro prodlužovací přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako lhůty uvedené pro spotřebiče držené v ruce. Pro odpojitelné přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako pro spotřebič, se kterým se používají.
6. Elektrické spotřebiče provozované v záruční lhůtě (stanovené zákonem, výrobcem nebo prodejcem) se revidují pouze v rozsahu nevyžadujícím zásah do jejich konstrukce. Prohlídka se provádí dle článku 6.3.1 normy a dále se provádějí měření elektrických parametrů. Termín revize se počítá od uvedení do provozu.
7. U spotřebičů třídy ochrany I a prodlužovacích a odpojitelných přívodů se před uvedením do provozu doporučuje ověřit spojitost ochranného vodiče.
8. Lhůty pravidelných revizí mohou být případně na základě analýzy rizik stanoveny odlišně.
Text a tabulka jsou převzaty z ČSN 33 1600 ed.2.
                                       
Skupina B (ČSN 331310 ed.2):
• pohyblivé přívody k elektrickým spotřebičům, a to pevně připojené, odpojitelné a prodlužovací;
• podobné.
Seznámení a upozornění (pohyblivé přívody): 
Se samostatnými pohyblivými přívody pro elektrické spotřebiče určenými pro pevné připojení, musí být dodáváno bezpečnostní upozornění obsahující zejména:
• popis významu barevného kódu volných vývodů žil;
• upozornění, že ochranný vodič označený barevnou kombinací zelená/žlutá smí být připojen výhradně na ochrannou svorku spotřebiče třídy ochrany I označenou symbolem „zem“ a že tento typ přívodu nesmí být použit pro spotřebiče třídy ochrany II označené symbolem „dvojitý čtverec“;
Poznámka: U pohyblivých přívodů napájející elektrické spotřebiče nebo zařízení nn třídy ochrany i nesmí být použit společný vodič PEN. 
• u přívodů určených výhradně pro spotřebiče třídy ochrany II označené symbolem „dvojitý čtverec“ upozornění, že jsou použitelné jen pro tyto spotřebiče a nesmějí být použity pro spotřebiče třídy ochrany I, vyžadující připojení ochranného vodiče 
SE SAMOSTATNÝMI PRODLUŽOVACÍMI PŘÍVODY MÁ BÝT DODÁVÁNO BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
OBSAHUJÍCÍ TEXT: 
(„NEZASAHUJTE DO ZAPOJENÍ.“)
U prodlužovacích přívodů, které jsou navinuty na cívce (svinovací) má být vyznačena proudová nebo výkonová zatížitelnost při svinutém a rozvinutém stavu. 
Podmínky pro pohyblivé a prodlužovací přívody stanovuje ČSN 34 0350 ed. 2:2009 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení.
 Pro třídu I musí být prodl.přívod třížilový.
Pohyblivý přívod spotřebiče tř. II může být dvoužilový s 
neoddělitelnou zástrčkou.
'
V příštím díle vás seznámíme : 
                                            
Požadavky na prodlužovací přívody podle převzaté mezinárodní normy
IEC 60884-2-7+A1
                                          
 
distrelec

Přehled nových článků

insio
testo
ABB
danfoss
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky