Domů Kontroly a revize elektrických spotřebičů z pohledu nové legislativy.

Kontroly a revize elektrických spotřebičů z pohledu nové legislativy.

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Sobota, 05. listopad 2022

shutterstock 736672528 1 optimizedzmenšitZačátkem platnosti zákona 250/2021 sb.

nastala změna také při  kontrolách a revizích
elektrických spotřebičů.
§ 2

Co říká zákon 250/2021 sb.?

Odstavec a) :vyhrazeným technickým
zařízením tlakové, zdvihací, elektrické nebo
plynové zařízení, které při provozu svým
charakterem nebo akumulovanou energií,
v důsledku nesprávného použití, výskytem
provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného
provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob,

 Jaké jsou tedy vyhrazená elektrická zařízení ve smyslu nařízení vlády 190/2022sb.?

 1. a) elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie
  a elektrické instalacestaveb a technologií,
 2. b)zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Co tedy nepatří podle nařízení vlády 190/2022 sb. mezi vyhrazené technické zařízení?

 1. a)ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí
  400 V včetně, pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti,
 2. b) prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody,
 3. c)zdravotnické elektrické přístroje,
 4. d) elektrické zařízení strojů, které je považováno za výrobek podle jiného právního
 5. předpisu Zákon 378/2002)
 6. e) elektrická zařízení a instalaces charaktery proudu nebo napětí, které nepředstavují
 7. zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou
 8. určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, parnebo prachů.

 

Rozdělení elektrických spotřebičů vzhledem k užívání:

Za elektrické spotřebiče se považují spotřebiče pro domácnost, průmysl a řemeslné činnosti umístěné ve veřejných prostorách a objektech (nemocnice, školy, hotely) a v administrativě.

Jedná se o:

nepřipevněná svítidla,

zařízení informační techniky (počítače, skenery, kopírky, tiskárny apod.),

přístroje spotřební elektrotechniky,

přístroje používané v laboratořích,

prodlužovací a odpojitelné přívody,

elektrické ruční nářadí.

Je tedy patrné,že elektrické spotřebiče již nejsou součástí vyhrazeného technického zařízení.

Co to tedy znamená v praxi?

Změna spočívá v tom,že od 1.7.2022 byla zrušena skupina osvědčení revizních techniků E4 pro revize elektrických spotřebičů.

Samozřejmě stávající osvědčení E4 platí do konce platnosti .

V tomto článku si něco řekneme o nových normách které začaly platit od 1.7.2022 a byly použité v tomto článku:

ČSN 331600 ed.2, a změny Z1,Z2-Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

ČSN EN 50 678,opravy 1-3-Obecný postup pro ověřování účinnosti opatření elektrických spotřebičů po opravě.

ČSN EN 50699 Opakované zkoušky elektrických spotřebičů

Při kontrolách elektrických spotřebičů během používání tedy postupujeme ve smyslu normy ČSN 331600,ed.2,změna1,změna 2.

Dle změny 1 normy ČSN 331600 ed.2 mohou provádět kontrolu spotřebičů pracovníci s §6-elektrotechnik podle NV 194/2022sb.

Jaké zařízení se považuje za spotřebiče ve smyslu norem ?

Za elektrické spotřebiče jsou považována elektrická zařízení určená k užívání aniž by bylo nutné je předem seřizovat.

Připojení spotřebičů je prováděno jednoduchým způsobem k napájení.

Upozornění:

Samozřejmě i když elektrické spotřebiče již nejsou považovaná za vyhrazená technická zařízení,i nadále zůstávají v oboru zařízení se zvýšenou mírou rizika ,na kterých musí být provedena analýza rizik a musí být přezkoumáno jestli je zařízení schopno bezpečného provozu a neohrožuje zdraví a život.

Třídy elektrických spotřebičů jsou podle normy ČSN 331600 ed.2 rozdělena do tříd z hlediska ochrany před nebezpečným dotykem:

Tabulka 1

 

 

 

 

 

 

Jaké jsou lhůty kontrola revizí elektrických spotřebičů podle změny 2
normy ČSN 331600 ed.2?

tab3

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto lhůty uvedené v tabulce jsou doporučené (hraniční) a provozovatelé elektrických zařízení si zvolí svoje lhůty na základě používání spotřebičů a zakotví je v místním provozním předpisu.

 

Jak se provádí prohlídka elektrického spotřebiče ve smyslu normy

ČSN 331600 ed.2?

Článek 6.3.1. normy :

Co se musí prohlédnout v rámci prohlídky spotřebiče?

- kryty ,držadla,ovládací prvky ,kontroluje se stav ,nesmí být poškozeny tak aby byla snížena ochrana pčřed úrazem elektrickým proudem.

- pohyblivé přívody nesmí mít poškozenou izolaci a nesmějí být u koncovek poškozené

-pevně připojený pohyblivý přívod musí být neoddělitelně spojen s vidlicí.

- Větrací otvory nesmí být zaprášené neb ucpané

- je nutno zkontrolovat jestli je čitelný výrobní štítek,

nebo identifikační značení spotřebiče.

Co se provádí při revizi elektrického spotřebiče ve smyslu normy

ČSN 331600 ed.2?

-Měření izolačního odporu elektrického spotřebiče

-Měření proudu protékajícím ochranným vodičem

-Měření odporu ochranného vodiče(u spotřebičů třídy I)

-Měření dotykového proudu(Pokud je spotřebič vybaven s přístupnou vodivou částí )

Řekneme si něco o nové normě ČSN EN 50678,opravy 1-3:

Norma se zabývá obecným postupem ověřování účinnosti ochranných opatření

Elektrických spotřebičů po opravě.

Norma ČSN EN 50 678 vyšla na podzim minulého roku, tzn. ještě před účinností zákona č. 250/2021 Sb., a jeho prováděcích předpisů,

ale už tehdy definovala provádění kontrol účinnosti ochranných opatření.

A definovala je tak, že pro provádění kontrol nemusí být revizní technik E4/A, ale postačí osoba znalá, ale je doplněno, že s patřičnými znalostmi a minimální kvalifikací dle §6-osoba elektrotechnik.

Norma stanovuje obecný postup pro ověření činnosti ochranných opatření .

Při ověřování se prokazuje že elektrické zařízení je schopno bezpečného provozu.

Ověření se týká zařízení nejen v provozu,ale i po provedené opravě.

Měření prováděná na elektrickém zařízení při ověřování musí odpovídat požadavkům normy a na závěr musí vystavit protokol.

shutterstock 1426041959 optimized zmenšeníPoslední norma,které se budeme věnovat,je norma ČSN EN 50699:Opakované zkoušky elektrických spotřebičů.

O opakované zkoušce se vystaví doklad, který obsahuje:

Přesné označení elektrického spotřebiče.

Datum provedení opakované zkoušky.

Výsledek prohlídky, zkoušky.

Použité přístroje.

Vyhodnocení zkoušky chodu.

Jméno, příjmení a podpis pracovníka, který opakovanou zkoušku provedl.

Požadavky na kvalifikaci pro provádění opakované zkoušky elektrických spotřebičů

Podle ČSN EN 50699 Opakované zkoušky musí být provedeny osobou znalou v elektrotechnice nebo osobou poučenou pod dohledem osoby znalé.

Provádění kontrol elektrických spotřebičů

Kontroly nepřipevněných elektrických spotřebičů provádí jejich uživatel před jejich použitím. K tomu, jak tuto činnost provádět, musí být uživatel poučen. K tomuto poučení slouží návod výrobce nebo dodavatele obsažený v jeho průvodní dokumentaci nebo místní provozní bezpečnostní předpis.

Všechny zkoušky musí být provedeny takovým způsobem,aby bylo riziko pro osoby provádějící zkoušky nebo pro jiné osoby sníženo na minimum vhodnými opatřeními.

Jak se bude provádět kontrola svářeček?

Pro kontrolu svářeček platí norma EN 60974-4: Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu je částí souboru IEC 60974: Zařízení pro obloukové svařování.

Platí pro zkoušení zařízení konstruovaných podle IEC 60974-1: Zdroje svařovacího proudu a IEC 60974-6: Zařízení s omezeným provozem.

Norma neplatí pro zkoušení nových zdrojů svařovacího proudu (při výrobní kontrole) a neelektrických zdrojů.

Pokud svařovací zařízení nebylo konstruováno podle výše uvedených norem, například starší svařovací zařízení,potom při kontrole nemusí splňovat všechny požadavky uvedené v ČSN EN 60974-4 ed.2 (viz příloha C normy).

V tom případě je však nutno tyto skutečnosti uvést v protokolu o kontrole a zhodnotit nebezpečí, které z nesplnění požadavků mohou vzniknout.

Kontrolní technik může vlastníkovi takového svařovacího zdroje

navrhnout opatření k nápravě nebo i doporučit vyřazení svářečky z provozu.

Zkoušky bezpečnosti svařovacích zařízení podle ČSN EN 60974-4 ed.2 mohou být nebezpečné a musí je provádět osoba znalá nebo odborník v oboru oprav elektrických zařízení, který je pokud možno také seznámen se svařováním, řezáním a příbuznými procesy.

Pracovníci kteří provádějí kontrolu by měly být považováni za kvalifikované pro jednoduché pravidelné zkoušení a údržbu zařízení za předpokladu, že kryt svařovacího zařízení nemá být otevřen. Za osobu poučenou je považován pracovník, který je obeznámen s postupy zkoušek,

dokáže správně vyhodnotit jejich výsledky a je seznámen s možnými nebezpečími, které mohou vzniknout při samotné zkoušce nebo při nedbalosti s jejím provedením či vyhodnocením.

Zkoušky se musí provádět v odpovídajícím prostředí (teplota okolí 10°C - 40°C) vhodnými měřicími přístroji splňujícími požadavky normy.

Kontrola a zkoušky se provádí vždy po opravě svařovacího zařízení, dále pak při údržbě a při pravidelných kontrolách, přičemž termíny údržby a interval pravidelných kontrol stanovuje provozovatel zařízení.

Při stanovení intervalu pravidelných kontrol je možno vyjít z pokynů výrobce zařízení, z obecných předpisů upravujících lhůty revizí elektrických zařízení, ale především ze stanovení rizik pro provoz konkrétního svařovacího zařízení.

Při zkouškách, případně při stanovení intervalu pravidelných kontrol, je nutno dodržet pokyny výrobce uvedené v návodu k použití.

O provedených zkouškách se musí vyhotovit protokol.

 tab1

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vzor vyplněného protokolu pro svářecí invertory

 

tab2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vzor karty spotřebiče pro provedení opakované zkoušky nebo opakované revize.

Autor : Rostislav Kubíček,revizní technik 2A,2B, lektor Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s.

tento článek a mnoho dalších bude zveřejněn v časopise PRO REVIZE č.3-4/2022, které vyjde koncem listopadu

časopis PRO REVIZE č.1-2/2022 / celé číslo v pdf ke stažení

objednávka předplatného 

 
distrelec

Přehled nových článků

Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky