Domů Kontroly,zkoušky a revize fotovoltaických elektráren a ostrovních systémů z pohledu aktuálních platných norem

Kontroly,zkoušky a revize fotovoltaických elektráren a ostrovních systémů z pohledu aktuálních platných norem

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 2
NejhoršíNejlepší 
Sobota, 19. listopad 2022

shutterstock 408305149 2Autoři: Rostislav Kubíček, RT 2A, 2B, lektor ŽSE, z.s.
           Štefan Chcocholáček RT 1A, 1B  

V tomto článku byly použity tyto normy:

ČSN EN 62446:2010 (364623) Fotovoltaické
systémy spojené s elektrorozvodnou sítí – Minimální
požadavky na systémovou dokumentaci, zkoušky
při uvádění do provozu a kontrolu
 (viz https://www.in-el.cz/referat/103219/dokumentace
-zkousky-a-kontroly-fotovoltaiky-csn-en-62446
).

Požadavky na konstrukci, ale především na soubor 
ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého 
(v samotné normě je to skryto pod mezinárodním
označením těchto norem jako IEC 60364), zejména
pak na ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého
napětí – Část 6: Revize a ČSN 33 2000-7-712:2006 (332000) Elektrické instalace budov
– Část 7-712:Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Solární fotovoltaické (PV) napájecí
systémy (v normě jsou uvedeny pod mezinárodním označením

IEC 60364-6 a IEC 60364-7-712).

Další související normy

Soubor ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí

ČSN 33 2000-6 (332000) Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

ČSN 33 2000-7-712:2006 (332000) Elektrické instalace budov –
Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech
– Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy

Soubor ČSN EN 61557 (356230) Elektrická bezpečnost
v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím
do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení
ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany
ČSN EN 61730-1 (364650) Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických
(PV) modulů – Část 1: Požadavky na konstrukci

Další normy týkající se fotovoltaiky (publikované vesměs převzetím originálu)

ČSN EN 60891 ed. 2 (364601) Fotovoltaické součástky – Postupy pro korekce teploty a ozařování na změřených voltampérových charakteristikách

Soubor ČSN EN 60904 (364604) Fotovoltaické součástky

ČSN EN 61215 ed. 2 (364631) Fotovoltaické (PV) moduly z krystalického křemíku pro pozemní použití - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu

ČSN EN 61646 ed. 2 (364633) Tenkovrstvé fotovoltaické (PV) moduly pro pozemní použití – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu

ČSN EN 50380 (364635) Katalogové údaje a informace na štítku fotovoltaických modulů

ČSN EN 61730-2 (364650) Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů – Část 2: Požadavky na zkoušení

Každé elektrické zařízení by mělo podléhat kontrolám a revizím.

To platí i o fotovoltaických elektrárnách,které,jelikož padají do sféry VTZ,i ostrovních systémů,výroben elektrické energie,které by měly být také pravidelně

kontrolovány a revidovány.

Prohlídka a revize FVE krok za krokem:

Samozřejmě když se provádí revize,zejména výchozí před uvedením zařízení do provozu,hlavní důraz by se měl klást na elektroměrový rozváděč,zda odpovídá aktuálním odběrným podmínkám dodavatelů elektrické energie (ČEZ,EGD,PRE).

Také je k provedení výchozí,ale i periodické revize zapotřebí technická a výkresová dokumentace provedení zařízení (projektová dokumentace ).

Co musí být v projektové dokumentaci dle normy ČSN EN 62446:

V normě je stanoveno, že jako minimum musí být poskytnuto jednopólové instalační schéma. Toto schéma musí být doplněno komentářem s informacemi o jednotlivých položkách. (Pro rozsáhlé systémy, jejichž plocha na schématu může být omezena, může být tato informace předložena ve formě tabulky).

Instalační schéma začíná  PV generátorem, následuje stejnosměrná kabeláž s eventuálně zabudovanými nadproudovými ochranami a závěrnými diodami, uzemněním přepěťových ochran, popř. ochrannou před bleskem až k přívodu do střídavé sítě.

Účelem revize je posouzení shody s projektovou dokumentací,

a z hlediska bezpečnosti a úrazu elektrickým proudem.

Než začneme s prováděním vlastní revize FVE ,je nutné provést kontrolu stejnosměrné části dle normy ČSN 332000-6 ed.2,a ČSN 332000-7-712 .

Během prohlídky stejnosměrné části si ověříme jestli použité díly odpovídají projektové dokumentaci  

Také během prohlídky nesmíme zapomínat na ochranu proti přepětí.

Co se musí ověřit během prohlídky:

Zda použité proudové chrániče jsou typu „B“

Ověřit dodržení co nejmenších ploch všech instalačních smyček,aby se minimalizovalo napětí indukované bleskem

(ČSN 332000-7-712, čl.712.444.4,IEC 60364-7-712)

Prohlídka střídavé sítě:

-Prostředky pro odpojení střídače musí být zajištěny na střídavé straně

 

skeny FVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlídka střídavé sítě
Prohlídka PV systému musí zahrnovat alespoň ověření, že:
- prostředky pro odpojení střídače byly zajištěny na střídavé straně,
- veškeré přístroje pro odpojení a spínání jsou zapojeny tak, že PV instalace je připojena jako strana „zátěže“ a distribuční rozvod jako strana „zdroje“ [čl. 712.536.2.2.1 IEC 60364-7-712 (ČSN 33 2000-7-712)],
- provozní parametry střídače byly nastaveny v souladu s místními předpisy

(nebo podle údajů výrobce).

Prohlídka označování a identifikace
Při prohlídce PV systému se musí alespoň ověřit, že:
- všechny obvody, ochranné přístroje, spínače a svorky jsou náležitě označeny,
- na všech rozvodnicích (rozvodnicích PV zdrojů a PV polí) jsou výstražná označení poukazující na to, že živé části uvnitř rozvodnic jsou napájeny z PV polí a mohou být živé i po odpojení od PV střídače a distribučního rozvodu,
- hlavní AC odpínač je zřetelně označen,
- v místě propojení jsou umístěny výstražné značky varující před napájením ze dvou stran (POZOR – ZPĚTNÝ PROUD),
- na stavbě je viditelně vystaveno jednopólové zapojovací schéma,
- na stavbě jsou viditelně vystavena nastavení ochrany střídače a podrobnosti

   o instalaci,
- na stavbě je viditelně vystaven vypínací postup,
- veškeré značky a označení jsou náležitě připevněny a jsou trvanlivé. 

JAK SE PROVÁDĚJÍ ZKOUŠKY V RÁMCI REVIZE FVE:

Postup zkoušek v návaznosti na normu ČSN EN 62446:
Pokud je to relevantní, musí být provedeny následující zkoušky, a to v následujícím pořadí:

    1.Zkoušky všech střídavých obvodů podle požadavků IEC 60364-6

(ČSN 33 2000-6).

Jakmile se zkoušky střídavých obvodů dokončí, provedou se následující zkoušky stejnosměrných obvodů tvořících PV pole (v závorkách jsou uvedena čísla článků ČSN EN 62446 – viz https://www.in-el.cz/referat/103219/dokumentace-zkousky-a-kontroly-fotovoltaiky-csn-en-62446).

 1. Prohlídka stejnosměrného systému.
 2. Spojitost ochranných vodičů a/nebo vodičů ekvipotenciálního pospojování, pokud jsou instalovány (viz čl. 5.4.2).
 3. Ověření polarity (viz čl. 5.4.3).
 4. Zkouška napětí naprázdno (viz čl. 5.4.4).
 5. Zkouška zkratového proudu (viz čl. 5.4.5).
 6. Funkční zkouška (viz čl. 5.4.6).
 7. Izolační odpor stejnosměrných obvodů (viz čl. 5.4.7).
 8. Zkouška všech střídavých obvodů podle ČSN 33 2000-6 ed.2
  Veškerá měření na střídavých obvodech PV zařízení spadají pod normu

ČSN 33 2000-6 ed.2:

. Postupuje se v těchto krocích:
- prohlídka AC strany,
- měření nízko odporového spojení ochranných vodičů a vodičů

ochranného pospojování,
- měření izolačního odporu,
- prokázání podmínek automatického odpojení,
- funkční zkoušky (proudových chráničů a ochranných a bezpečnostních zařízení).

 Měření spojitosti ochranných vodičů a/nebo vodičů ekvipotenciálního pospojování, pokud jsou instalovány:
Toto měření se požaduje, aby se prokázala bezpečná a spolehlivá funkce ochranných vodičů a vodičů pospojování. Například stojany pro montáž PV zařízení mají být spojeny s pospojováním budovy.

 1. Pro tento případ nejsou v ČSN 33 2000-6 ed.2 uvedeny žádné mezní hodnoty. Aby se v tomto případě měl zkušební technik o co opřít, jsou níže uvedeny přibližné hodnoty odporů Cu vodičů délky 1 m podle jejich průřezů:

  K tabulce:

  Protože se při zkouškách střídavých obvodů vyžaduje nízký odpor ochranných vodičů měřit proudem minimálně 200 mA, doporučuje se i pro tento případ měřit takovým proudem.

Průřez Cu vodiče S v mm2

Přibližný odpor Cu vodiče při 30 °C
mΩ/m

1,5

12,6

2,5

7,6

4

4,74

6

3,15

10

1,88

16

1,19

25

0,75

35

0,55

50

0,40

 

 

 1. Mezi důležitý krok patří ověření polarity jednotlivých řetězců
  Polarita všech stejnosměrných kabelů musí být ověřena použitím vhodných zkušebních přístrojů (např. multimetrů).

Účelné je provést zároveň zkušební krok podle bodu 5 – zkoušku napětí naprázdno.

Je třeba upozornit na to, že PV pole je již při nepatrném osvětlení pod napětím. Proto je třeba při měření dodržet požadovaná bezpečnostní opatření.

Kvůli vysokému napětí, které v PV poli obvykle vzniká, je třeba uvažovat i se zvýšeným nebezpečím úrazů následkem elektrického oblouku a průchodu proudu lidským tělem.

Ten není žádným jištěním nijak omezen, a to ani pokud jde o dobu působení proudu, ani pokud jde o intenzitu proudu.

 1. Zkouška napětí naprázdno u PV řetězců
  Použitím vhodných zkušebních přístrojů by mělo být na každém PV řetězci změřeno napětí naprázdno a mělo by být porovnáno s projektovanými hodnotami. Příliš malé napětí naprázdno ukazuje na chybějící, obrácené nebo defektní póly modulů. Příliš vysoké napětí naprázdno znamená, že v řetězci je příliš mnoho modulů. Tento postup měření poskytuje také jednoduchou možnost kontroly kabeláže.

Zkouška by měla být provedena předtím, než se zapnou kterékoliv spínače a než se nainstalují nadproudové ochranné přístroje řetězců (kde jsou zařazeny).

 1. Měření zkratového proudu na PV řetězcích
  Zkoušení zkratového proudu každého řetězce diagnostikuje rovněž chyby v zapojení. Přitom velikost zkratového proudu závisí na intenzitě ozáření. Proto je účelné pro toto měření nasadit speciální měřicí přístroj, který obsahuje toto měření.

Ten také může pomocí odpovídajícího přepínacího zařízení vytvořit zkrat a pomocí klešťového nebo zabudovaného ampérmetru měřit zkratový proud.

Protože podobně je PV pole sestaveno z mnoha identických řetězců, je možno porovnávat zkratové proudy (přitom je třeba dbát na stabilní hodnotu ozáření). Jestliže byla předchozí měření úspěšná, může se přejít k funkčním zkouškám. Předtím je však vhodné provést měření izolačního odporu podle bodu 8, protože k tomu je možno použít obvykle adaptér pro měření zkratového proudu.

dokončení příště

 

Komentáře a dotazy 

 
#1 Ing. Alexej Salzman 2023-02-17 13:38 Dobrý den, poptávka
Kde se umísťují proudové transformátory proudu pro mření FVE.? Ve schématech se kreslí tak, je že je tam namontovaný elektroměr bez transformátorů hned za střídačem, ale ve skutečných instalacích jsou hned za elektroměrem odběrného místa. Jak je to zapojení správné?
Přeji pěkný den Salzman
Citovat
 
distrelec

Přehled nových článků

Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky