Domů Ověřování technické bezpečnosti u vyhrazených technických zařízení - 1. část

Ověřování technické bezpečnosti u vyhrazených technických zařízení - 1. část

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Čtvrtek, 20. leden 2011

vozobule_1_titlTechnická inspekce České republiky jako organizace státního odborného dozoru má podle § 6a zákona 174/1968 Sb. a) podávat odborná a závazná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení. K tomuto účelu byla jako rozpracování a upřesnění problému určena vyhláška číslo 20/1979 Sb., která k 1. červnu 2010 byla nahrazena vyhláškou číslo 73/2010 Sb. Nová vyhláška pouze upravuje požadavky na posuzování a předávání nově vybudovaných instalací (případně rekonstruovaných) a zavádí do legislativy zvyklosti, které byly v elektrikářské praxi běžně používány podle pracovních předpisů původního vydavatele, kterým byl ČÚBP. Vyhláška 73/2010 Sb. v žádném případě nejde nad rámec původní vyhlášky, jen upřesňuje požadavky a odstraňuje duplicity s ostatními legislativními předpisy, hlavně v oblasti provozu.

Co nám tedy nového vyhláška 73/2010 Sb. přináší.

Zařazení zařízení do tříd a skupin: zařízení třídy I. a zařízení třídy II.

Vyhláška dále pracuje pouze s třídou I. a ve třídě II. pouze předepisuje provádění výchozích revizí.
(3. U zařízení musí být před jeho uvedením do provozu osvědčena jeho bezpečnost v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v souladu s technickou dokumentací; osvědčení provádí revizní technik s platným osvědčením příslušného druhu a rozsahu podle jiného právního předpisu.)
U zařízení ve třídě I. ještě navíc vyžaduje souhlas s uvedením zařízení do provozu od organizace státního odborného dozoru.
(4. Zahájení montáže zařízení třídy 1. oznamuje osoba uvedená v bodu 1 bez zbytečného odkladu organizaci státního odborného dozoru. 5. Zařízení třídy I. lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru.)

Celý tento požadavek byl již obsažen v původní vyhlášce 20/79 Sb.

Stanovuje, co má obsahovat zpráva o revizi
(6. Zpráva o revizi obsahuje zejména
a) určení druhu revize, identifikaci a rozsah zařízení,
b) data zahájení, ukončení, vypracování a předání revizní zprávy,
c) jméno, popřípadě jména a příjmení, podpis a evidenční číslo revizního technika,
d) soupis provedených úkonů, použitých přístrojů a zjištěných závad nebo neshod.
e) další údaje z hlediska stavu bezpečnosti zařízení,
f) závěrečné zhodnocení bezpečnosti zařízení.)

Celý tento bod je obsažen v nám dobře známých normách ČSN 33 1500 nebo ČSN 33 2000-6. Můžeme jmenovat další jako ČSN 34 1390 atd., ale to není účelem tohoto článku.

Povinnost vlastnit při podnikatelské činnosti oprávnění a stanovení rozsahů

1. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provádět montáž, opravy, revize a zkoušky zařízení na základě oprávnění vydaného organizací státního odborného dozoru.

2. Žádost k vydání oprávnění podle bodu 1, kromě náležitostí podle § 37 odst. 2 správního řádu, obsahuje:
a) druh a rozsah požadovaného oprávnění podle následujícího členění:

vozobule_1_1

V této části vidíme, že nová vyhláška opět přebírá ze staré povinnost být vlastníkem oprávnění k provozování živnosti „Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení". Tuto skutečnost nastavil i zákon číslo 222/2009 Sb. v §5 pro přeshraniční poskytování služeb.

Rozsahy dále uvedené jsou již mnoho let běžně používané a do současné doby nebyly legislativně nastaveny.

V další části se trochu vrátím k ukončenému pětiletému cyklu přezkušování revizních techniků.

Kvalifikace revizního technika ve smyslu § 9 vyhlášky číslo 50/1978 Sb. je prověřována organizací státního odborného dozoru podle § 6a odstavec (1) písmeno d zákona číslo 174/1968 Sb. V době vzniku vyhlášky číslo 50/1978 Sb., která nahradila do té doby platnou vyhlášku 95/1961 Sb. bylo prověření prováděno na dobu neurčitou a případná| obnova osvědčení probíhala jednorázovou vyhláškou. Tak bylo naposledy provedeno přezkoušení v roce 1982 vyhláškou číslo 98/1982 Sb. s tím, že osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení vydané před 1. lednem 1979 ukončila platnost do 30. 6. 1983. Další povinnost provedení přezkoušení bylo vydáno zákonem číslo 124/2000 Sb. čl. IV - Přechodná opatřeni. Článek 2, který platnost osvědčení vydaných orgány a organizacemi státního odborného dozoru a orgány státní báňské správy fyzickým osobám před nabytím účinnosti tohoto zákona ukončil uplynutím pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Účinnost zákona byla od 1. července 2000, to znamená, že všechna osvědčení vydaná do tohoto termínu skončila svou platnost k 30. červnu 2005.

Tento zákon současně doplnil do zákona číslo 174/1968 Sb. § 6c (4) ve znění - Osvědčeni k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydané organizací státního odborného dozoru má platnost pět let ode dne vydaní.

Na základě tohoto článku bylo zahájeno přezkušování revizních techniků Institutem technické inspekce Praha, který jako organizace státního odborného dozoru byl k této činnosti podle zákona určen, mimo jiných činností. Průběh přezkušování se samozřejmě vyvíjel a postupně se dostával do podoby, která s určitými obměnami a samozřejmě s trvalou aktualizací otázek funguje dodnes.

 
distrelec

Přehled nových článků

insio
testo
ABB
danfoss
brady Test

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky