Domů Do pozornosti revíznym technikom a projektantom elektrických zariadení

Do pozornosti revíznym technikom a projektantom elektrických zariadení

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 2
NejhoršíNejlepší 
Čtvrtek, 18. říjen 2012

121018

V decembri 2011 boli v SR vydané zmeny noriem STN 33 1600/Z1 a STN 33 1610/Z1 a v roku 2012 boli vydané nové normy, ktoré nahra­dili predošlé normy s rovnakým označením – jedná sa o normy STN EN 62305-1 a STN 62305-3.

Vzhľadom k tomu, že uvedené normy priamo súvisia s prácou re­víznych technikov a projektantov elektrických zariadení, dovoľujem si ich upozorniť na uvedené zmeny.
 

Zmeny noriem STN 33 1600/Z1: 2011 a STN 33 1610/Z1:2011

Revízie elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov, pod­ľa informatívnej prílohy A normy STN 33 1600:1996 mohol vykonávať poverený samostatný elektrotechnik alebo poučený pracovník, ak pracoval pod dohľadom minimálne samostatného elektrotechnika a kontrolu náradia mohol vykonávať poverený poučený pracovník.

Podľa informatívnej prílohy D normy STN 33 1610:2002, revízie a kontroly elektrických spotrebičov mohli vykonávať pracovníci s od­povedajúcou odbornou spôsobilosťou v rozsahu stanovenom pre vykonávanie revízií a kontrol elektrického ručného náradia podľa STN 33 1600:1996.

Zmenami STN 33 1600/Z1 :2011 a STN 33 1610/Z1 :2011, boli uvede­né prílohy (A a D) dňom 1. januára 2012 zrušené.
 podľa uvedených zmien, elektrické ručné náradie a elektrické spotrebiče je potrebné posudzovať podľa vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

Nové normy pre LPS systémy (ochrana pred bleskom)

Z radu STN EN 62305, v roku 2012 vyšli dve „nové“ normy, ktoré nahra­dzujú „staré“ normy s rovnakým označením:

STN EN 62305-1 (34 1390) Ochrana pred bleskom – Časť 1: Všeobecné princípy.

STN EN 62305-3 (34 1390) Ochrana pred bleskom – Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života.

Pôvodná norma STN 62305-1 bola vydaná v septembri 2007 a an­glická verzia novej normy v decembri 2011. Nová norma nahrádza obe normy (slovenskú zo septembra 2007 i anglickú z decembra 2011). Norma STN EN 62305-1, zo septembra 2007, sa môže súbežne s novou normou z apríla 2012 používať do 13. 1. 2014.

Pôvodná norma STN EN 62305-3 bola vydaná v máji 2007 a mala názov Ochrana pred bleskom – Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života. Nová norma s rovnakým označením má názov Ochrana pred bleskom – Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života. Norma STN EN 62305-3 z mája 2007 sa môže súbežne s novou nor­mou STN EN 62305-3 z júna 2012 používať do 2. 1. 2014.

 

Niektoré zmeny v STN EN 62305-1:2012 oproti norme STN EN 62305-1:2007

 a) Zmeny v terminológii

 • Impulzný prúd bol nahradený termínom nárazový prúd (tento ter­mín nie je definovaný – definovaný je krátky úder ako zložka blesku a má charakter nárazového prúdu),

 • Ochranné opatrenia SPM proti LEMP – je nový termín – opatrenia vo vnútorných systémoch na ochranu proti LEMP,

 • Izolačné rozhranie – je nový termín – zariadenie, ktoré je schopné znížiť privedené rázy vo vedeniach vstupujúcich do LPZ (LPZ je zóna ochrany pred bleskom – zóna v ktorej je definované elektro­magnetické prostredie blesku)

 b) Problematika škôd

 • Nová norma ochranu inžinierskych sieti pripojených k stavbe neza­hŕňa (účinky blesku na inžiniersku sieť, zdroje a typy ich poškodenia a kritéria na ich ochranu). Nová norma obsahuje problematiku zása­hov blesku do vedenia pripojeného k chránenému objektu (ku stavbe) a zásahov blesku v blízkosti takéhoto vedenia a škodami, ktoré takýmito zásahmi blesku na stavbe vzniknú. Nová norma odkazuje na normu IEC 62305-5, ktorá v SR nebola vydaná.

 c) Zníženie rizika úrazu živých bytostí

 • Nová norma uvádza následovné opatrenia na zníženie rizika úrazu živých bytostí:

 – izolácia neživých častí,

 – vyrovnanie potenciálu pomocou mrežovej uzemňovacej sústavy,

 – zábrany a výstražné nápisy,

 – ekvipotenciálne pospájanie (EB) proti blesku

 V novej norme STN EN 62305-1:2012 sú podrobnejšie popísané opatrenia na zníženie hmotných škôd (zachytávacia sústava, sústa­va zvodov, uzemňovacia sústava, ekvipotenciálne pospájanie (EB) proti blesku, elektrická izolácia – dostatočná vzdialenosť proti von­kajšej časti LPS.

 d) Zníženie rizika poruchy elektrických a elektronických systémov

 • Na zníženie rizika poruchy elektrických a elektronických systémov, nová norma definuje tieto ochranné opatrenia (samostatne alebo kombinovane):

 – opatrenia na uzemnenie a pospájanie,

 – magnetické tienenie,

 – trasy vedenia,

 – izolačné rozhrania,

 – koordinovaná prepäťová ochrana (SPD)

 e) Časové funkcie bleskového prúdu a hodnoty predpokladaných rá­zových nadprúdov

 • Na účely analýzy, v starej norme boli dva parametre (prvý krátky úder a následujúci krátky úder). Nová norma uvádza tri parametre (prvý kladný impulz 10/350 μs, prvý záporný impulz 1/200 μs, ná­sledujúci záporný impulz 0,25/100 μs,

 • Hodnoty predpokladaných rázových nadprúdov (následkom zása­hu blesku) v nn a telekomunikačných sústavách v novej norme sú rozčlenené do troch skupín LPL I, LPL II, LPL II a IV – v starej norme boli dve skupiny LPL I a II a LPL III a IV.


 

Niektoré zmeny v STN EN 62305-3:2012 oproti normeSTN EN 62305-3:2007

 Celková ochrana pred bleskom je z praktického hľadiska rozdelená do dvoch skupín:

 a) Ochranné opatrenia na zníženie hmotných škôd a ohrozenie živo­ta – je uvedené v STN EN 62305-3,

 b) Ochranné opatrenia na zníženie porúch elektrických a elektronic­kých systémov – je uvedené v STN EN 62305-4

 Niektoré zmeny a odlišnosti oproti „starej“ norme STN 62305-3:

  – pribudla oceľ s elektricky nanesenou meďou pre jednotlivé častí LPS systémov (meďou pokryté vodiče – tuhý drôt alebo tuhý pásik s prierezom 50 mm2 ,

 – prierezy tuhých pozinkovaných drôtov, medených drôtov a drôtov z pozinkovanej ocele boli zmenené z 200 mm2 (Ø 16 mm) na 176 mm2 (Ø 15 mm),

 – na vyrovnanie potenciálov, na účely pospájania, sa môžu použiť oddeľovacie iskriská na kovové prvky a SPD pre vnútorné systémy; tam, kde nie je dovolené priame pripojenie vodičmi pospájania, vyrovnanie potenciálov sa môže urobiť použitím oddeľovacích is­krísk (označenie ISG) – špecifické požiadavky pre priestory s nebez­pečenstvom výbuchu sú uvedené v normatívnej prílohe D „novej“ normy,

 – oddeľovaciu vzdialenosť LPS (vzdialenosť medzi bodom pripojenia k ekvipotenciálnemu pospájaniu alebo k uzemňovacej sústave a bodom priblíženia pozdĺž zvodov LPS) je možné určiť dvoma spôsobmi: zjednodušená metóda a podrobná metóda (vhodná pre veľmi rozľahlé stavby),

 – ochrana pred úrazom živých bytostí sa zabezpečuje (znižuje sa úroveň možnosti úrazu):

 • do vzdialenosti 3 m od zvodu nebudú žiadne osoby,

 • použitá je sústava aspoň 10 zvodov,

 • rezistivita povrchovej vrstvy pôdy v okruhu do 3 m od zvodu je menšia ako 100 kΩm (v „starej norme bol údaj 5 kΩm).

 Ak nie je možné splniť uvedené podmienky (podmienky na zníže­nie nebezpečenstva od dotykových a krokových napätí), musia sa vykonať dodatočné opatrenia podľa normy.

 Izolačný materiál, napríklad asfalt hrúbky 5 cm alebo štrk hrúbky 15 cm znižuje nebezpečenstvo úrazu na prípustnú hodnotu.

 • V prílohe D (obsahuje požiadavky pre stavby s rizikom nebezpe­čenstva výbuchu) je uvedené o aké stavby sa jedná: sú to objekty obsahujúce tuhé výbušné materiály alebo nebezpečné zóny; v tej­to prílohe sú tiež uvedené ustanovenia, ktoré sa týkajú potlačenia rázovej vlny a ekvipotenciálneho pospájania; táto príloha D obsa­huje rozšírené (oproti „starej“ norme) požiadavky na revízie a údržbu LPS,

    • informatívna príloha E obsahuje novú časť, ktorá sa týka stavieb s previsnutou časťou a sú určené na zníženie ohrozenia osôb stoja­cích pod previsnutou časťou na ktorej vodorovnej spodnej časti previsnutej steny je umiestnený zvod.

 

 Odporúčaná literatúra

 • STN EN 62305-1: 2007 Ochrana pred bleskom

 Časť 1: Všeobecné princípy

 • STN EN 62305-1: 2012 Ochrana pred bleskom

 Časť 1: Všeobecné princípy

 • STN EN 62305-3: 2007 Ochrana pred bleskom

 Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života

 • STN EN 62305-3: 2012 Ochrana pred bleskom

 Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života

 • Kopecký, V.: LPS systémy – niektoré zmeny v STN EN 62305, 

Zborník prednášok – XIV. CSE, MARKAB, 2012,

ISBN 978-80-89072-60-6 

 

 

 

Viliam Kopecký

MARKAB spol. s r.o., Žilina

www.markab.sk

 

 

 
distrelec

Přehled nových článků

Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky