Domů Základní povinnosti provozovatele elektrických zařízení NN ve vztahu k provádění revizí (4.část)-dokočení)

Základní povinnosti provozovatele elektrických zařízení NN ve vztahu k provádění revizí (4.část)-dokočení)

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Čtvrtek, 07. říjen 2021
prodlužovací šnůryOchrana prodlužovacích šňůr  před úrazem elektrickým proudem 
Prodlužovací přívody musí být navrženy a provedeny tak, aby po zapojení a namontování jako pro obvyklé používání nebyly živé části přístupné ani po odstranění částí, které mohou být odejmut bez použití nástroje. 
 Konstrukce prodlužovacích přívodů 
Zásuvky, které se mají používat v prodlužovacích přívodech, musí mít clonky. 
Vidlice a zásuvky musí odpovídat ČS IEC 60884-1
Vidlice s pojistkami musí odpovídat IEC 60884-2-1 (norma v ČR nezavedena). 
Ohebné kabely musí odpovídat IEC 60227(soubor) nebo TEC 60245(soubor). 
 
Poznámka: Uvedené soubory norem v ČR nezavedeny. Používá se HO 21 (soubor) - zaveden v souboru ČSN 34 7410 a HO 22 (soubor) - zaveden v souboru ČSN 34 7470. V současnosti normy souborů ČSN většinou již jako ČSN EN 50525 (soubor). 
 
Ohebný kabel musí mít stejný počet vodičů, jako je počet pólů v zásuvce (zásuvkách). 
Ochranné kontakty, pokud jsou použity, jsou považovány za jeden pól. 
 
Pokud je v zásuvce použit ochranný kontakt, musí být připojen k příslušnému ochrannému kontaktu vidlice. Typ, délka ohebného kabelu a jmenovitý průřez vodičů prodlužovacích přívod LI musí odpovídat tabulce 2. Délka kabelu se měří mezi dosedacími plochami vidlice (plocha, ze které vystupuj í kolíky) a zásuvky (plocha, ve které jsou otvory pro kolíky vidlice). V případě vícenásobných zásuvek se měření provádí u zásuvky, která je nejblíže vidlici. 
                                       
Jmenovitý proud vidlice nesmí být nižší než jmenovitý proud zásuvky. V prodlužovacím přívodu chráněném proti přetížení (např. s vidlicí s pojistkami nebo nadproudovou ochranou) nesmí být jmenovitý proud vidlice nižší než jmenovitý proud nad proudové ochrany. 
 
U prodlužovacího přívodu s vícenásobnou pohyblivou zásuvkou, který nemá nadproudovou ochranu, musí být jmenovitý proud vidlice nejméně aritmetickým součtem nejvyšších jmenovitých proudů všech vidlic, které mohou být zasunuty do prodlužovacího přívodu, nebo musí být stejný jako jmenovitý proud příslušné zásuvky pevné instalace, k níž má být vidlice zapojena, podle toho, která hodnota je nižší. 
Jmenovité napětí vidlice a zásuvky musí být stejné. Jmenovité napětí kabelu nesmí být menší než jmenovité napětí vidlice a zásuvky. 
 
Stupeň ochrany prodlužovacího přívodu je stejný jako nejnižší stupeň ochrany vidlice a pohyblivé zásuvky. 
 
Poznámka: Požadavky na EMC: Provoz prodlužovacích přívodů v rozsahu platnosti předmětné normy není při obvyklém používání ovlivňován elektromagnetickým rušením. Prodlužovací přívody jsou určeny pro trvalé používání; při obvyklém používání nevytvářejí elektromagnetické rušení. 
 
Značení prodlužovacích přívodů 
Podrobnosti týkající se značení prodlužovacích přívodů, vidlic a pohyblivých zásuvek stanovuje základní ČSN IEC 60884-1 v kapitole 8. ČSN IEC 60884-2-7+A1 řeší pouze úpravu čl. 8.1 a jeho doplnění O text upřesňující značení prodlužovacích přívodů. 
 
U prodlužovacích přívodů musí být označení jména výrobce nebo odpovědného prodejce, obchodní značky nebo identifikační značky použita pouze tehdy, je-Ii výrobce prodlužovacího přívodu jiný než výrobce zásuvky. 
 
Poznámka: Označení jména, obchodní značky nebo identifikační značky výrobce nebo odpovědného prodejce může být uvedeno např. na návlečce nebo štítku, které jsou umístěny kolem šňůry. 
 
U prodlužovacího přívodu musí být typové označení, což může být katalogové číslo, umístěno na nejmenší zabalené jednotce. 
 
Obrázek 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V případě použití vícenásobných pohyblivých zásuvek nebo v případě použití nad proudové ochrany označit výkon ve wattech. Značení pro výkon musí být doplněno slovem MAX. Toto značení musí být trvanlivé a snadno čitelné normálním nebo korigovaným zrakem bez přídavného zvětšení. Výkon se vypočítá za použití jmenovitého napájecího napětí ve voltech a účiníku cos φ=1. Označení maximálního přípustného výkonu nesmí být zakryto žádnou zasunutou vidlicí. 
  
 Obrázek 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: Tato značení mohou být uvedena jako v následujících příkladech: 
MAX 2 000W nebo 2 000W MAX. 
 
obr. Technické údaje prodlužovacího přívoduTechnické údaje prodlužovacího přívodu na štítku kabelového navijáku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkoušení prodlužovacích přívodů 
Zkoušky (podrobněji kapitola 5 normy) musí být prováděny, aby se prokázalo splnění požadavků uvedených v ČSN TEC 60884-2-7+A1. 
 
Zkoušky se provádějí jako: 
typové zkoušky, které se musí provádět na typických vzorcích každé sestavy (vzorky se podrobí všem příslušným zkouškám); 
výrobní kusové zkoušky, které se musí provádět na každé sestavě vyrobené podle ČSN IEC 60884-2-7+A1 (požadované výrobní kusové zkoušky jsou specifikovány
v normativní Příloze A). 
Poznámka: Na součásti (vidlice, zásuvky a ohebné kabely) nemusí být aplikovány žádné doplňující požadavky a jejich přísluš zkoušky není nutné opakovat.
 
 tabulka prodlužovačky 2
 
                                                              
 
 
 
 
Příklady rozdílů konstrukčního provedení prodlužovacích přívodů 
                                         
                                     
Hlavní rozdíly v požadavcích norem ČSN IEC 60884-2-7+A1 a ČSN 340350 ed. 2 na konstrukční provedení prodlužovacích přívodů 
Z hlediska rozsahu platnosti uvedených norem lze konstatovat širší rozsah uplatnění ČSN 34 0350 ed. 2 z roku 2009, která stanovuje bezpečnostní požadavky jak pro pohyblivé přívody elektrických předmětů, tak i pro prodlužovací přívody nízkého napětí. Také stanovuje požadavky na kabelová a šňůrová vedení určená pro zřizování dočasných vedení. Předmětem nově vydané ČSN IEC 60884-2-7+A1 jsou zejména zvláštní požadavky platící pro prodlužovací přívody rozebíratelné a nerozebíratelné, s ochranným kontaktem nebo bez něho, se jmenovitým napětím vyšším než 50V avšak maximálně 440V, a se jmenovitým proudem maximálně 16A, které jsou určeny pro domovní a podobné použití jak vnitřní tak i venkovní. Norma zároveň upřesňuje rozsah typových a výrobních kusových zkoušek prodlužovacích přívodů. 
 
Z hlediska konstrukční provedení se jedná zejména o rozdíly v maximálních délkách prodlužovacích přívodů ve vztahu k minimálnímu průřezu vodičů použitých kabelů a v návaznosti na jmenovitý proud prodlužovacího přívodu. Příklady jsou uvedeny v tabulce 3. 
 
Podle ČSN IEC 60884-2-7+Al musí mít zásuvky, které se mají používat v prodlužovacích přívodech clonky. ČSN 340350 ed. 2 toto bezpečnostní opatření neřeší a tudíž ani nestanovuje jejich použití jako nutnost.                                      
                                         
 
Požadavky na označování prodlužovacích přívodů (názvem, obchodní značkou nebo identifikační značkou výrobce, typovým označením) a použitých pohyblivých zásuvek (jak jednonásobných i vícenásobných - viz ČSN 34 0350 ed. 2 čl. 4.1.1 a 4.3) není též zcela shodné, příp. není normou uvažováno. 
 
Citované a související normativní dokumenty 
ČSN ISO 3864 (01 8011) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky (soubor norem) 
ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky 
ČSN 330010 ed. 2 Elektrická zařízení - Rozděleni a pojmy 
ČSN EN 60038 (33 0120) Jmenovitá napětí CENELEC 
ČSN EN 60059 (33 0125) Normalizované hodnoty proudů IEC 
ČSN 330165 ed. 2 Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení 
ČSN 33 0166 ed. 2 Označování žil kabelů a ohebných šňůr 
ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) 
ČSN 33 0360 ed. 2 Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech 
ČSN EN 61140 ed. 2 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení 
ČSN 33 1310 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace 
ČSN 33 1500: Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení 
ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání 
ČSN 34 0350 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení 
ČSN EN 50110-1 ed. 3 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky 
ČSN 347410 (soubor) Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750V 
ČSN 34 74 70 (soubor) Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750V včetně 
ČSN EN 50525 (soubor) (34 7410) Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí 450/750V (Uo/U) včetně 
ČSN IEC 60884-1 (354515) Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 1: Všeobecné požadavky 
ČSN IEC 60884-2-7+Al (354515) Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 2-7: 
                                       
Zvláštní požadavky na prodlužovací přívody 
ČSN 35 4516 Domovní zásuvky - Dvojpólové zásuvky a vidlice AC 2,5A 250V a AC 16A 250V 
ČSN EN 61242 (35 4530) Elektrická příslušenství - Navijáky prodlužovacích přívodů pro domovní a podobné použití 


Autor: Lektor Živnostenského společenstva elektrotechniků,p.Rostislav Kubíček, RT E2A, E2B
Celá jeho přednáška bude přednesena 

na XVII.celostátním setkání elektrotechniků ve dnech 19.-20.10 v Praze 

Pozvánka na XVII celostátní setkání elektrotechniků ELTECH 2021

Přihlásit se na XVII.celostátní setkání elektrotechniků se můžete zde 

informace a přihlášky 
https://www.elektrotechnici.cz/aktuality/55-xvii-celostatni-setkani-elektrotechniku-projektantu-reviznich-techniku-a-energetiku-cr-eltech
 
 
distrelec

Přehled nových článků

insio
testo
ABB
danfoss
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky