Domů


Proč byste neměli na konferenci BEZPEČNOST 2022 chybět Tisk Email
Zveřejněno: Pondělí, 29. srpen 2022

shutterstock 694335736 1 upravenáJak se dopracovat odborné způsobilosti v elektrotechnice

   V polovině roku jsme se rozloučili s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ze dne 19. května 1978. Vyhláška vznikala pochopitelně ještě před uvedeným datem a obsah vycházel z techniky a legislativy té doby. Technicky vzato v této době byly polovodiče na startovní čáře, spojovací technika využívala spojení vodiči a silová elektrotechnika pro spínání využívala relátka a stykače a bylo by možno pokračovat v oblasti ochrany před úrazem elektrickým proudem, ochranou před přepětím a mnohým dalším.

   Že vyhláška vycházela z dobře zvolených a propracovaných základů ji přeneslo přes více než čtyřicet let působnosti. Současně bylo nutno pomýšlet na změnu předpisu s ohledem na pokrok v technice, společenské změny a vazby na členství v mezinárodních organizacích. Ona očekávaná změna se rodila pomalu a zdlouhavě a to od dohledatelných údajů až po vznik současné legislativy.

   Zde je možno zmínit návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení předkládaný do meziresortního připomínkového řízení, který byl zpracován na základě usnesení vlády ČR ze dne 11. 7. 2007 č. 764. Podkladem pro jeho zpracování byly „Koncepce bezpečnosti provozu technických zařízení“ a zásady věcného řešení, které byly zástupci příslušných ústředních úřadů, jakož i odborných asociací odsouhlaseny na jednáních Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci konaných v prosinci 2006 a v červnu 2007.

 
Vypořádejte se s problémy dodavatelského řetězce – s RND Tisk Email
Zveřejněno: Sobota, 27. srpen 2022
1616665356652 manažerka značkyGemma Squire, manažerka vlastní značky ve společnosti Distrelec Group
 
Od roku 2020 a pandemie COVID19 je globální dodavatelský řetězec napjatý a pod tlakem. Doprava se stala napjatou kvůli nedostatku kontejnerů, zvýšeným cenám lodní a letecké dopravy, nedostatku surovin a polovodičů a zvýšené poptávce po nejnovějších technologiích (například elektrická vozidla a 5G). Nedostatek surovin/zvýšení cen ovlivňuje skladovou dostupnost a dodací lhůty.
 
Existuje značka, která může pomoci překonat tyto výzvy – RND. RND může v současné ekonomické situaci ušetřit váš rozpočet dodáním vysoce kvalitních a vyhovujících produktů.
 
Chytrý nákup
Poptávka po produktech s vysokou hodnotou a nízkým rizikem je velká a stabilní nabídka je v tuto chvíli klíčová. Oživení ekonomiky posílilo globální poptávku a způsobilo nedostatek surovin a zvýšení cen. Týmy pro nákup po celém světě čelí výzvě, jak udržet nízké náklady na klíčové materiály, řídit příjem zásob a udržet podniky/výrobu v pohybu. Proto je nanejvýš důležité nakupovat chytře.
 
Je důležité zůstat chytrý a hledat produktový zdroj, kde si můžete koupit vše najednou. Snížení počtu dodavatelů by mohlo vést k efektivitě, úspoře času, snížení nákladů hromadným nákupem a snížení nákladů na dopravu a přepravu při současném zohlednění emisí CO2 a stopy.
 
Proč byste na konferenci BEZPEČNOST 2022 neměli chybět Tisk Email
Zveřejněno: Sobota, 20. srpen 2022

shutterstock 1013188159 2Zákon 250/2021 sb., sebou přinesl i důležité změny o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti . 
Ty určuje  detailněji Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. 
Nařízení vlády si můžete stáhnout níže. V Nařízení je spousta úskalí, které mezi sebou diskutuje celá řada elektrotechniků na všech různých úrovních. Živnostenské společenstvo elektrotechniků, zařadilo toto Nařízení vlády č.190/2022 Sb, do hlavního bloku přednášek. 

190 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. června 2022 o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti Vláda nařizuje podle § 23 písm. a) až c) a f) až h) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, (dále jen „zákon“):

§ 1 Předmět úpravy Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 ) a stanoví a) výčet vyhrazených technických elektrických zařízení (dále jen „vyhrazená elektrická zařízení“), která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, a jejich zařazení do tříd, b) požadavky kladené na bezpečnost provozu, umístění, montáž, opravy, provoz, prohlídky, revize, zkoušky a provozní dokumentaci vyhrazených elektrických zařízení a c) požadavky kladené na odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob, které provádějí montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, a na odbornou způsobilost jejich zaměstnanců a dalších fyzických osob, které vykonávají činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních.

§ 2 Vymezení pojmů a základních pravidel Pro účely tohoto nařízení se rozumí a) elektrickým zařízením zařízení silové, sdělovací, řídicí a zvláštní, které ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo elektromagnetických jevů a systém ochrany před bleskem, přepětím a statickou elektřinou, b) prací na vyhrazeném elektrickém zařízení montáž, demontáž, oprava, prohlídka, kontrola, údržba, zkoušení, měření a revize vyhrazeného elektrického zařízení, všechny úkony pro zajištění a odjištění pracoviště, c) prohlídkou činnost směřující k ověření, zda volba vyhrazeného elektrického zařízení odpovídá provozním podmínkám, zda je vyhrazené elektrické zařízení řádně instalováno a provozováno a zda jsou respektovány požadavky jeho výrobce, dovozce, osoby zmocněné výrobcem nebo dovozcem, popřípadě distributora (dále jen „výrobce“), jakož i požadavky výrobců jednotlivých částí vyhrazeného elektrického zařízení na jeho montáž a provoz; součástí prohlídky je i vizuální kontrola vyhrazeného elektrického zařízení tak, aby bylo vyloučeno poškození zařízení ohrožující bezpečnost práce a provozu na tomto zařízení,

 
Proč byste na konferenci BEZPEČNOST 2022 neměli chybět Tisk Email
Zveřejněno: Úterý, 16. srpen 2022

shutterstock 193311704Opět dnes  dáváme slovo přednímu lektorovi, Živnostenského společenstva elektrotechniků .z.s. panu Rostislavu Kubíčkovi, reviznímu technikovi E2A, E2B. 
Pan Kubíček se dlouhodobě věnuje kontrolám, dříve revizím elektrických spotřebičů, a přenosného nářadí. Spotřebiče a přenosné nářadí bylo na základě zákona 250/2021 vyňaty z vyhrazených elektrických zařízení a není třeba, aby je  revidoval revizní technik s kvalifikací E4. Toto je veliké dilema, v objektech velkých firem , zdravotnických zařízení, kde všude se nachází velmi mnoho elektrických spotřebičů. Na konferenci je věnován poměrně velký prostor přednáškách pana Ing.Leoše Koupého, který se bude zabývat ve své přednášce novými normami pro elektrické spotřebiče


Nuže dejme slovo panu Kubíčkovi, aby Vás pozval na konferenci BEZPEČNOST 2022. 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

Konference BEZPEČNOST 2022

Přihláška na konferenci BEZPEČNOST 2022

 
Proč byste na konferenci BEZPEČNOST 2022 neměli chybět Tisk Email
Zveřejněno: Sobota, 13. srpen 2022

8984 1307261557 1200x1200 fft 90Pořadatelé do programu konference BEZPEČNOST 2022, zařadili také velmi aktuální témata, týkající se Fotovoltaických elektráren. 
S první přednáškou  Ochrana fotovoltaických elektráren proti přepětí pro stejnosměrnésítě do 1500V DC, Ing. Daniel Sidun, KIWA sk
Na toto téma bude nazavovat 2.téma  Revize fotovoltaických přepěťových ochran a jejich záludnosti,Revize fotovoltaických přepěťových ochran a jejich záludnosti, přednesou
Ing. Jozef Ballay, Ing. Daniel Sidun, KIWA sk
Přístrojové řešení pro fotovoltaické aplikace do 1000 V DC,Přístrojové řešení pro fotovoltaické aplikace do 1000 V DC, v podá Ing. Jiří Vašinka, ABB bude následovat druhý den 
dopoledne. 
Poslechněte si, co Vám k problematice fotovolatických elektráren řekne náš průvodce, pan Rostislav Chcoláček, přední lektor 
Živnostenské společenstva elektrotechniků, z.s. , revizní technik E2A, E2B, elektronaut 1++


Pozvánka na konferenci BEZPEČNOST 2022
Přihláška na konferenci BEZPEČNOST 2022

 
Proč byste na konferenci BEZPEČNOST 2022 neměli chybět Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 2
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Pátek, 12. srpen 2022

shutterstock 1839220588 upravená velikostVážení kolegové,  mnozí z Vás mě znáte. Věnuji se oblastem vzdělávání celý můj profesní život, od roku 1990. 
Památná byla spolupráce s panem inženýrem Honysem, se kterým jsme procestovali celou republiku,  a nakoukli i na Slovensko. 
Těch setkání s Vámi, našimi vděčnými účastníky konferencí , veletrhů, kde jste se rádi zastavili u našeho stánku, byla vedena jedinou snahou, podat Vám pravdivé a aktuální informace , které jste potřebovali a potřebujete i  nyní ke své práci. Je velmi těžké se vyznat ve spleti nových norem, nových vyhlášek o odborné způsobilosti v elektrotechnice a vyhrazených technických zařízení. Ano, nebylo to předávání informací bezplatné, museli jste za ně zaplatit, ale o to víc jste si odnesli domů, ne nadarmo se říká, co je zadarmo po tom nic není. Moje maminka mě také naučila, laciný, dvakrát placený

Po nuceném  útlumu, zapříčiněném neschopností mých zaměstnanců, zajistit prosperitu a vydávání 5 odborných časopisů a k  nim  5 náležejích samostatných webů, jsem se mohl vrátit ke vzdělávání elektrotechniků, až v roce 2020, kdy jsme obnovili činnosti Živnostenské společenstva elektrotechniků, z.s.
Díky nezištné pomoci, pana ing. Košúta, Jirky Borovského, Pavla Lukšíka, Vaška Sojky , a celé řady RT a elektrotechniků , členů ŽSE, z.s. .a v neposlední řadě, našich předních elektrotechnických odborníků, revizních techniků, s nejvyšší elektrotechnickou kvalifikací, RT E2A, E2B /pan Kubíček/ a RT E1A, E1B/ pan Chocholáček /  jsme  mohli pomalu začít psát novou kapitolu ve vzdělávání elektrotechniků. V době "Covidové" jsme uskutečnili několik on-line seminářů. Já jsem mezitím, byl v neustálém kontaktu s MPSV, kde jsem sledoval vývoj a nakonec i přijetí Zákona č.250/2021. Zúčastnil jsem se i jednání u zpravodajky zákona, paní Ing. Ožanové, v její kanceláři v Poslanecké sněmovně. Sám zákon je neurčitý, a zákonodárce v něm zmocňuje orgán Ústřední správy ( MPSV ČR/ k vydání prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. Trvalo téměř rok, od schválení Zákona 251/2021, než byli  vyhlášky přijaty, a vydány ve Sbírce zákonů tak, aby mohli začít platit od 1.7.2022. 

 
Proč byste na konferenci BEZPEČNOST 2022 neměli chybět Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 2
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Čtvrtek, 11. srpen 2022

Proč byste na konferenci BEZPEČNOST 2022 neměli chybět

To vám nejlépe vysvětlí přední lektor Živnostenského společenstva elektrotehniků. z.s., pan Kubiček, elektronaut 1+
Berte to jako ochutnávku a současně pozvánku na podzim do Prahy 

Celá pozvánka zde: Pozvánka na konferenci BEZPEČNOST 2022
P
řihláška: Přihláška na konferenci BEZPEČNOST 2022

 


distrelec

Přehled nových článků

amper 2023 Noark Electric Witty Petr Soukup PRE Kiwa Hotel Avanti Abb

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky